Отчитане придобиването на ДМА


Категория на документа: Счетоводство
ДИПЛОМНА РАБОТА

На тема:

ОТЧИТАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО НА ДМА

Изготвила:

Ивелина Николайчева Първанова

гр. Ловеч
април 2012 г.

УВОД

ДМА са най-важният, най-бързо развиващ се елемент на трудовия процес във всички епохи от развитието на човешкото общество.

По своята икономическа същност те представляват цялата съвкупност от движимото и недвижимото имущество, независимо от своя вид, предназначение и срок на използване.

Когато това имущество е включено в активите на дадено предприятие, то приема икономическата форма на дълготрайни активи.

Поради фундаменталната им роля, темата във връзка с отчитане придобиването на дълготрайните материални активи никога не е губила своята актуалност. Те са един от най-важните показатели за характеризиране на икономическата същност и състояние на ресурсите, а следователно и на стопанските и финансовите възможности на фирмата.

Както всички активи, така и дълготрайните са ресурси, които се контролират от предприятието в резултат от минали събития и от които се очаква да бъдат получени бъдещи стопански изгоди. Но за разлика от останалите, те престояват по-дълго в предприятията и се използват многократно в дейността им.

Дълготрайните материални активи представляват значителна част от инвестирания капитал в предприятието. Участват пряко или косвено в производствения процес, като пренасят на части своята стойност в себестойността на произвежданата продукция. В зависимост от обема и характера на своята дейност предприятието може да наема допълнително ДМА за покриване на върхови натоварвания или отдаване под наем временно свободни активи.

Отчитането на дълготрайните материални активи се извършва по правилата, регламентирани в НСС 16 ДМА

Целта на курсовата работа е да бъде разработен проблема на счетоводното отчитане придобиването на ДМА в предприятието, като се използват по възможност всички настъпили промени в ЗСч, Националните счетоводни стандарти и други нормативни документи.

Обект на дипломната работа общи и специфични особености и придобиване на ДМА , а предмет - тяхната оценка и отчитане / синтетично и аналитично/. Акцент се поставя върху документите за отчитане и конкретните счетоводните записвания.

ГЛАВА ПЪРВА

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДМА

ДМА са средства на труда. Те участват многократно в дейността на предприятието и пренасят на части своята стойност в разходите, като запазват натурално-веществената си форма.

Според СС16 ДМА са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които отговарят на следните условия:

- имат натурално-веществена форма.

- използват се за производство, продажба на активи и услуги, за отдаване по наем, за административни или други цели.

-очаква се да се използват през повече от един отчетен период (над 1 год.)

- те са със стойност равна или по-висока от по-ниската от следните величини: определеният по реда на счетоводната политика на предприятието праг на същественост и първоначална оценка не е по-малка от 700 лв. (съгласно ЗКПО)
Важно: ДМА, купени с цел продажба, се отчитат като стоки по реда на СС2 - Отчитане на стоково - материалните запаси т.е като краткотрайни материални активи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане придобиването на ДМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.