Отчитане на собствения капитал


Категория на документа: СчетоводствоДебит с/ка от гр. 11

Кредит с/ка 121
В) Спонсорирания и дарения

Дебит с/ка от гр. 11

Кредит с/ка от гр. 20,21,27,30,31,50,51
Г) За отразяване на частта от резервите като приходи, срещу което са били извършени разходи

Дебит с/ка от гр. 11

Кредит с/ка 709
4. ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Конкретния израз на финансовите резултати и печалбите и загубите от дейността на предприятието. Този резултат отразява ефективното използване на активите и пасивите на предприятието. Финансовият резултат се получава при съпоставяе на приходите и разходите, след като се вземат под внимание и данъците за сметка на печалбата. Той се получава от текущите операции по прихпдите и разходите. При неговото действително формиране вземат участие и увеличенията и намаленията в стойността на наличната продукция, незвършеното производство и разходите за бъдещи периоди. Синтетичното отчитане на финансовия резултат се извършва чрез сметките 121, 122 и 123.
* Сметка 121 - Загуби от минали години е активна. Дебитира се при отразяване на загубата като такава от минали години, а се кредитира при покриване на тази загуба. Дебитното салдо е израз на непокритата загуба.
* Сметка 122 - Печалба от минали години е пасивна. Тя се кредитира при отразяване на неразпределената печалба. Дебитира се при разпределението на тази печалба. Кредитното салдо показва размера на неразпределената печалба от минали години.
* Сметка 123 - Печалби и загуби о текущата година е активно-пасивна сметка. Когато нейното салдо е кредитно, резултатът е печалба. И обратно - при загуба има дебитно салдо. Те се кредитира срещу дебитиране на сметките от гр. 70, 72 и сметка 790. Дебитира се срещу кредитиране на сметки от гр. 70 /при загуба/, 462, гр. 64, 691. Тя се дебитира и при нейното приключване в началото на следващата година срещу кредит с/ка 122.
5. ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Основна организационна форма на собствения капитал в бюджетните предприятия е разполагаемият капитал, която се определя като аналогична на основание капитал в търговските дружества. Счетоводната характеристика на тази част от собствения капитал, съгласно Сметкоплана на бюджетните предприятия се осъществява чрез сметки от група 10 Разполагаем капитал в бюджетните предприятия, към която е предвидена само една подгрупа (100) със същото наименование и следните три четиризначни синтетични сметки:

1001 Разполагаем капитал по бюджети и бюджетни сметки

1002 Разполагаем капитал по извънбюджетни сметки и и фондове

1009 Капитал в други нетни активи и дейности
Сметките за отчитане на разполагаемия капитал в бюджетните предприятия от гледна точка на баланса са пасивни. Кредитират се при всички случаи на увеличение на отчетния обект, което се извършва по решение на собственика (държавата или общината), а се дебитира при неговото намаление, което може да бъде извършено отново по решение на държавата или общината.

Обобщеният счетоводен модел за отразяване на операциите на увеличението на разполагаемия капитал в бюджетните предприятия, може да бъде по следния начин:

Дебит с/ки от гр. 20, 21, 30 или

Дебит с/ки 5013, 514

Кредит с/ки 1001, 1002, 1009

За отразяване на операциите по намалението на разполагаемия капитал в бюджетните предприятия ще се съставя обратна сччетоводна статия:

Дебит с/ки 1001, 1002, 1009

Кредит с/ки от гр. 20, 21, 30 или

Кредит с/ки 5013, 5014

Акумулираният прираст/намаление на нетните активи от предходни години като форма на собствения капитал и отчетен обект е аналогичен на неразпределената печалба и непокрита загуба от минали години в търговските дружества. Счетоводното отчитане на тази организационна форма на собствения капиталв бюджетните предприятия се извършва чрез сметки от група 11 Акумулиран прираст/намаление на нетните активи от предходни години, към която е предвидена една подгрупа от сметки - 110 Акумулиран прираст/намаление на нетните активи и следните четири синтетични сметки:

1101 Акумулиран прираст/намаление от бюджетни дейности

1102 Акумулиран прираст/намаление от извънбюджетни дейностиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на собствения капитал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.