Отчитане на собствения капитал


Категория на документа: Счетоводство


TEMA 1: ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Собствения капитал изразява стойността на онази част от активите на предприятието, която е придобита с право на собственост, но без срещу това да е възникнало задължение към трети лица, т.е. това е остатъчната стойност на активите на предприятието след приспадането на всичките му пасиви, финансиранията и приходите за бъдещи периоди. Той има следните форми на проявление: основен капитал, резерви, финансов резултат.
1.ОСНОВЕН КАПИТАЛ
Основният капитал е задължителна за всяко предприятие форма на проявление на собствения капитал. Основният капитал е този, който предприятието е формирало при регистрацията си търговския регистър и величината, на който представлява паричен израз на собствените му активи. Той може да се променя само и вдинствено по решение на собствениците. Казваме, че е постоянна величина и затова, защотото и резултатите от текущата дейност на предприятието не се отразяват пряко върху него, но той може да се определя съобразно волята на съдружниците или съсобствениците . В счетоводния баланас основният капитал се показва в пълен размер, независимо от това дали съдружниците са внесли всичките си дялови вноски. Изискванията относно капиталите на различните видове дружества са засегнати подробно в Търговския закон. Съществуват персонални капиталови търговски дружества. При капиталовите са засегнали опрделени законови изисквания към капиталите им във връзка с тяхната регистрация и функциониране. В зависимост от начина на фомиране на основен капитал в различните видове дружества, се използват различни наименования за изразяване на същността - основен капитал, акционерен капитал, дялов капитал и други. Съществуват различни случаи на увеличение или намаление на основния капитал.
2.КАПИТАЛОВИ РЕЗЕРВИ
Капиталовите резерви са част от собствения капитал и се създават съгласно изискванията на определени закони или по решение на собственика на предприятието. Те имат защитни функции по отношение на основния капитал. Предназначени са главно да покриват евентуалните загуби от дейността на предприятието. Нормално е те да се формират от финансовия резултат. Съгласно ТЗ размерът на задължителния резерв за АД не може да беде по-нисък от 10% . Резервите, които се създават на основата на закон се наричат допълнителни резерви. При образуване на ново предприятие резерви не се формират.
3.ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
Конкретния израз за финансовите резултати са печалбите и загубите от дейността на предприятието. Този резултат отразява ефективното използване на активите и пасивите на предприятието. Финансовиа резултат се получава при съпоставяне на приходите и разходите. При неговото действително формиране вземат участие и увеличенията и намаленията в стойността на наличната продукция, незавършеното производство и разходите за бъдещи периоди.
4.ОСОБЕНОСТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Счетоводната характеристика на имущественото състояние на всяко предприятие се осъществява в две направления: веднъж като материално-веществено въплавение (сгради, машини, съоръжения и др.) и втори път като произход на предназначение. Капитаълт в бюджетните предприятия като обект на счетоводно отчитане характеризира произхода и предназначението на всички активи, с които се реализира дейността на тези звена.Той може да бъде собствен и привлечен.
В зависимост от източника на финансиране, бюджетните предприятия могат да се класифицират в две основни групи: държавни и общински.
Това е основание да се смята, че имуществото на бюджетните предприятия не е тяхна собственост, а притежание на държавата или на съответната община, т.е. то е публична собственост. От това произтича, че собственияткапитал в бюджетните предприятия изразява собственост на държавата или на някоя община. Тази особеност при третиране на понятието "собствен капитал"за бюджетните предприятия е главна причина да се говори за "собствен капитал в бюджетното предприятие".
За класифициране на собствение капитал в тези отчетно-обособени звена чрез Сметкоплана на бюджетните предприятия се въвеждат следните понятия:
- разполагаем капитал
- акумулиран прираст/намаление на нетните активи
- изменения в нетните активи
5.ОСОБЕНОСТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В БАНКИТЕ
В международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) собственият капитал е определен като остатъчната стойност на актива след приспадането на всички пасиви. Търговските банки са акционерни дружества и следователно техният собствен капитал е акционерен. При определянето на елементите на собствения капитал се прилагат два подхода:
- Нормативен подход - стриктно спазване на надзорните изисквания на наредба №8 (за капиталовата адекватност) при дефинирането на капиталовата база (СК) се определят капитал от първи ред (първичен капитал) и капитал от втори ред (допълнителен капитал).
- Счетоводен подход - определя елементите на капитала както следва: основен капитал, резерви и печалби.
6.ОСОБЕНОСТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Собствения капитал в застрахователното дружество е паричен израз на стойността на собствените активи на застрахователя, характеризира имуществото, което акционерите са вложили в ЗД. Собственият капитал обхваща:
- Регистрирания акционерен капитал - определен при учредяване на ЗАД, регистрира се в съда едновременно с регистрирането на ЗД, относително постоянна величина, набира се от вноските на акционерите, показва се в пасива на баланса в пълен размер. Той се определя като номинална стойност на емитираните акции и дялове и се набича акционерен капитал.
- Основен капитал, неподлежащ на регистрация - образува се и се изменя съгласно устава на ЗД или по допълнително решение на Общото събрание. Чрез него се осигуряват допълнително собствени средства за разширяване на дейността. Създава се чрез допълнителни вноски и служи за покриване на загуби и за други цели. Размерът му е променлива величина.
- Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация - образува се за ЗД при откриване на процедура по ликвидация или по несъстоятелност. Увеличението му се извършва за сметка на капитала, общите резерви и др. Капиталови резерви, неразпределена печалба от минали години, невнесен капитал. Предназначен е за покриване на загуби от минали години.
- Резерви - капиталовите резерви биват общи резерви от последваща оценка на активи, резерви от емисия на акции и др. резерви.
* общи резерви се състоят от фонд "резервен" - образува се от 1/10 от печалбата, от сумите на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акции. Средствата се изразходват за покриване на загуби.
- Финансовият резултат - стойностен израз на крайния икономически резултат от застрахователната дейност за отчетния период. Той може да бъде печалба или загуба. Печалбата бива: счетоводна (брутна), данъчна (облагаема, фискална), балансова (нетна или чиста).

