Отчитане на разходите в бюджетните предприятия


Категория на документа: СчетоводствоФинансирането на лечебните заведения се осъществява предимно от местните здравни власти или държавните здравни фондове. Доходите на лицата, предоставящи здравни услуги, са включени в системата на коропративно облагане на услугите, които те предлагат.

Реорганизация и прекратяване на дейността на лечебните заведения се извършва от органът, компетентен да издаде разрешение за извършване на лечебна дейност. Той може да реорганизира и прекратява дейността на юридическото лице,осъществяващо здравно обслужване. При разпускане на юридическото лице този орган урежда всички въпроси, свързани с изпълнението на сключените договори и продължаването на висящите съдебни дела.
1.3 Характеристика на разходите и специфики при прилагането на счетоводните принципи в предприятията от публичния сектор

В бюджетния сектор на икономиката важен фактор за управление на централния паричен фонд на държавата са разходите . "Съгласно чл.7, т.9 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор ,ръководителят на оргонизация в публичния сектор е задължен да осигурява пълно ,вярно , точно и своевременно осчетоводяване на всички операции.18"Така се създават условия за анализиране и контролиране на държавния бюджет и държавната политика.Специалисти , както в теорията така и в практиката акцентират най-често върху " въпроси свързани с икономическото използване на бюджетните ресурси , които са фактор в системета на икономическите лостове на управление на държавните финансии , а заедно с това определят рамките на бюджетната политика"19 .

Предприятията от публичния сектор изпълняват определени функции на държавата .Характерните за дейността им разходи са проявление на потребяван национален продукт с цел да се постигнат определени ползи за държавата.С оглед на тази концепция мнозина от авторите са единодушни, че трябва " разходите в публичния сектор да отразяват потребление на активи по целево предназначение в интерес на цялото общество .20" Тази ориентация води до просперитет , който е важна основа за ефективен възпроизводствен процес.В резултат на това реализираните разходи се възтановяват на един по късен етап.
В обобщен вид същността на разходите в дейността на предприятията от публичния сектор е тяхната обществена полезност , което е обект на счетоводно изучаване .

Присъщо за бюджетните разходи е,че те са с конкретно предназначение поради обвързаността им с конкретни държавни функции.Следователно "величината на разходите в дейността на предприятията от публичния сектор е в зависимост от цената и количеството на ресурсите , които са необходими за постигане на държавните цели.21" Тази зависимост може да се представи чрез следната формула :
C ═ f (P* Q)
Кадето:
C - бюджетни разходи
P - цена на ресурсите
Q - количество на ресурсите

Може да се обобщи ,че величината на извършените бюдветни разходи до голяма степен зависи от поставените от изпълнителната власт цели за изпълнение.

Разходите като обект на отчитане в бюджетните предприятия представляват " намаление на икономическата изгода през отчетния период под формата на намаление или изчерпване на активите , или възникване или увеличение на пасиви ,водещо до намаление на нетните финансови активи22 ."

"Според момента на усвояване на средствата от определените бюджетни кредити разходите се класифицират на касови и фактически 23." Касови са тези разходи , които са под формата на предоставени средства от финансиращия бюджет на конкретния разпоредител чрез банкова сметка , а фактически са всички разходи отнасящи се до издръжката на предприятията от публияния сектор.

Според дейността в която се реализират разходите се клацифицират:
- бюджетни
- извънбюджетни
- разходи от други дейности24

Особено важен в бюджетните предприятия е момента при избор на варианти в осчетоводяването в зависимост от начина на финансиране в самото предприятие .Те могат да бъдат два вида, на пълна бюджетна издръжка и на смесена издръжка.При първия вариант бюджетните предприятия получават необходимите им средства изцяло от финансиращия бюджет. Тук трябва да се има предвид ,че приходите получени извън този бюджет са по- скоро изключение отколкото практика. При смесената издръжка предприятията получават средства не само от финансиращия бюджет ,но и от продажба на стоки, услуги или продукция .
" В условията на преход към пазарна икономика е неизбежно отделните пазарни принципи да не засегнат бюджетната сфера . Ето,защо би могло в бъдеще да се очаква непрекъснато нарастване броя на бюджетните организации, работещи на смесена издръжка ,при което бюджетните средства ще се предоставят целево за всяка дейност ,поставяни в пряка зависимост от качеството на услугата.Така , постепенно бюджетните предприятия ще бъдат поставени в условия на работа при пазарни механизми и регулатори , при което ще получават цената на произведения продукт или извършена услуга.25"Това ни ориентира ,че в такава среда въпроса за отчитането на разходите на бюджетните предприятия придобива особено голямо значение .

