Показатели за оценка на финансовото състояние на холдинг


Категория на документа: Счетоводство


 Икономически университет Варна

Факултет Управление

Специалност

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

НА ТЕМА

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "ZARA Investment (Holding) Co. Ltd."

"Zara Investment Holding" е публично акционерно дружество. Вдъхновена от потенциала за растеж на туристическата индустрия на Йордания, "ZARA" е създадена на 10 май 1994 г. от група независими инвеститори, банки и инвестиционни компании с една ясна цел - да предостави на туристите мрежа от луксозни хотели и услуги на територията на кралството. Основната дейност на предприятието като холдингово дружество е да управлява дъщерните компании, които извършват дейност в сектора на туризма и са построили хотели в различни части на Йордания. Други спомагателни дейности на фирмата включват притежание и управление на компании, които обслужват туристическата индустрия.

Задачата на нашата курсова работа е да разгледаме показателите за оценка на финансовото състояние на избраното от нас предприятие като не само ги изчисляваме, но също така предоставяме обяснения и правим изводи за фирменото състояние и развитие. Подробно представяме показателите за рентабилност и свързания с него показател обращаемост, както и ликвидността и платежоспособността на предприятието. Правим оценка на това дали избраната от нас фирма е финансово независима, каква е нейната ефективност и как погасява своите вземания и задължения.

Оценката на финансовото състояние на дружеството се прави, както за целите на финансовия мениджмънт, така и от гледна точка на външни лица - инвеститори, кредитори, доставчици. В зависимост от целта на анализа и достъпа до счетоводни данни, се изчисляват показатели на база на различна по степен на детайлизираност информация. Използват се показатели /коефициенти/ за оценка на финансовото състояние, които позволяват да се направи сравнение с други търговски дружества за същия период или със същото дружество за предходни периоди. Така се постига сравнителна оценка на финансовото състояние на анализираното дружество. Определя се дали неговото финансово състояние е по- добро или по- лошо в сравнение с други дружества, със средното за отрасъла, със средното за страната. Оценява се дали финансовото състояние се подобрява или се влошава, като се съпоставят показателите за няколко последователни периода.

Изчисляването на показателите за финансово-счетоводен анализ, за оценка предимно на финансовото състояние на предприятието се извършва от съставителите на финансовите отчети, и то за потребностите на оперативното управление. Тези показатели могат да се изчисляват и от потребителите на финансовите отчети, както и от всеки, който се запознае с публикуваните отчети. Показателите на финансово-счетоводния анализ са ориентирани към оценка на финансовото състояние от гледна точка на принципите на пазарната икономика.

Показателите за рентабилност са известни и като показатели за ефективност, за доходност или за възвращаемост на капитала. Тези показатели могат да се характеризират като количествени характеристики за възвръщаемостта на капитала и обикновено се представят чрез проценти.

Показателите за ефективността са количествени характеристики за използване на ресурсите. Те характеризират ефективността на управлението на ресурсите.

Показателите за ликвидност са количествени характеристики главно за използване на краткотрайните активи. Коефициентите за ликвидност показват възможностите на фирмата за изплащане на текущите си задължения.Те са известни и като показатели за платежоспособност.

Показателите за финансова автономност дават количествена характеристика на степента на финансовата независимост на фирмата от кредиторите. Те показват съотношението между собствения капитал и общия размер на всики източници на фирмата.

Задачите, решавани в хода на финансовия анализ, когато резултатите му се използват в бизнес оценяването, са свързани с:
* диагностика на реалното финансово състояние на оценявания обект към
датата на оценката;
* идентифициране на резервите с оглед определяне на реалните възможности за най-доброто използване на обекта на оценката;
* разкриване на опасността от фалит;
* определяне на реалната доходност на оценявания обект с оглед коректно
прогнозиране на паричните потоци;
* обосноваване на прогнозните значения на приходите и разходите на оценявания обект, особено при използване на доходния подход;
* разкриване на силните и слабите страни на бизнеса, диспропорциите в
структурата на капитала в ретроспективния период и текущо, към датата на
оценката;
* определяне равнището на риска, присъщ на оценявания бизнес;
* осигуряване на финансова информация за определяне на изискуемата норма на доходност на инвестициите в конкретния бизнес сегмент;
* осигуряване на информационна основа за провеждане на сравнения с
компаниите-аналози;
* разкриване степента на съответствие на финансовия отчет на оценяваното
предприятие с общоприетите в отрасъла принципи на счетоводния отчет;
* коригиране на финансовия отчет за целите на оценката.

Имайки предвид данните от счетоводния баланс на Зара Инвестмънт Холдинг, както и тези от отчета за приходи и разходи, ние можем да изведем редица показатели, доказващи или отхвърлящи ефективността и финансовото състояние на предприятието. Използваните счетоводни документи са от 2008 и 2009г. и са приложени в края на разработената курсова работа.
Ликвидност

Ликвидността на фирмата се определя от способността й да посреща текущите си плащания към кредиторите. Под текущи плащания се разбират тези, свързани с краткосрочни пасиви и дължимите за съответния период погасения по дългосрочните разполагаеми за целта краткосрочни активи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Показатели за оценка на финансовото състояние на холдинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.