Плащания, базирани на акции


Категория на документа: СчетоводствоИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

ПО СЧЕТОВОДСТВО НА КАПИТАЛОВИТЕ ДРУЖЕСТВА

TEMA:

ПЛАЩАНИЯ,БАЗИРАНИ НА АКЦИИ

Изготвил: Проверил:

Надежда Руменова Неделчева, ас. София Илиева

курс 5,група 1,СК,фак.номер 11410

Нормативна уредба и разлики в законодателствата в Европа,Сащ и Япония

Различното национално, икономическо, политическо, културно и социално развитие в отделните страни води и до национална специфика в облика на счетоводството. Това е и причината за създаването на различните счетоводни станадрти в частност US GAAP, Japanese GAAP и МСС/МСФО и избора за прилагането им в различните страни.

Съшествуват различия между счетоводните третирания, регламентирани в МСС и US GAAP относно признаването, отчитането и оповестяването на финансовите инструменти. Относно оповестяването на счетоводната политика и бележките е сходно, но различните компании дават приоритет на различни елементи в тях. Европейските компании подробно оповестяват активите и заемите си, докато американските акцентират върху финасовите инструменти, структурата и обема на акциите, доходността на една акция. Смята се, че японските счетоводни стандарти имат лоша репутация поради неяснотите относно изискванията за оповестяване. Навлизането на редица японски компании на американските фондови пазари ги ореантира към US GAAP.

Трябва да се има в предвид , че са налице различия между японската финасово-счетоводна система и МСС. Една от главните сфери на различия са финансовите инструменти. Имено за това през последните години се цели сближаване/конвергиране на различните счетоводните стандарти, прилагани от отделните страни.

Стандарта, който разглажда една специална група финансови инструменти е МСФО 2 Плащания, базирани на акции (Share-based payments). Той рагламентира финансовото отчитане на плащанията на базата на акции като "изисква от предприятието да отрази в своята печалба или загуба и финансово състояние ефектите от сделките с плащане на базата на акции, включително разходите, свързани със сделки, при които на наетите лица се предосавят опции за акции"1. Целта на стандарта е предприятието да " оповестява информация, която дава възможност на ползвателите на финансови отчети да разберат естеството и степента на споразуменията за плащане на базата на акции, съществуващи през периода"2.

Изискванията за оповестяване, свързани с Плащания, базирани на акции ще бъдат представени въз основа на информацията от Годишните финансови отчети на три големи компании: европейската (BMW Group), чиито отчет е изготвен на база МСС, американската (Ford Motor Company), с отчет изготвен на база US GAAP и японската (Toyota Motor Corporation), с отчет изготвен според Japanese GAAP. Тъй като става въпрос за оповестяване ще се разгледат само Бележките към отчетите на съответните компании.

BMW Group

Компанията прилага Международните счетоводни стандарти за финансово отчитане.

В бележките към консолидирания финансов отчет на компанията към точка първа - "Счетоводни принципи" (Accounting Principles) е упомената като пбележка 18 - Компененсации въз основа на акции. Тя съдържа следната информация:

Програми базирани на акции за възнаграждения на персонала, които се очаква да бъдат погасени под формата на акции, са в съответствие с
МСФО 2 (плащания на база акции), те се оценяват по тяхната справедлива
стойност към датата на споразумяване между емитента и персонала. Свързаният с тях разход се признава в отчета за приходите и разходите (като разход за персонал) през периода на придобиване, спротивопоказание (кредит) влизане записан срещу капиталови резерви.

Компанията предлага три вида капитал, който се отнасят за компенсации въз основа на акции (схеми/планове за обезщетение на служителите). Те са: опции върху акции; акции, свързани с постигнатите резултати и ограничени акции. Служителите получили услуги в съответното увеличение на капитала, се измерва чрез използването на справедливата стойност на капиталовите инструменти, считано от датата на предоставяне на помощта, с изключение на влиянието на всякакви непазарни условия за придобиване. Непазарните условия, свързани с изпълнението на акции са включени в предложението за броя на акциите, които в крайна сметка слуйжителите ще придобият. Редовно, компанията прави преглед на направените предложения и където е необходимо преразглежда своите оценки за броя на изпълнените акции, които се очаква да бъдат уредени. Компенсации въз основа на акции се признават като разход за трудов стаж в отчета за доходите. Когато опциите по акции се упражняват следва получените постъпления, след приспадане на всички разходи по операцията да кредитират премията за емисия на акции и резерва за инвестиране без ограничен капитал.

Бележка № 18 ''Плащания, базирани на акции'' към консолидирания финансов отчет на BMW Group:

BMW Group оперира със три видове планове за акции на основата на възнаграждението, а именно схемата за акции за служители които имат право, на базата на акции ангажирани за членовете на Съвета на управлението и поети задължения на базата на акции на висши ръководители на отдели.

За финансовите години, започващи след 1 януари 2011 г.,BMW AG добави елемент на възнаграждението на базата на акции към системата за компенсиране на управителния съвет на членове.

Компонент възнаграждение на базата на акции се измерва по неговата справедлива стойност към датата на всеки счетоводен баланс между грант датата и датата на уреждане, както и на самата дата на уреждане.

Съответните суми се отчитат като разходи за персонала на база линейния метод за периода на придобиване и е представен в баланса като провизия.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Плащания, базирани на акции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.