Отчитане на собствения капитал


Категория на документа: Счетоводство1108 Акумулиран прираст/намаление от други дейности

1109 Акумулиран прираст/намаление в нетните активи от преоценка и други събития

Чрез изброените сметки в края на всяка година ще се приключват сметките от групин 12 Изменения в нетните активи за периода, произтичащ от дейността и 13 Други изменения в нетните активи за периода. Тогава, когато по сметкитеот групи 12 и 13 остатъците са кредитни, ще се състави следната счетоводна статия:

Дебит с/ки от гр.12

Дебит с/ки от гр.13

Кредит с/ки от гр11
а при дебитни остатъци по тези сметки, счетоводната статия ще има следния вид:

Дебит с/ки от гр.11

Кредит с/ки от гр.12

Кредит с/ки от гр.13
Текущите изменения на нетните активи в бюджетните предприятия могат да се класифицират в три групи:
- изменения, произтичащи от нестопанска дейност;
- изменения, произтичащи от стопанска дейност;
- други изменения в не)тните активи (от преоценки и други събития).

Чрез сметките от групи 12 Изменения в нетните активи за периода, произтичащи от дейността и 13 Други изменения в нетните активи за периода от сметкоплана на бюджетните предприятия в края на всяка година се приключват сметките за отчитане на разходите (раздел 6 Сметки за разходи) и приходите (раздел 7 Сметки за приходи и трансфери). Или тези две групи сметки са предназначени за отчитане на резултата от дейността на бюджетното предприятие чрез съпоставяне на неговите приходи и разходи.Положителните и отрицателните разлики от преоценка на активи и пасиви през годините се отчитат по сметки от група 78 Прираст/намаление на нетните активи от преоценка, които в края на отчетния период се приключват със сметка 1301 Изменения на нетните активи от преоценка. Последната сметка, от своя страна се приключва със сметка 1109 Акумулиран прираст/намаление в нетните активи от преоценки и други събития, което се извършвав началото на следващия отчетен период. При отписване на дълготрайни активи, на които е била извършена преоценка, не се извършва коригиране на салдото по сметка 1109 Акумулиран прираст/намаление в нетните активи от преоценка и други събития с падащата се част от отчетната разлика от преоценката. Това обстоятелство не налага воденето на аналити1ни сметки по преоценени активи към сметка 1109 Акумулиран прираст/намаление в нетните активи от преоценки и други събития. Съществува възможност за кореспонденция между тази синтетична сметка и сметките от група 10 Разполагаем капитал в бюджетното предприятие, при която ще се коригира размера на разполагаемия капитал.

Предвидените синтетични сметки в Сметкоплана на бюджетните предприятия за отчитане на собствения капитал са пасивни. Кредитират се при счетоводното отразяване на увеличенията на съответните отчетни обекти, а се дебитират при отразяване на намаленията им. Първите две групи сметки от раздел първи (група 10 Разполагаем капитал в бюджетното предприятие и група 11 Акумулиран прираст/намаление на нетните активи от предходни години) са балансови. Информацията от тези сметки се представя в пасива на счетоводния баланс, като в случаите, когато по някоя от сметките от група 11 Акумулиран прираст/намаление на нетните активи от предходни години информацията е за намаление на нетните активи от предходни години, представянето й в пасива на счетоводния баланс трябва да става със знак "-". Що се касае до сметките от група 12 Изменения в нетните активи за периода, произтичащи от дейността и група 13 Други изменения в нетните активи за периода, то същите могат да бъдат характеризирани като операционни, поради обстоятелството, че в края на всяка година задължително се приключват и информация за тях в счетоводния баланс не се включва.
6. ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Предвидени са следните синтетични сметки:
101 регистриран акционерен капитал
102 ОК неподлежащ на регистрация
104 Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация
108 Премии свързани с капитал
109 Отбиви свързани с капитал
111 Общи резерви
112 Резерви от последваща оценка на краткотрайни активи
119 Други резерви
121 Непокрита загуба от минали години
122 Неразпределена печалба от минали години
123 Печалба и загуба от текущата година
124 Резултати при несъстоятелност и ликвидация
Всички сметки са пасивни, сметка 121 е активна; сметка 123 и 124 са активно - пасивни.
Сметките се кредитират когато се увеличава собствения капитал, а се дебитират при неговото намаляване. В края на отчетния период сметките са с кредитен остатък.
* СЧЕТОВОДНИ ЗАПИСВАНИЯ
При увеличение:
-внесени парични средства - Дт гр.50 / Кт гр.10
-записани дялови вноски - Дт 426 / Кт гр.10
-внесени записани дялови вноски - Дт гр.50 / Кт 426
-продажба на собствени акции:
• Емисионна стойност по ниска от номиналната стойностСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на собствения капитал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.