Плащания, базирани на акции


Категория на документа: Счетоводство


ПЛАЩАНИЯ БАЗИРАНИ НА АКЦИИ

УВОД
Акционерното дружество (АД) е юридическо лице по смисъла на ТЗ. По своята същност то е дружество на капитала. Създава се, за да събере материални (парични и непарични) средства за извършване на по-крупна стопанска дейност. То е удобна форма за акумулиране на големи по размер финансови средства. От гледна точка на съвременните постановки за успешно представяне на една фирма и удовлетворяване изискванията на акционерите и околната среда, определящо значение има акционерния капитал, като изразител на финансовата стабилност на фирмата.Правилното управление на акционерния капитал води до максимизиране на пазарната стойността на фирмените акции и съответно до успешно представяне на фирмата на икономическата сцена.С развитието на финансовата наука основната цел на финансовият мениджмънт се премества от постигане на максимална печалба към максимизиране на акционерното богатство и стойността на фирмата. Това не би било възможно без да се има предвид акционерния капитал, неговата цената и влиянието на последната върху представянето на фирмата. В условията на пазарна икономика и конкуренция оцеляват само тези предприятия, които работят със съвременни технологии, при масово производство и търговия, засилени иновации и инвестиции. Необходимите за това големи капитали са предпоставка за все по-мощно настъпление на акционерните дружества на мястото на отживелите времето си еднолични предприятия и събирателни дружества. Акционерните дружества отговарят на изискванията на модерните времена не само поради възможността чрез тях да се акумулират значителни капитали, но и поради "мобилността на тези капитали, които представени чрез акции, могат безпроблемно да сменят собствениците си и да се насочват към по-перспективни отрасли и предприятия".
Плащанията, базирани на акции са една сравнително нова и популярна тематична насоченост в съвременната счетоводна теория и практика на развитите страни, прецизно уредена в редица счетоводни регулировки, приети от счетоводните тела в англо-езичните страни, а в последствие регламентирана в отделен международен счетоводен стандарт за финансово отчитане.По смисъла на МСФО 2 Плащания, базирани на акции (Share-based payments) е сделка, при които предприятието получава или придобива стоки или услуги или като възнаграждение за своите капиталови инструменти, или чрез възникване на пасиви за суми, основани на цената на акциите на предприятието или на други негови капиталови инструменти. Стандартът регламентира счетоводното отчитане на сделки, при които плащането се извършва или чрез издаването на собствени капиталови инструменти от предприятието (акции, опции върху акции и др.) иили чрез парични средства, чийто размер се определя на базата на справедливата стойност на собствени капиталови инструменти на предприятието.Тези плащания са свързани с 3 типа сделки: а) Сделки за покупка на стоки или услуги, плащането по които се извършва чрез издаването на собствени капиталови инструменти; б) Сделки за покупка на стоки или услуги, чиято стойност се определя на базата на акциите на предприятието или други негови собствени капиталови инструменти. За разлика от първия тип сделки дружеството-емитент изплаща задължението към своя доставчик чрез парични средства, а не чрез акции;
в) Третият тип сделки е комбинация на първите два. При него може да бъде избран начина, по който да се уреди плащането по сделката за доставка на стоки или услуги-чрез парични средства или чрез собствени капиталови инструменти, като съгласно усло¬вията на споразумението този избор може да бъде направен както от доставчика, така и от дружеството-емитент.

Различното национално, икономическо, политическо, културно и социално развитие в отделните страни води и до национална специфика в облика на счетоводството. Това е и причината за създаването на различните счетоводни станадрти в частност U.S. GAAP, Japanese GAAP и МСС/МСФО и избора за прилагането им в различните страни.

