Отчитане на ремонта на ДМА


Категория на документа: Счетоводство


ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТА НА ДМА

1. Същност на ремонта на ДМА - ремонта на ДМА се изразява в извършване на разходи за отстраняване на повредите на ДМА и заменяне на изхабените части с нови такива.
2. Видове ремонти

А) текущ ремонт - при него ДМА не се изваждат от употреба. Ремонтът им се извършва в процеса на стопанска дейност. Счетоводното отчитане на този вид ремонт се отразява по дебита на сметките: 611 Разходи за основната дейност, 612 Разходи за спомагателна дейност и 614 Разходи за организация и управление;

Б) основен ремонт - характеризира се с това, че той се планира предварително. При извършването на самия ремонт на ДМА се изваждат от употреба, за да се ремонтира.
3.Начини за извършване на основния ремонт
Известни са и се осъществяват два основни начина за извършване на основния ремонт, а именно:
- стопански начин - при него фирмата сама извършва основния ремонт на ДМА
- чрез възлагане на друга фирма (по предприемачески начин) - основният ремонт се извършва от други фирми или организации.
Основен документ за извършване на основен ремонт
Основният документ за извършване на основния ремонт е Акт за извършен ремонт.
4. Документи

а) амортизационен план

б) амортизационна таблица - съставя се всеки месец въз основа на план и служи за съставяне на счетоводни статии.
5. Счетоводни сметки

с/ка 602 Разходи за външни услуги - активна, оперативна сметка. Дебитира се при увеличаване на разходите за външни услуги. Кредитира се при тяхното намаляване. Сметката се приключва. Не остава със салдо.

с/ка 613 Разходи за бъдещи периоди - активна, събирателно-разпределителна сметка. Дебитира се при извършване на разходи за бъдещи периоди. Кредитира се когато тези разходи за бъдещи периоди се отчитат по производствените сметки като разходи за текущата дейност. Сметката може да има дебитно салдо, което показва непогасените разходи за бъдещи периоди.
6. Счетоводни записвания

а) основен ремонт, извършен чрез възлагане
- за представен АКТ за извършен основен ремонт и сметка за това
Дт с/ка 602 Разходи за външни услуги

Кт с/ка 401 Доставчици
- за приключване на сметка 602 Разходи за външни услуги и отнасяне разходите по направление
Дт с/ка 613 Разходи за бъдещи периоди

Кт с/ка 602 Разходи за външни услуги
- за изплащане стойността на сметката за извършения основен ремонт
Дт с/ка 401 Доставчици

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка

Кт с/ка 151 Получени краткосрочни заеми
- за погасяване на разходите за бъдещи периоди
Дт с/ка 611 Разходи за основната дейност
Дт с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност
Дт с/ка 614 Разходи за организация и управление

Кт с/ка 613 Разходи за бъдещи периоди

б) извършване на основен ремонт по стопански начин

- за изразходваните материалиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на ремонта на ДМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.