пищови по счетоводство-СА


Категория на документа: Счетоводство
№1 Същност, предназначение, възникване и

развитие на счетоводната отчетност.

1. Същност - счетоводството е научно изградена система за непрекъснато, цялостно, документално обосновано и взаимосвързано отразяване в стойност и със специална методология на дейността на всяко стопанско звено с цел осигуряване на необходимата отчетна информация за неговото ефективно управление.

2. Предназначение - с помощта на счетоводството се осигурява около 3/4 от обема на отчетната и близо 2/3 от обема на цялата икономическа информация, необходима за управлението в отделните стопански звена. Това показва, че посредством тази система, се обхваща основната част от информацията. Която се движи по линията на обратната връзка и следователно, тя е един от важните компоненти на отчетната информационна система на всяко стопанско звено.

3. Възникване и развитие. - това е най-рано обособилият се клон в системата на стопанската отчетност - феодалната обществено-икономическа формация. Причината е била необходимостта от точна и всеобхватна информация за материалните, трудовите, финансовите ресурси на отделния собственик и начина по който се използват.

Исторически паметници свидетелстват, че счетоводството е възникнало през ІХ в. в своя прост елементарен вид известен като "камериално счетоводство". Малко по-късно (около ХІ в.) се ражда истинското счетоводство, което се гради на принципа на двойствеността при отразяването на стопанските операции. До наши дни то е достигнало с наименованието "двойно счетоводство", "двойно записване" или "диплография".

На определен етап от развитието на счетоводната практика се оформя и счетоводната теория. Това става в ХV в. През 1458 италианският свещеник Бенедикт Котругли написва книгата "За търговията и за съвършените търгове" в която отделя специално внимание на счетоводната практика. Ръкописът на тази книга обаче е публикуван 115 г. по-късно, поради което за родоначалник на счетоводната теория се смята друг италианец - Лука Пачиоли.

Що се отнася до България, счетоводството е пренасочено и използва по 2 канала: Дубровнишката и Цариградската школа. То води началото си още от 14-о столетие. Първата книга по счетоводство на български език е на братя Стоян и Христо Караминкови "Диплография или как се държат търговски книги", публикувана в Цариград през 1850 а първото училище, в което организирано е започнало изучаването на счетоводството е Държавната търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" - Свищов (1884 г.)

№2 Варианти, регламентиране и

принципи на счетоводната отчетност.

І. Варианти

1 - Едностранно счетоводство - отчита само средствата по вид, състав и предназначение. Но се е наложило да се отчитат и източниците на средства.

2 - Двустранно счетоводство - отчита средствата по видове и източници.

ІІ. Регламентиране.

Организационните основи на счетоводството в предприятията са подчинени на изискванията на Закона за счетоводството на Република България и напътстващите го Национални счетоводни стандарти и Национален сметкоплан. След 1971 е създаден комитет за международни счетоводни стандарти за страните-членки. По-късно е приета и България, като до 2005г. МСС трябва да се приемат и от нас. Има разширения на МСС за Европейския съюз - 4 директиви за страните-членки на ЕС. Ако бъдем приети през 2007г., те трябва да действат и у нас.

При организиране на счетоводството в предприятията, се вземат предвид и нормативните актове с по-общ характер, като Търговски закон, Закона за кооперациите, Закона за банките и кредитното дело, ЗДОД, ЗДДС, Кодекса на труда и др.

ІІІ. Принципи

1 - Документална обоснованост на стопанските операции.

2 - Предпазливост.

3 - Независимост от отделните отчетни периоди.

4 - Стойностна връзка м/у краен и начален счетоводен баланс.

5 - Предприятието да продължава своята дейност.

6 - Възможно запазване на предлаганите методи за оценка и амортизация през предходния отчетен период.

7 - Текущо начисляване.

8 - Съпоставимост м/у приходите и разходите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
пищови по счетоводство-СА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.