II.СЧЕТОВОДНО OТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
1. ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОТЧИТАНЕТО НА КАПИТАЛА:
- заявление, учредителен акт или дружествен договор, други документи за регистриране на дружеството
- книга за записани дялови вноски
- протокол за увеличение или намаление на основния капитал
- приходни документи
- заключения от вещи лица, относно апортните (непаричните) вноски в капитала на дружествата
2. ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ
За отчитане на основния капитал се използват с/ка 101 Основен капитал, изискващ регистрация и с/ка 102 Основен капитал, неизискващ регистрация. С/ките са балансови-пасивни, синтетични, основно-капиталови. Те се кредитират при увеличение, а се дебитират при намаление на основния капитал. Крайното им кредитно салдо се записва в пасива, раздел Собствен капитал, група първа "Основен капитал, в т.ч. невнесен капитал".
При несъвпадение на времето на записване и внасяне на дяловите вноски от учредителя се използва с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски. Тази сметка е корективна-намаляваща (контрапасивна) сметка. Дебитира се при внасяне на теззи дялове, както и при отказ за внасяне. Крайното и дебитно салдо показва невнесените още вноски от съдружниците.
* Намаление на основния капитал има при:
- напускане на съдружници, чиито дялови или акции не са продадени
- искупуването и ликвидирането на акции с цел намаляване на основния капитал
- отписване на част от задължението за внасяне на дружествен дял от съдружници
-покриване на загуби при липса на резерви
* Увеличение на основния капитал има когато:

- допълнителен капитал и/или резерви се трансофрмират в основен капитал
- емисия на акции
- разпределение на печалбата в увеличение на капитала
- трансформация на дължими дивиденти в дялове на съдружнициСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на собствения капитал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.