За признаването на разходите в предприятията от публичния сектор са в сила редица счетоводни принципа26.Един от тях е принципа за текущото начисляване.Същността му се изразява в това ,че разходите се отразяват в момента на тяхното възникване, а не в момента на паричното им проявление.Условията за признаването на разходите са да е налице намаление на активи ,да възникват или да се увеличават пасиви ,както и да могат надежно да се оценят самите разходи .Въз основа на тези условия разходите намират обобщено проявление в Отчета за касовото изпилнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове.Чрез този принцип и неговото правилно прилагане разходите се включват в годишния отчет за годината в която са възникнали , участват при формирането на резлтата от изпълнението на бюджета за този отчетен период.

Характерно за бюджетните предприятия е ,че този принцип се прилага паралелно с принципа за паричните потоци27.Това е така поради изискването за вярно и точно изпълнение на бюджета.От важността на принципа за паричните потоци в дейността на предприятия от публичния сектор произтича нарушаването ,в някои случаи ,на изискването за чисти обороти по операционните сметки за разходи към ,които основно се прилага принципа за текущо начисляване.За изчистването на този проблем се прилага т.нар."салдов"метод .Същността на този метод се изразява в отразяване на парично-стойностни изменения по счетоводните сметки ,чрез които се отчитат разходи и по този начин крайното състояние на операционните счетоводни сметки за разходи е информацията за действителното им парично проявление.Типичени разходи, които се отчитат по този метод са стипендиите,пенсиите и финансиранията.Тази специфика при отчитането на разходите в предприятията от публичния сектор обуславя изготвянето само на Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните сметки и фондове.Към този момемнт бюджетните предпрития не изготвят отчет за приходи и разходи.

Друг принцип ,който се прилага при отчитането на разходите в предприятията от публичния сектор е принципа за "действащото предприятие или непрекъснатост на деиността на предприятието ,наричано още концепция за действащото предприятие (going concern assumption)28."Има се предвид ,че предприятието осъществява и ще осъществява дейността си и няма намерение , нито необходимост в обозримото бъдеще да я прекратява или да съкращава нейния обем .От това определение можем да направим няколко важни избода.Първо факторът време не ограничава осъществяването на дейността , второ новите и наличните активи и финансови източници ще обслужват деиността на предприятието с цел нейното подобрение и трето индикацията недействащо предприятие е намален обем на извършваната дейност.В публичния сектор ,за да се определи дали едно предприяти е действащо или не е необходимо да е налице финансово - счетоводен анализ за неговото функциониране.Тук голямо значение намират показателите ликвидност,собствени финансови източници ,пазарна стойност на активите и пасивите.Специфично за публичния сектор е ,че този принцип се определя от първостепения разпоредител .Той прави съпоставка на общата държавна политика и дадено бюджетно предприятие и преценява дали то ще продалжи да действа през следващия отчетен период .Това е така поради факта ,че предприятията от този сектор изпълняват обществени функции и са зависими от бюджета.

Следващ принцип е принципа за предпазливост .Същността му се изразява в оценяване и отчитане на предполагаеми рискове и очакваните евентуални загуби при създаването на счетоводна информация за отделните стопански операции .Целта е да не се допусне подценяване или надценяване на разходите ,а те да се представят по възможно наи -обективната си стойност. Този принцип е важен за бюджетните предприятия ,защото те не произвеждат национален продукт ,а само изразходват такъв.Ето затова предпазливостта при създаване на счетоводната информация за съответните активи,пасиви,приходи и разходи е от особено значение за точното и вярно определяне на изпълнението на бюджета.Това се постига чрез конкретизиране на счетоводните обекти по видове дейност,които са правно регламентирани 29и също така са деференцирани в зависимост от спецификата на изпълняваните държавни функции и изискванията на управлението.Можем да обобщим ,че предпазливостта се проявява като разходи и като приходи без реално парично проявление ,но предполагащи бъдещи входящи или изходящи парични потоци.

