Отчитане на разходите в бюджетните предприятия


Категория на документа: Счетоводство


Икономически университет - Варна
Финансово-счетоводен факултет

НАУЧЕН ДОКЛАД
НА ТЕМА

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРИМЕРА НА ЦСМП ГРАД ЯМБОЛ

Разработил: Научен ръководител :
Анна Мардик Доникян Доц. д-р Надя Костова
Спец.СК гр.04 Ф.№9615

Варна 2011
Съдържание:

Увод..........................................................................................................3
Първа глава:Здравната система и обща характеристика на разходите в бюджетните предприятия
1.1 Здравна реформа в България ..........................................................4
1.2 Организационно-правни аспекти в лечебните заведения ..........................17
1.3 Характеристика на разходите и специфики при прилагането на счетоводните принципи в предприятията от публичния сектор.....................22

Втора глава :Модели за счетоводно отчитане на разходите в предприятията от публичния сектор
2.1 Отчитане на разходите по икономически елементи.....................................31
2.2 Отчитане на отчетната стойност на продадените активи..........................39
2.3 Отчитане на предоставените субсидии, разходите за пенсии и стипендии..............................................................................................................40
2.4 Отчитане на разходите за придобиване на активи по стопански начин и на разходите за текущ и основен ремонт..............................................................44
2.5 Отчитане на разходите за провизии................................................................47
2.6 Отчитане на извънбюджетните разходи.........................................................50
2.7 Счетоводно отчитане на финансовите разходи.............................................52
2.8 Отчитане на извънредни разходи.....................................................................55

Трета глава:Съвременни аспекти на отчетния процес в бюджетните предприятия
3.1 Общи параметри на счетоводната политика на ЦСМП Ямбол.................57
3.2 Отчитане на разходите по примера на ЦСМП град Ямбол........................58

Заключение ..........................................................................................64
Използвана литература..........................................................................66
Приложения.........................................................................................
Увод

Опазването на здравето на населението е не само национална поитика ,но и политика на Европейския съюз,тъй като то е най-голямото благо за човека.Това определя и важността на здравеопазването като отрасъл на икономиката за всяка страна.В същото време не са малко и проблемите ,които стоят пред него и здравната система в нашата държава.

За да се развива в правилна насока отрасла е необходима теоритична обосновка на непрекиснато променящата се правна и нормативна база , която е продиктувана от продължаващата и до днес реформа в него.Необходим е по-строг контрол в здравеопазването както и добър анализ на резултатите.За да се постигне това е необходима информация и по точно счетоводна информация , защото тя е адекватен цифров модел за осъществената дейност.

Предмет на настоящата разработка е отчитането на рзходите в бюджетните предприятия ,а обект на изследването е ЦСМП Ямбол.

Целта на разработката е да се изследва отчитането на разходите в бюджетните предприятия и по конкретно в лечебните заведения .

За реализирането на дефинираната цел в разработката са поставени няколко задачи:
- да се представи развитието на здравната реформа в Република България
- да се изследват организационно правните аспекти в лечебните заведенияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на разходите в бюджетните предприятия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.