Съществуват различия между счетоводните третирания, регламентирани в МСС и U.S. GAAP относно признаването, отчитането и оповестяването на финансовите инструменти. Относно оповестяването на счетоводната политика и бележките е сходно, но различните компании дават приоритет на различни елементи в тях. Европейските компании подробно оповестяват активите и заемите си, докато американските акцентират върху финасовите инструменти, структурата и обема на акциите, доходността на една акция. Смята се, че японските счетоводни стандарти имат лоша репутация поради неяснотите относно изискванията за оповестяване. Навлизането на редица японски компании на американските фондови пазари ги ореантира към U.S. GAAP.

Трябва да се има в предвид , че са налице различия между японската финасово-счетоводна система и МСС. Една от главните сфери на различия са финансовите инструменти. Имено за това през последните години се цели сближаване/конвергиране на различните счетоводните стандарти, прилагани от отделните страни.
Изискванията за оповестяване, свързани с Плащания, базирани на акции ще бъдат представени въз основа на информацията от Годишните финансови отчети на за 2012година три големи компании, които са козметичния бранш: европейската (Christian Dior), чиито отчет е изготвен на база МСФО, американската (Procter & Gamble, P&G.), с отчет изготвен на база U.S. GAAP и японската (Shiseido Group), с отчет изготвен според Japanese GAAP. Тъй като става въпрос за оповестяване ще се разгледат само Бележките към отчетите на съответните компании.

Christian Dior
Кристиан Диор (Christian Dior) (21 януари 1905 - 23 октомври 1957) е значим френски моден дизайнер, известен като основателя на една от най-големите модни къщи в света, носеща също така името му - Christian Dior. Christian Dior SA (френски произношение: [kʁis.tjɑ djɔ ː ʁ]), по-известен като Dior, е дружество за луксозни стоки с френски контролирани председателства от бизнесмена Бернар Арно, който е и ръководител на LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton • - най-голямата в света луксозен група. Самата Dior притежава 42.36% от акциите и 59,01% на правата на глас в рамките на LVMH.
Консолидираните финансови отчети, са в съответствие с МСФО, както са приети от Европейския съюз.Към 30 Април 2012, финансовите инвестиции включват предимно дял в Hermès International SCA ("Хермес") за брутен и нетен размер на 6 311 000 000 EUR (5 438 000 000 към 31 декември 2011 г. 3345000000 евро към 31 декември 2010 г. През годината,приключваща на 30 април 2012г. участие в Hermes остава непроменена до 22.4%. Предвид правния статут на Hermès, дела на Групата не е собствен капитал.Участие в Hermes, 23600000 акции, представляващи, въз основа на цената на акциите като към 30 април 2012 г.в размер на € 6.3 милиарда, което представлява цена на възвръщаемост общо от 3,4 милиарда евро ($ 2400 милиона в брой след приспадане на печалба,призната през 2010 г., когато резултатът справедливост, свързани суапове на 12,80 милиона акции)Курсът на действие Hermès Paris Bourse е задържан на стойност на инвестицията е 267,25 EUR 30 април 2012 (230,35 на 31 Декември 2011 156.75 31 дек 2010).
Капиталът на Christian Dior към 30 април 2012, се състои от 181 727 048 акции (181 727 048 към 31 декември 2011 г. и 31-ви декември, 2010) напълно изплатени по номинална стойност 2 евро; 123 110 228 акции носят двойни право на глас, издадени от акциите, притежавани в регистрирана форма за повече от три години (122 945 656 към 31 декември 2011 г. 124 912 488 към 31 декември 2010 г.). Изкупени собствени акции и свързани с тях Ефекти върху собствения капитал на групата на Christian Dior акции и деривати заселили в LVMH акции, проведени в при наличност опция планове могат да бъдат анализирани, както следва:

(в млн. евро)
30 април 2010
4 месеца
30 април 2011
12 месеца
30 април 2010
12 месеца
Изкупени собствени акции Christian Dior
149
163
174
От Christian Dior в производни уредено чрез акции LVMH (а)
3
11
6
Изкупени собствени акции и свързани с тях
152
174
190

