Плащания, базирани на акции


Категория на документа: Счетоводство


Клиентите имат разнообразни потребности. Компанията може да увеличи своите продажби, единствено като се стреми да удовлетвори техните нужди от продукти и услуги. За това дружеството предлага обширно портфолио от мрежова инфраструктура, устройства, приложения и услуги, въз основа на APCO 25 (Асоциация на служителите на обществената сигурност), широколентови технологии (Long-Term Evolution (LTE), както и WiFi). Тези продукти се продават както самостоятелно, така и като част от интегрирана система.

Най - големият клиент на Моторола е правителството на САЩ (различни клонове и агенции, включително и въоръжените сили), той представлява около 11 % от пазарния дял и 7 % от нетните приходи от продажби за 2011 г. Загубата на този клиeнт може да има значителни неблагоприятни ефекти върху приходите и печалбата в продължения на няколко тримесечия, тъй като повечето договори с американското правителство са с дългосрочен план. Всички договори с правителството подлежат на отмяна от правителството по всяко време. Нетните приходи от продажби от Северна Американ представляват 63 % от сегмента за 2011г.

Пазарите, в които работи Моторола са силно конкурентни. Едни от най - големите конкуренти на Моторола са: Cassidian/EADS, Harris, Hytera, Kenwood, Sepura and Tait.

Към 31 декември 2011, Моторола притежава около 6013 патента в САЩ и в чужбина..

Към 31 декември 2011 г., дружеството и филиалите имат около 23 хиляди служители, в сравнение с 51 000 служители към 31 декември 2010.

В Консолидирания Финансов Отчет на Моторола за 2011г. са направени следните оповестявания за плащания, базирани на акции и видовете планове на компанията:

Разходи за плащания, базирани на акции (Share-Based Compensation Costs)

Дружеството има стимулиращи планове за възнаграждение на служителите: stock options (опции върху акции), stock appreciation rights (права за възползване от повишението на цената на акциите), restricted stock (ограничени акции ), и restricted stock units (ограничени единици акции), както и план за закупуване на акции от служителите. Разходите за компенсации, се оценява към датата на даряване, въз основа на справедливата стойност на всяка опция, която е изчислена по модела Black-Scholes-Merton ("BSM"). Дружеството признава компенсациите, базирани на акции като облагаеми разходи по линейния метод, когато определените условия бъдат изпълнени.

Планове за компенсации въз основа на акции и Други стимулиращи планове (Share-Based Compensation Plans and Other Incentive Plans)

Дружеството предоставя опции за придобиване на обикновени акции на определени служители, както и възможността те да се свържат след процеса на придобиването. Всяка опция (дадена и налична) има цена на упражняване не по-малко от 100% от справедливата пазарна стойност на обикновените акции към датата на получаване.
Наградите имат договорен срок от пет до десет години. Служителите не могат да закупят повече от $ 25,000 акции през календарната година. Цената, която служителят заплаща за акция е 85 % по - ниска от справедливата пазарна стойност на акциите на компанията в края на първия ден за търговия или последния борсов ден на покупка. Планът има два изкупни периода, като първият от 1 октомври до 31 март и вторият - от 1 април до 30 септември. За години, приключили на 31 декември, 2011, 2010, 2009, служителите закупили 2.2 милиона, 2.7 милиона и 4.2 милиона акции, съответно с изкупни цени $ 30,56 и $ 35,61 ; $ 41,79 и $ 42.00,; $ 25,20 и $ 25,76.
Компанията изчислява стойността на всяка от опциите върху акции получени от наетите лица към датата на предоставяне на помощта, като използва Black-Scholes модела на ценообразуване на опции:

През 2011 са раздадени дивиденти на наетите лица, които притежават опции върху акции.
Дружеството използва очаквана колебливост на търгуваните опции върху акции на компанията, тъй като очакваната колебливост е била предвидена в модела Black-Scholes.
Предположението, доходност от дивиденти е въз основа на бъдещото очакване на изплащане на дивиденти. Очаквания живот на опции върху акции на наетите лица
представлява средната стойност на договорния срок на опциите и периода на придобиване на средно-претеглена цена за всички траншове.
Дружеството прилага конфискация, кояот се изчислява на базата на исторически данни от 13 до 50 % от справедливата стойност, изчислени от Black-Scholes модел на ценообразуване на опции.

Дейността по наличните опции е както следва (данните са представени в хиляди лева, с изключение на цената на упражняване и данните за служителите):

Към 31 декември 2011 дружеството има $ 36 милиона от общата компенсация за непризнат разход, свързан с плановете за опции и план на служителя наличност -покупка, която ще бъде призната над среднопретеглената за период от около две години. Получени пари от упражнения стокови опции и план за закупуване от служител е $ 192 млн., $ 179 млн. и $ 116 млн. евро за година, приключваща на 31 декември, 2011, 2010 и 2009. общата вътрешна стойност на опциите, упражнена през годините, приключили на 31 декември 2011, 2010 и 2009 е съответно 73 милиона долара, $ 17 милиона и 1 милион долара. Съвкупната истинската стойност за опции,предявявани към 31 декември 2011 е 146 млн, долара и съответно 100 млн. долара, към 31 декември 2011 борсовата цена за акция е $ 46.29. Съгласно приключване, на 4 януари 2011 , около 8,0 милиона опции върху акции били отменени.
Към 31 декември 2011 и 2010, съответно 23.7 млн. акции и 6,6 млн. акции са на разположение за бъдещо отпускане, в рамките на текущия план за компенсации въз основа на акции, който обхваща всички капиталови награди на работниците и директорите им.

Следната таблица обобщава информация за опции върху акции, предоставени към 31 декември 2011 (в хиляди, с изключение на цената на упражняване и години):

Към 31 декември 2011 среднопретегленият договорен живот (срок) на опциите - изключени и упражнение е 6 и 4 години.

Акции, които могат да се търгуват на борсата (Stock Option Exchange)

На 14 май 2009 компанията предприема търгово предложение за определени наети лица (с изключение на директори и офицери) да обменят "някои парични възможности" за други възможности (опции), с цена на упражняване равна на справедливата пазарна стойност на акциите на дружеството, считано от датата на предоставяне. За да бъдат допуснати до обмен, акциите трябва да са били отпуснати преди 10 юни 2007, изтичащи след 31 декември 2009 и цената на упражняване равна или по-голяма от $ 84,00. Периода на предлагане приключва на 12 юни, 2009.

Ограничени акции и Ограничени единици акции (Restricted Stock and Restricted Stock Units)

Тези безвъзмездни средства се състоят от акциите или правата за купуване на акции от акциите на компанията, които се отпускат на работниците и техните директори. Те са ограничени. Те съдържат значителен риск от отнемане и от ограничения на тяхната продажба или прехвърляне на друг служител.

На тази таблица са представени ограничените акции и ограничените единици акции, както следва (в хиляди, с изключение на справедливата стойност и данните за служител):

Общата справедлива стойност на РС и RSUs (Restricted Stock and Restricted Stock Units)
Към 31 декември 2011, 2010 и 2009 е съответно $ 146 млн., $ 114 млн. и $ 44 млн. Общата справедлива стойност на неизплатените RSUs от Декември 31, 2011 е $ 416 милиона. Към 4 януари 2011 около 3,8 милиона ограничени акции, притежавани от служителите на Motorola Mobility са отменени. След приключване на продажбата на 29 април, 2011, приблизително 1,4 милиона ограничени единици акции са били анулирани.

Общо плащания на база акции (Total Share-Based Compensation Expense)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Плащания, базирани на акции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.