Отчитане на собствения капитал


Категория на документа: Счетоводство


Б) За покриване на загуби съгласно протокол на общото събрание

Дебит с/ка 101 (102)

Кредит с/ка 121
В) При връщане на дялови вноски и акции или при акриване на предприятието

Дебит с/ка 101 (102)

Кредит с/ка от гр. 20,21,27,30,31,50

При разлика между номиналната стойност и цената на придобиване се използват с/ка 108 Премии, свързани с капитала и с/ка 109 Отбиви (сконто), свързани с капитала.
- В случеите, когато цената на придобиване е по-голяма от номиналната стйност:

Дебит с/ка 101 (102)

Кредит с/ка 512
- В случеите, когато цената на придобиване е по малка от номиналната стойност:

Дебит с/ка 101

Кредит с/ка 108

Кредит с/ка 512

3. ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РЕЗЕРВИ

Капиталовите резерви са част от собствения капитал и се създава съгласно изискванията на определени закони или по решение на собственика на предприятието. Те имат защитни функции по отношение на основния капитал. Предназначени са главно да покриват евентуалните загуби от дейността на предприятието. Нормално е те да се формират от финансовия резултат. Съгласно ТЗ размерът на задължителния резерв на АД не може да бъде по нисък от 10%. Резервите, които се създават на основата на закона се наричат законови, а създадените с решение на въководството на предприятието се наричат допълнителни резрви. При образуване на ново предприятие резерви не се формират.

Капиталовите резерви се отчитат чрез сметките от гр. 11 - Капиталови резерви. Те са пасивни сметки. Кредитират се при всяко увеличение на резервите и се дебитират при тяхното намалявяне. Кредитното салдо, което обикновено могат да имат ще посочва размерът на съответните резерви,с които дадено предприятие разполага.

Създаването и увеличаването на резервите е резултат на протичането на различни стопански операции: заделени суми от печалбата съгласно решение на собственика, увеличение на стойността на ДА и КА, увеличение стойността на ДФА и др. Разпределението на печалбата за годината се извършва през следващата година след утвърждаване на годишните финансови отчети от общото събрание на собствениците.

Дебит с/ка 122

Кредит с/ка 111 (117)

Възможно е да се формират резерви и когато акционер бъде изключен за невнесени в уговорения срок вноски, и емитират допълнителни акции.

Дебит с/ка 426

Кредит с/ка 117

Резервите от последващи оценки се намаляват при намаляването на стойността на активите при преоценки и се съставя обратната статия. Тези резерви се намаляват и при отписване на преоценяваните активи.
* СТОПАНСКИ ОПЕРАЦИИ
А) Увеличаване на основния капитал

Дебит с/ка 111 (119)

Кредит с/ка 101 (102)
Б) При покриване на загуби от минали периодиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на собствения капитал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.