Периодизация в развитието на счетоводството


Категория на документа: Счетоводство


113 Вж. по-подробно Йорг,Б., цит. съч.. с. 122, Diederich, H. Allgemaine Betriebswirtschaftslehre, Verlag "W.Kohlhamer," Sttutgart, Berlin, Koeln, 1989, s. 443,
114 По отношение вижданията на отделните автори за същността на тези понятия вж. Палий, В., Я. В. Соколов Введение в теорию бухгалтерского учета. М. "Финансы и статистика," 1979, с. 63
115 Пак там, с. 63
116 Ришар, Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика. М. "Финансы и статистика," 2000, с. 45
117 Георгиев, Г. Същност и цели на годишния баланс от гледище на балансовите теории. Годишник на ВТУ - Варна,. 1941 - 1942, с. 10
118 В специализираната литература се застъпва становището, че подобен подход за оценка на активите и пасивите на предприятието е по-близък до разбиранията на статиците, отколкото до схващанията на представителите на теорията за динамичния или органичен баланс. Немският историк Макс Лион посочва, че тя води началото си от XIV век, Вж. по-подробно Ришар, Ж. цит. съч., с. 79
119 Ришар, Ж. цит. съч., с. 12
120 По повод тези спорове вж. по-подробно Ришар, Ж. цит. съч., с. 58
121 Пак там, с. 59
122 Кутер, М.И, М.М.Гурская. Теория многообразия балансов. Ж.П.Савари. Бухгалтерский учет, 2003, № 3, с. 51
123 Ришар, Ж. цит. съч., с. 74
124 Относно схващанията на Шмаленбах за амортизациите на дълготрайните активи на редприятието вж. по-подробно Георгиев. Г. цит. съч. с. 34-41
125Белгийският изследовател Рувер посочва, че наченки на динамизиране на баланса съществуват още на етапа на възникване на двойното счетоводно записване. Вж. Ришар. Ж. цит. съч., с. 66,
126 Георгиев, Г., цит. съч. с. 21-22
127 Схемата е адаптирана по Георгиев, Г. Същност и цели на годишния баланс от гледище на балансовите теории. Годишник на ВТУ - Варна, 1941-1942, с. 26
128 Основният капитал не подлежи на връщане. Собствениците имат право на ликвидационен дял при евентуална ликвидация на предприятието. Имайки предвид логиката на теорията за динамичния баланс той следва да бъде представен в тази част на баланса.
129 Георгиев, Г., цит. съч., с. 70
130 Пак там., с. 71
131 Пак там., с. 70
132 Примерът е разработен в съответствие с разсъжденията на Г. Георгиев, цит, съч., с. 99-100 и Б.Йорг, цит. съч., с. 18
133 С оглед опростяване на примера приемаме, че няма други разходи по сделката.
134 Таблицата е адаптирана по Соколов, Я. Цит. съч., с. 424-427
135 Свраков, А. Средновековие и счетоводство. "Делова седмица,1994, № 43, с. 6
136 Свраков, А., пак там.с. 6
137 Добрев, Д. Счетоводството в своя произход и научна основа. С. 1937, с.14
138 Вж. по-подробно Гериловски В., Оценките в годишните баланси. Годишник на ВТУ - Варна, 1931-1933, с. 14-15
139 Вж. по-подробно Берберов,Б. Цит. съч., с. 42-45, също и Бухгалтерский учет в западных странах. Изследване, публикувано в интернет. (www. referats.net/cgi-bin/referats/rkr/search.cgi?query=2002-%EO-1661&catid); Георгиев, В. С. Стефанов Оценките на активите и пасивите и влиянието им за формирането на резерви Годишник на Икономически Университет - Варна, том 69, 1999, с. 63-88.

140 Берберов, Б. Цит. съч., с. 44
141 Цит. по Палий, В, Я.В. Соколов, цит. съч. с. 94. Подобна теза застъпва и руският счетовед Гуляев - "Оценката на отделни части на имуществото следва да се разглежда по-скоро като задача на политическата икономия и стопанската политика отколкото като задача на счетоводството," пак там, с. 95
142 Пак там, с. 95
143 Градев, Н. И др. Теория на счетоводството и счетоводство на основните отрасли. Варна, "Г. Бакалов," 1981, с. 34.
144 Бахчеванов, П. Цит. съч., с. 172
145 Бахчеванов, П. Цит. съч., с.296
146 Александрова, Н. За същността и видовете счетоводни оценки: едно субектив(истич)но мнение. Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2003, № 3, с. 108.
147 Новиченко, П. И др. Обща теория на счетоводната отчетност.Свищов 1982, с. 251
148 Новиченко, П. И др., цит. съч., с. 117
149 МСС 2001 Общи положения, пар. 99. С. "Форком," 2001, с. 69
150 Понятието "продажна цена" се разглеждаше като аналог на понятието "справедлива стойност" по смисъла на МСС
151 Цената се нарича историческа защото е валидна само в момента на придобиването на активите и възникването на пасивите.
152 Под предвидимо бъдеще следва да се разбира периода от време до една година от изготвянето на финансовия отчет или до шест месеца от подписването на одиторския доклад.
153 В обратния случай (когато предприятието е в несъстоятелност или ликвидация)се приема, че то ще прекрати съществуването си в сравнително кратък период от време. Това обстоятелство налага предприятието да прекласифицира всички дълготрайни активи като краткотрайни (тъй като те няма да се използват продължителен период от време и да носят изгода в бъдеще) и да ги оцени по т.нар. ликвидационни оценки, т.е. по цени по които могат да бъдат реализирани на пазара с цел удовлетворяване претенциите на кредиторите.
154 По смисъла на МСС като елемент на първоначалната стойност могат да се разглеждат и:
- начислени лихви в случаите когато активът е придобит със средства от отпуснат кредит;
- валутни курсови разлики, породени от рязко обезценяване (девалвация) на валутата в случаите когато задълженията, възникнали по повод придобиването на актива не могат да бъдат погасени или ако е практически невъзможно да се хеджират преди възникването на рязката девалвация или обезценяване на валутата.
155 Трифонов, Тр. Теоретични основи на счетоводството.С. Център за дистанционно обучение при Нов български университет, 2000, с. 300
156 Относно недостатъците на историческата цена вж. по-подробно Соколов, Я.В. Оценки: их видь и значение. Бухгалтерский учет, 1996, №. 4, с. 55

157 Ковалев, В. В. Справедливая стоимость в системе категорий бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет , 2002, №17, с. 67
158 Галасюк, В., В. Галасюк. Баланс - летопись или пророчество. Государственный информационнный бюлетин о приватизации, 2001, № 9, с. 65-68
159 Свраков, А., С. Милев, Ж. Герджиков. Документирането в счетоводството. Годишник на Икономически университет - Варна, 1992, том 6, с. 165.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Периодизация в развитието на счетоводството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.