Отчитане на разходите и приходите в селскостопанската дейност


Категория на документа: Счетоводство


Продукцията, която се добива от отглежданите животни, е различна и зависи от вида и предназначението им.

При отглеждането на продуктивните животни в основните стада се добиват преди всичко приплоди, а освен това и друга селскостопанска продукция /мляко, вълна/. При отглеждането на младите животни и животните за угояване основната продукция са самите отгледани животни, а резултатът от отглеждането им за определен период от време се измерва с прираста.

За документиране на разходите в животновъдството се използват разнообразни първични документи, като: Лимитна карта за отпускане на фураж, Искане за медикаменти, Акт за приплоди и прираст, Ведомост за добито мляко и др. Точно кои документи ще ползва и реквизитите в тях, решава всяко предприятие с разработването на вътрешния правилник за документирнето и документооборота.

За синтетичното счетоводно отчитане на разходите в животновъдството се използува с/ка 611 Разходи за основна дейност.

В предприятия, занимаващи се само със селскостопанска дейност тази сметка може да носи наименованието Разходи за селскостопанска дейност. Към нея с четерицифрен шифър следва да се обособи отделна аналитична сметка за отчитане на разходите в животновъдството - например с/ка 6112 Животновъдство.

Когато в предприятието се извършват няколко основни дейности е необходимо най-напред да се обособи сметка за селскостопанската дейност - например 6112 Разходи за селскостопанска дейност и съответно с/ка 61122 Животновъдство.

Аналитичното отчитане на разходите в животновъдството може да се организира в следните направления: по видове животни /овцевъдство, свиневъдство и т. н./; по предназначение /краве стадо с млечно направление, свине за угояване и т.н./; по възрастови групи / телета до 6 месеца, телета от 6 до 18 месеца, прасета до 2 месеца, прасета от 2 до 4 месеца и т.н./; по производствени единици и статии на калкулацията.

Примерната калкулационна схема в жиотновъдството може да има следния вид:

1. Разходи за фураж

- концентриран - кг, кр.единици, протеин, стойност;

- сочен - кг, кр. единици, протеин, стойност;

- груб - кг, стойност.

2. Разходи за медикаменти и препарати за зоопрофилактика и борба с болести и вредители.

3. Разходи за външни услуги.

4.Разходи за амортизации.

5. Разходи за заплати.

6. Разходи за социални осигуровки и надбавки

7. Разходи за услуги от спомагателните дейности, вкл. от:

- машинотракторния парк,

- автотранспорта,

- ремонтната работилница,

- работни животни,

- собствени фуражни кухни или цехове.

8. Други разходи

През отчетния период разходите за животновъдството се отчитат най-напред като разходи по икономически елементи.5 За отчитането им по функционално предназначение се дебитира с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за животновъдство, конкретната аналитична сметка срещу кредитирането на различни сметки от гр. 60 Разходи по икономически елементи

Разходите за фуражи от собствено производство /груби, сочни, комбинирани/ се отчитат като вътрешен оборот. Дебитира се с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за животновъдство, конкретната аналитична сметка, кредитира се с/ка 619 Вътрешен оборотСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на разходите и приходите в селскостопанската дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.