Показатели за оценка на финансовото състояние на холдинг


Категория на документа: Счетоводство


Обща ликвидност=
Обща ликвидност за 2008 = Обща ликвидност за 2008=0,80
Обща ликвидност за 2009= Обща ликвидност за 2009=0,85

За граници на нормално състояние на общата ликвидност се взимат стойностите между 1,2-2. Общата ликвидност на "ZARA" и за двете години е по ниска от единица. През 2008 година фирмата е печелила едва 80 цента текущи активи от 1$ вложени пасиви. През 2009 година се наблюдава увеличение на този показател, което говори за по-добри нива на ликвидност, въпреки това компанията през 2009 все още не е в състояние да покрие краткосрочните си задължения чрез текущите си активи, което означава че общата ликвидност продължава да не е в нормални граници. Нивото на този вид ликвидност може да бъде повишено чрез:
1.плащането на някои задължения
2.повишаване на текущите активи чрез заеми със срок на изплащане над 1 година
3. увеличаване на текущите активи с нови капиталови вноски
Бърза ликвидност=
Бърза ликвидност за 2008= Бърза ликвидност за 2008=0,74
Бърза ликвидност за 2009 Бърза ликвидност за 2009=0,78

Бързата ликвидност се приема като най-адекватен показател за ликвидност поради факта, че тя изключва влиянието на материалните запаси. Резултатът от този вид ликвидност може да отговори на въпроса " Ако всички приходи от продажби рязко спаднат до нула, ще може ли компанията да посрещне задълженията си с лесно конвертируеми средства?" За граници на стойността на бързата ликвидност се приемат 1-2, което означава, че ако дадена фирма получи стойност над 1 тя е способна да погаси своите краткосрочни задължения в дадения момент. Въпреки че, стойностите на бърза ликвидност на "ZARA" се подобряват през 2008, компанията не може да погаси своите краткосрочни задължения.Стойностите за бърза ликвидност биха се повишили, ако предприятието има повече текущи активи отколкото задължения.
Абсолютна ликвидност=
Абсолютна ликвидност за 2008= Абсолютна ликвидност за 2008=0,41
Абсолютна ликвидност за 2009= Абсолютна ликвидност за 2009=0,24

За нормални стойности на абсолютната ликвидност се приемат резултати между 0,5-1. И през двата отчетни периода този вид показател не е в границите за нормални стойности. Резултатите на "ZARA" за абсолютна ликвидност са ниски като през 2009година стойностите намаляват почти наполовина в сравнение с 2008. Това се дължи на намалението на сумата на паричните средства, които от 15,433,236(2008година) намаляват на 7,088,301(2009година).
Ликвидност на приходите=
Ликвидност на приходите за 2008= Ликвидност на приходите за 2008=0,52
Ликвидност на приходите за 2009= Ликвидност на приходите за 2009=0,29
Поради голямото намаление на сумата на паричните средства през 2009година, стойностите на този вид ликвидност спадат драстично.
Платежоспособност

Платежоспособността изразява способността на предприятието да посреща задълженията, които се предявяват към него. Краткосрочните кредитори често са заинтересовани от прогнозата за платежоспособността. Краткосрочната платежоспособност е зависима от ликвидността на фирмата, която се изразява в притежаваните ликвидни активи като парични средства или други активи, които бързо могат да се превърнат в пари. Тъй като краткосрочните задължения трябва да се платят скоро, бързоликвидните активи трябва да са в състояние да покрият тези плащания. Често бързата ликвидността се отъждествява с платежоспособността. Ликвидността показва краткосрочната способност на предприятието да обслужва разходите с текущ характер. "ZARA" не е платежоспособна тъй като стойностите на бърза ликвидност на фирмата (0,74 за 2008г,0,78 за 2009г) не са в границите между 1-2.
Оборотен капитал

В теорията и практиката оборотния капитал се отъждествява с краткотрайните активи. Краткотрайните активи са необходимо условие за осъществяването на всеки производствен процес, тъй като от една страна обхващат разнообразните предмети на труда, а от друга страна паричните ресурси за финансиране на текущата производствена дейност.
НОК= Краткосрочните активи- Краткосрочните задължения
НОК за 2008г=30,330,014- 37,919359 НОК за 2008г= -7,589,345
НОК за 2009г=24,594,015-28,726,988 НОК за 2009г=-4,132,973

Резултата за нетен оборотен капитал се приема, че трябва да е положителна величина. НОК е изходен показател за ликвидност, но и за добро финансово състояние. Нетният оборотен капитал на "ZARA" е отрицателна величина, което говори за не много добро финансово състояние на фирмата. Но все пак величината на този показател се увеличава през 2009, когато от -7,589,345 (2008г) се повишава на -4,132,973 (2008г). Това говори за една по успешна финансова политика на фирмата през 2008 година. За да бъде този показател положителна величина, "ZARA"трябва да увеличи своите краткотрайни активи или да намали краткосрочните си задължения.
Ефективност
Ефективност на разходите=
Ефективност на разходите за 2008г=
Ефективност на разходите за 2008г=1,60
Ефективност на разходите за 2009г=
Ефективност на разходите за 2009г=1,47
Ефективността на разходите е показател, от който се прави извода колко приходи са реализирани от 1$ разходи. Резултатите от изчисленията ни показват, че предприятието реализира едва 1,60$ (2008г) и 1,47$ (2009г) приходи от 1$ направени разходи.
Ефективност на приходите=
Ефективност на приходите за 2008г=
Ефективност на приходите за 2008г=0,62
Ефективност на приходите за 2009г=
Ефективност на приходите за 2009г=0,67
Коефициентът на ефективността на приходите ни показва от колко долара разходи за реализирани 1$ приходи.
Рентабилност

Показателите за рентабилност показват способността на предприятието да създава резултат (печалба/загуба), чрез ангажирания от вложените ресурси. Те са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, собствения капитал, пасивите и реалните активи на предприятието. При печалба коефициентите и процентите са положителни и показват степента на капитализация на предприятието.
Рентабилност на приходи от продажба=
Рентабилност на ПП за 2008г= Рентабилност на ПП за 2008г=0,40Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Показатели за оценка на финансовото състояние на холдинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.