Показатели за оценка на финансовото състояние на холдинг


Категория на документа: Счетоводство


Показатели за събирането на вземанията от клиенти и погасяването на задълженията към доставчиците.

Възможно е да бъдат анализирани периодите на събиране на вземанията от клиенти и на погасяване на задълженията към доставчици. Това може да се осъществи чрез съответни показатели, които са количествена характеристика на продължителността на уреждане на разчетите на фирмата.
Коефициент на вземания=

За да изчислим срока използваме следната формула и получаваме резултата в дни:
Срок=
Коефициент на вземанията за 2009г= Коефициент на вземанията за 2009г=3,5
Срок за събиране на вземанията за 2009г=
Срок за събиране на вземанията за 2009г=103дни
Коефициент на вземанията за 2008г= Коефициент на вземанията за 2008г=3,9
Срок за събиране на вземанията за 2008г=
Срок за събиране на вземанията за 2008г=92дни

Времетраенето на един оборот на вземанията от клиенти представлява периода на събиране на тези вземания (при отчитане на тяхната средна наличност по отчетна стойност). Това означава, че през 2009г. се е увеличило времето, за което фирмата ще събере вземанията си. Фирмата би трябвало да се стреми към увеличаване на броя на оборотите на вземанията от клиенти. Това води до намаляване на времетраенето на един оборот. Освен това е възможно да се установи определен брой обороти на вземанията от клиенти, към който фирмата да се придържа.

Показатели за уреждане на задълженията към доставчиците са :
* Брой обороти на задълженията към доставчици - изчислява се като се съотнесат паричните средства, дадени за уреждане на задълженията към доставчици през дадената година към средната наличност на задълженията към доставчици за същата година.
* Времетраенето на 1 оборот=

Времетраенето на един оборот на задълженията към доставчици представлява периода на погасяване на тези задължения (при отчитане на тяхната средна наличност).
* Период на погасяване на задълженията към доставчиците=( средна наличност на задълженията през годината t към доставчици / парични средства, дадени за уреждане на задълженията през годината t към доставчици ) х 360. Получената величина сравнена с реалния срок, в който доставчиците изискват парите си, показва добър платец ли е изследваната фирма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализът на финансовото състояние на фирмите има голямо значение за тяхното бъдещо развитие. На неговата основа могат да се вземат определени решения от ръководството и собствениците. Освен това и потенциални инвеститори, търговски банки и др. заинтересовани лица могат да правят изводи въз основа на този анализ и да вземат определени решения, касаещи фирмите. На тази база би следвало да се вземат и адвекватни управленски решения. Финансовия анализ дава представа и за миналото развитие на предприятието и определя неговата бъдеща финансова политика. В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност, а тя от своя страна може да се определи чрез финансов анализ. При новите конкурентни условия, налагани от развиващото се пазарно стопанство, анализът на финансовото състояние е въпрос на ефективен мениджмънт, на търсене на предимства пред конкурентите, на стратегия за краткосрочно и дългосрочно бъдещо развитие.Финансово-счетоводния анализ, както вече посочихме, представлява подбор и оценка на счетоводната и друга информация в процеса на управлението с цел да се изследват значимите съотношения и тенденции, да се определят насоките на развитие и изменение, влиянието на факторите, които ги обуславят и да се приемат оптимални управленски решения.

От направения анализ на показателите нa Zara Investment Holding можем да заключим, че като цяло фирмата е влошила финансовото си състояние през 2009 спрямо 2008 година. В по-голямата си част показателите, характеризиращи финансовото състояние на предприятието, се влошават за 2009 година спрямо предходната. Поради тази причина в настоящата разработка са представени и някои решения за подобряване на финансовото състояние на фирмата, дадени са идеи за подобряване на дейността въз основа на направените изчисления и сравнения.

Приложения

Отчет за приходи и разходи1
отчет за периода 2009г, приключваща на 31.12.2009г

2009г
2008г
Приходи от дейността
76,698,399
77,820,204
Разходи
(52,003,387)
(48,536,029)
Нетен размер на приходи
24,695,012
29,284,175
Административни разходи
3,555,950
3,382,417
Загуби от финансови инвестиции
25,520
8,623
Други приходиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Показатели за оценка на финансовото състояние на холдинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.