Дивидентите, платени от дружеството майка, Christian Dior - Според френското законодателство, дивиденти се приспадат относно резултата от упражняването и разпределяне резерви на компанията-майка, нетно от данък разпределение вероятно се дължи и на стойността на притежаваните акции. Към 30 Април 2012 г. разпределяеми по този начин суми в размер на 2 милиона 470; Той е на 2 270,0 милиона евро след
като се вземе предвид предложеният дивидента годината, приключваща на 30 април, 2012. Повечето и нетните капиталови загуби при инвестиционни ценни книжа
(с изключение на съкровищни ​​акции) включва приходите и разходите от продажби. Издадени от Дружеството акции са една категория.
В заключение може да се констатира, че към 30 Април 2012 г. акционерният капитал на Дружеството възлиза до 363 454 096 евро,разпределени в 181 727 048 акции на € 2 номинална стойност, напълно платени.От тези 181 727 048 акции, 123 110 228 акции са имали двойни право на глас на 30 април, 2012.

Procter & Gamble, P&G
Проктър и Гембъл" (на английски: Procter & Gamble, P&G) е американска компания.
Тя е сред най-големит в света производители на потребителски стоки , включително и козметика. Има около 110 000 служители. Предлага на пазара повече от 300 вида продукти в 180 страни.Основана е през 1837 г. от Уилям Проктър и Джеймс Гембъл като фабрика за сапун и свещи в Синсинати, щата Охайо, САЩ.
Финансовите отчети са изготвени по U.S. GAAP. Нетните приходи, дължащи се на Procter & Gamble по-малко предпочитани дивиденти (нето от свързаните данъчни облекчения) са разделени на средно претегления брой на обикновените акции в обръщение през годината, за да се изчисли основни нетни печалби на обикновена акция. Разредени нетните доходи на обикновена акция се изчисляват да се получи ефект за опции върху акции и други награди на запасите, и да поеме конвертиране на привилегировани акции Въпреки, че е включен в момента в разредените нетни доходи на обикновена акция, действителното превръщане на обикновени акции възниква по силата на погасяването на задълженията на ESOPs "през 2035. Приблизително 67 милиона през 2012, 93 млн. през 2011 г. и 101 000 000 през 2010 г. на неизпълнените опции върху акции на Дружеството и не са били включени в разредените нетните доходи за изчисление на акции, защото опциите са били изложени на парите или е трябвало да се направи така, че те да имат ненамаляващ ефект (т.е. , общите постъпления при упражнение ще са надвишили пазарната стойност на заложените общи акции).Цените на упражняване на предоставените опции са били и продължават да бъдат, равни на пазарната цена на базовите акции на датата на предоставянето. От септември 2002 г., основните награди на опции са за мениджър на акциите, издадени са и предоставени след три години и имат 10-годишен живот. Мениджърите имат ключови награди за стокови опции, предоставени от юли
1998 през август 2002 възникнали след три години и да имат 15
-години живот. Ключовите мениджъри могат да изберат да получават до 50% от стойността на техното възнаграждение в RSUs. Субсидията, предоставена на Директорите на Дружеството са под формата на ограничена наличност и
RSUs Общо възлиза на 180 милиона обикновени акции и са били утвърдени за издаване съгласно планове за компенсиране на запасите, одобрени от акционерите през 2003 и 2009. Общо 87 милиона акции, ще останат достъпни за безвъзмездна финансова помощ по плановете за 2003 и 2009.Общо разход за акциите за компенсация на базата на безвъзмездни средства на стокови опции е 317 $ 358 щатски долара и 417щ. д. за 2012 г., 2011 г. и 2010 г., съответно. Общо разходи компенсация за ограничен състав, RSUs и захранвания беше $ 60 , 56 $ и 36 $ в 2012 , 2011 и 2010 , съответно. Общият данък върху доходите, признати в отчета за доходите за опции върху акции, ограничен състав, RSUs и захранвания беше 102$, 117$ и 118$ в 2012, 2011 и 2010, съответно .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Плащания, базирани на акции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.