Отчитане на разходите и приходите в селскостопанската дейност


Категория на документа: Счетоводство


 Илиев Г., Счетоводство в аграрния сектор, 2000 г., стр. 107

2

 Дурин Ст, Счетоводство на предприятието, 1999 г., стр. 146-147.

3

 Разликата между общата фактическа себестойност на добитата продукция и справедливата й стойност се отразява за с/ка на текущия финансов резултат.

4

 Възможен е и вариант, при който разходите по подготовка на площите и засяването на многогодишните тревни култури в момента на тяхното извършване се отчитат като разходи за бъдещи периоди. Тези разходи се отчитат като текущи, като през съответния брой години на реколтиране, след годината на засяването, към разходите за отглеждането и прибирането се прибави съответна пропорционална част разходи по засяването.

5

 По-подробно по този въпрос вж . цитирана глава седма

6

 В широк смисъл на думата приплодите са също селскостопанска продукция, макар и по-специфична.

7

 Нционални счетоводни стандарти 2002, НСС 41 т. 3.2; 3.3.

8

 Т.2 от цитиран НСС 41

9

 Т.3.3 от цитиран НСС 41

10

 Посочените съпоставки не винаги са възможни, поради обстоятелството че бункерното тегло, с което продукцията постъпва на зърноплощадката е с различна влажност, както поради различното местонахождение на площта на която се отглежда съответната култура, така и поради различната дневна температура, при която се прибира продукцията.

11

 Отчитането е разгледано в частта за намалението на селскостопанската продукция

12

 ЗДДС, 2003 г, чл.82,ал.3,т.2

13

 Когато заплащането на натуралната рента е с хлебно или фуражно зърно, ДДС не се дължи. Когато разплащането е с друга селскостопанска продукция, предприятието е данъчно задължено. В.ж. ЗДДС, 2003 г, чл.51,ал.1

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на разходите и приходите в селскостопанската дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.