Друг счетоводен принцип е съпоставимост между приходи и разходи . Същността му се изразява в това ,че разходите извършени във връзка с определена дейност ,трябва да се отразяват във финансовия резултат за периода ,през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода ,през който са отчетени разходите за тяхното получаване .За предприятията от публичния сектор това реално е изменение на нетните активи .Приходите и разходите ,които се съпоставят са отчетени на принципа на текущото начисляване.Връзката между двата принципа ,този за съпоставянето на приходи с разходи и този за текущото начисляване ,се характеризират с някои особености , които са подчинени на проявлението на трети принцип ,този за паричните потоци .Когато даден разход има парично проявление то обичайно той се предхожда от паричното проявление на съответния му приход .Следователно в бюджетните предприятия ако няма приход то не биха се осъществили и разходи .Характерно за бюджетните предприятия е ,че начисляването и паричното проявление на приходите се осъществяват в един и същ момент, който от своя страна е предпоставка за извършването на разход.Трябва да се обърне внимание ,че тези разходи реализират на практика целево предназначение на получените приходи .Изпълнението на принципа за съпоставяне на приходи и разходи се контрулира ежемесечно чрез съставянето на Очета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове.Счетоводния документ въз основа на , който се осъществява принципа за съпоставяне на приходи и разходи е Отчетът за приходи и разходи,но към момента такъв в предприятията от публичния сектор не изготвя .Следователно съпоставимостта се прилага за парично проявените приходи и разходи въз основа на информацията която ни дават сметките за общо реализиране на приходите и разходите ,както и за техните видове.Този принцип спомага за установяването на резултата от изпълнението на бюджета за отчетния период.

Съществено важен за счетоводството е принципа за предимство на съдържанието пред формата .Според него събитията и сделките се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание , а не формално според правната им форма .Това е причината при съставяне на счетоводна информация да се изисква изясняване на икономическата същност на възникналите факти.Икономическата същност и правната форма са двете страни на стойността на капитала на всяко предприятие в това число и на бюджетното.За дейността в публичния сектор реализирането на приходите и разходите е средство за придобиване на активи и на финансови средства .Те могат да се отъждествяват като мярка за резултата от изпълнението на държавните функции,като ефект от осъществените приходи и разходи .На практика принципа на съдържанието пред формата в публичния се осъществява най-вече чрез прилагането на Единната бюджетна квалификация 30. За предприятията от публичния сектор това е от особена важност ,тъй като получените финансирания при тях са с целево предназначение .В бюджетните предприятия могат да се наблюдават и случаи ,в които прилагането на този принцип се нарушава поради спецификите в дейността им.Така можем да си обясним и факта ,че някой от счетоводните сметки за отчитане на разходи са пасивни ,като сметка 6501" придобиване на дълготраини материални активи по стопански начин " , 6048 "Сторнирани разходи за провизии за персонала " и други.Министерството на финансите е утвардило разяснения по този и други подобни случаи .Счетоводителите и авторите занимаващи се с тази тема обаче са категорични , че" независимо от регламентираните постановки е редно да се отстранят тези несъответствия чрез усъвършенстване методологията за отчитане на съответните обекти в дейността на предприятията от публичния сектор31."

Принципа за запазване при възможност на счетоводната политина от придходния отчетен период32 ,също намира своето място като значим за счетоводството в бюджетните предприятия .Прилагането му позволява съпоставимост на счетоводние данни и показателите през различните отчетни периоди .Счетоводната политика представлява" съвкупност от принципи ,изходни приложения ,концепции ,правила ,бази и приложения възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информация в счетоводните стандарти.33"Този принцип цели да се постигне сравнимост на имуществените състояние и финансовите източници ,на реализираните приходи и разходи,входящите и изходящите парични потоципрез отчетния период със същия през предходната година.Това позволява очертаване на тенденции в развитието на бюджетните предприятия.Принципа позволява и сравнимост между отделните предприятия в системата на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.Определя се доколко е заначима извършващата се дейност,както и ачествено-стойностната оценка на извършените разходи за отделните предприятия от публичния сектор.Принципът е от особено значение за създаването на счетоводна информация за приходи и разходи в дейността на предприятията от публичния сектор ,тъй като се постига запазване на методологоята за отчитането им.Това има съществено значение при определянето на резултата от изпълнението на бюджета по съответни нива и общо за държавата.Създава се възможност за на тези резултати и на тази база може да се очертае бъдещото развитие на страната.

Следващ принцип е независимостта на отделните отчетни периоди и стойностната връзка между начален и краен баланс .Характерно за него е , че всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от връзката му със следващия или предходния ,като данните от финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с тези в края на предходния .Този принцип е аналог на конкретността и причинността . Илюстрация за това е осетоводяването на приходите и разходите в публичния сектор.За отчетния период те се конкретизират по икономическата им същност и начина им на възникване,след което в обобщен вид се съпоставят,а резултата от изпълнението на бюджета се акумукира за следващата година.

От казаното до тук се вижда ясно ,че регламентираните в Закона за счетоводството,счетоводни принципи са залегналив счетоводните стандарти на които се позовава публичния сектор .Цел на прилагането им е предоставяне точно ,достоверно ,ясно и умесно активите ,пасивите ,собствения капитал,приходите и разходите ,което да позволи бюджетното анализиране , планиране и прогнозиране.

Втора глава :Модели за счетоводно отчитане на разходите в предприятията от публичния секторСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на разходите в бюджетните предприятия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.