Отчитане на разходите и приходите в селскостопанската дейност


Категория на документа: Счетоводствод/. Организация на аналитичното отчитане на разходите и калкулиране себестойността на продукцията от парниковите и оранжерийни производства

Тези производства се характеризират със следните особености:

-Последователно или съвместно през годината върху едни и същи площи се отглеждат различни култури;

-Създава се изкуствен микроклимат, позволяващ интензивно развитие на растенията през цялата година.

Във връзка с посочените особености, е необходимо обособяването на три групи аналитични сметки към с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство.

а/Аналитични сметки за общите разходи. Открива се по една за

всяка оранжерия или парник. По тези аналитични сметки се отчитат всички разходи, свързани с подръжката на парниците и оранжериите, като амортизации, разходи за ремонт и др.

б/Аналитични сметки за сезонните разходи /разходи за отопление, за

осветление, за засенчване и др./. Тези аналитични сметки се откриват за всеки сезон поотделно.

в/Аналитични сметки за отчитане на разходите по засяване и отглеждане на всяка култура /разходи за семена, посадъчен материал, и др./

През течение на отчетния период всички разходи, свързани с оранжерията, респ. парника, намират отражение по дебита на с/ка 611 Рзходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство. Кредитират се сметките от група 60 Разходи по икономически елементи или с/ка 619 Вътрешен оборот.

В края на отчетния период, за да се калкулира себестойността на единица продукция е необходимо по аналитичните сметки за конкретните култури да намерят отражение и полагащите се сезонни и общи разходи.

Разпределението, както на общите така и на сезонните разходи между културите, отглеждани в парника, респективно оранжерията се извършва на база "рамко-дните" за парници или "квадрато-дни" за оранжериите.

Общите разходи се разпределят между всички култури, отглеждани в парника, респективно оранжерията на база отчетените "рамко-дни" респ. "квадрато-дни", за всички сезони на годината.Сезонните разходи се разпределят само между културите, отглеждани през съответния сезон на база отчетените "квадрато-дни" респ. "рамко-дни" за съответния сезон.

На база на информацията за разходите от аналитичните сметки за конкретните култури, се калкулира себестойността на единица продукция.

е/. Отчитане на разходите за отглеждане на многогодишни култури с еднократно реколтиране в края на многогодишния период и предсрочно реколтиране на част от продукцията

Съществуват и такива многогодишни култури, при които продукцията се добива в края на един по-дълъг период на отглеждане /разсадници, от които си получават разсади - овощни дръвчета, вкоренени лози и др./

При тези производства част от продукцията може да стане годна за използване по предназначение още преди крайния срок на отглеждане. В случаите, когато част от продукцията се реколтира предсрочно, обект на калкулация е цялото количество продукция /както предсрочно реколтираната, така и оставената за доотглеждане/. Поради това, че разходите по отглеждането се натрупват последователно, по реда на извършването им, то себестойността на предсрочно добитите разсади ще бъде по-ниска от себестойността на тези, които са реколтирани в края на срока за отглеждане.

За отглеждането на тези култури се открива по една аналитична сметка за всяка отделна култура към с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство. Разходите по тези сметки се натрупват през годините, като междувременно те има салда, докато започне реколтирането.

В края на годината, през която е извършено първото реколтиране, общата сума на разходите, без разходите за самото реколтиране, се разделя на общия брой дръвчета или друг вид разсади и се намират полагащите се разходи за единица продукция. Те се умножават по броя на предсрочно реколтираните дръвчата и получената сума, заедно с разходите по предсрочното реколтиране, формират общата фактическа себестойност на предсрочно добитите разсади. Себестойността на единица от добитите разсади се определя с помощта на директния метод за калкулиране.

Трябва да се има предвид че тези изчисления се правят само за калкулиране на фактическата себестойност. Те не са свързани с отчитането на добитите разсади, тъй като последните се оценяват по справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи при продажба. С тази стойност се кредитира с/ка 611 Разходи за основната дейност, съответната сметка за растениевъдство, а се дебитира с/ка 701 Приходи от продажба на продукция /със стойността на продадените разсади/ или с/ка 619 Вътрешен оборот /със стойноста на вътрешно потребената продукция/ или друга сметка в зависимост от направлението на добитите разсади.

Разходите, полагащи се за разсадите, оставени за доотглеждане, заедно с допълнително направените разходи за отглеждане и прибиране, формират общата фактическа себестойност на продукцията, добита в края на периода на отглеждане.

3.Отчитане на разходите и калкулиране себестойността на продукцията в животновъдството

а/. Организация на синтетичното и аналитично отчитане на разходите за дейността в животновъдството.

Обект на отглеждане в животновъдството са дълготрайните и краткотрайни биологични активи. Към дълготрайните биологични активи се отнасят продуктивните животни в основните стада и работните животни. Краткотрйните биологични активи включват дребните продуктивни животни, птиците, пчелните семейства, младите животни и животните за угояване.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на разходите и приходите в селскостопанската дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.