Отчитане на разходите и приходите в селскостопанската дейност


Категория на документа: Счетоводство


- Отразяване по направление на полагащата се част от разходите на зърноплощадката: Дебитира се с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната с/ка за растениевъдство, аналитична с/ка за конкретна култура, и се кредитира с/ка 611 Разходи за основна дейност респ. с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност съответната аналитична сметка за отчитане на разходите на зърноплощадката.

- Добита продукция: Дебитира се с/ка 303 Продукция /за предадената на склад срещу складова разписка/ или 701 Приходи от продажба на продукция /продадена на клиентите продукция, която не е преминала през склада за готова продукция/ или с/ка 619 Вътрешен оборот /за продукцията с вътрешнопроизводствено предназначение, когато предварително не е преминала през склада за готова продукция/ срещу кредитиране на с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство, аналитична с/ка за конретната култура /счетоводната статия се съставя със справедливата стойност на добитата продукция, намалена с предварително начислените разходи при продажба/.

В края на отчетния период разликата между общата фактическа

себестойност на добитата от растениевъдството продукция и стойноста й по справедлива цена, намалена с разходите по продажби, се отразява за сметка на текущия финансов резултат. Когато фактическата себестойност на добитата продукция е по-голяма от стойноста й по справедлива цена с разликата се дебитира сметка 709 Други приходи от дейноста срещу кредитиране на с/ка 611 Разходи за основна дейност. При фактическа себестойност на добитата продукция по-малка от стойноста й по справедлива цена с разликата се дебитира с/ка 611 Разходи за основна дейност и се кредитира с/ка 709 Други приходи от дейноста.

б/. Организация на аналитичното отчитане на разходите и калкулиране себестойността на продукцията от отглеждането на едногодишни култури с един основен продукт /картофи, памук, фуражни култури и др/

При тези производства, за разходите по отглеждането на всяка култура се открива отделна аналитична сметка към с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство. През отчетния период всички разходи, свързани със съответната култура намират отражение по дебита на с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство, ан. с/ка на конкретната култура. Добитата продукция, оценена по справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи по продажба, се отразява по кредита на същата сметка. Фактическата себестойност на единица продукция се намира, като общата сума от извършените разходи се раздели на количеството добита продукция.

в/. Организация на аналитичното отчитане на разходите и калкулиране себестойността на продукцията от едногодишни култури, от които се добиват по няколко основни продукта

При културите от тази група са възможни два случая:

- Когато от една и съща култура, но от различни нейни части, се добиват различни продукти. Такива култури са: пипер за производство на семена и плод; лен за производство на семена и стъбло; тютюн за производство на семена и листа и др.

- Когато от една и съща площ, засята с дадена култура, но в различни нейни участъци, се добиват различни продукти. Такъв е случаят с царевицата, когато отделни участъци от площта се използуват за добиване на зелена маса /царевица за силажиране/, а останалата царевица за добиване на зърно в пълна /восъчна/ зрелост.

И в двата случая за отчитане на разходите за засяване и отглеждане на съответната култура се открива една обща аналитична сметка към сметка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство. По тази аналитична сметка се записват всички разходи, отнасящи се за свързаните продукти.

За разходите по прибирането на всеки конкретен продукт се открива отделна аналитична сметка към с/ка 611 Разходи за основна дейност съответната сметка за растениевъдство.

В края на отчетния период разходите по засяването и отглеждането се разпределят между продуктите на следните препоръчителни бази:

- За културите, при които отделните продукти се получават от различни части на растението - на база относителния дял на нетната реализуема стойност на всеки един от добиваните продукти в общата нетна реализуема стойност на цялата продукция.

- За културите, при които отделните продукти се получават от различни участъци на една и съща площ - на база физически реколтираните декари за всеки продукт.

Фактическата себестойност на единица продукция се изчислява с помощта на директния метод на калкулиране - разделяне на полгащите се за всеки продукт разходи на количеството добита продукция.

г/. Организация на аналитичното отчитане на разходите за отглеждане на многогодишни тревни култури, от които се получават по няколко основни продукта, многократно през годината, и калкулиране себестойността на продукцията /люцерна, детелина и др./

Организацията на аналитичното отчитане на разходите при тези култури се обуславя от това, че една част от разходите /за подготовка на почвата и за засяване/ се отнасят за целия многогодишен период на отлеждане, а друга част от разходите - за отглеждане през съответната година / за продуктите, добити при всички реколтирания през годината/. Трета част от разходите са свързани с прибирането на отделните продукти. За тези култури се откриват три групи аналитични сметки към с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство.

-За засяване /за всеки отделен участък/. Тук се отчитат разходите, свързани с подготовка на площта за засяване, разходите за семена и др.

-За отглеждане /за всяка година поотделно/. По тази аналитична сметка се отчитат разходите за наторяване, напояване и други, свързани с отглеждането на съответната култура.

-За всеки вид продукт. Тук се отнасят разходите по прибирането на добитите продукти.4

Разходите за засяване се разпределят по години на отглеждане, съгласно предвидения за отглеждане и реколтиране на културата срок. За целта се дебитира с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство, аналитична сметка за отглежданата култура през съответната година срещу кредитиране на с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство, аналитичната сметка за засяване на конкретната култура.

В края на отчетния период, с цел да се калкулира себестойността на отделните продукти, е необходимо разходите по отглеждането /по която са отразени и съответна част от разходите по засяването/ да се разпределят между отделните продукти. Възможни са следните варианти:

Когато през годината от всеки отделен участък се получава само един продукт при всички реколтирания. В този случай общите разходи по засяването и отглеждането се разпределят между видовете продукти, на база физическите декари реколтирани за всеки продукт. С полагащите се разходи се дебитира с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство аналитичните сметки за конкретните продукти, кредитира се с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство, аналитична сметка отглеждане на конкретната култура. Фактическата себестойност на единица от всеки един продукт се определя като разделят полагащите се разходи на количеството добита продукция .

Когато от отделните участъци, при различните реколтирания през годината се получават различни продукта. В този случай по аналитичните сметки за конкретните продукти се отчитат разходите свързани с прибирането на добитите продукти. Общите разходи по отглеждането на конкретната култура и полагащите се за съответната година разходи по засяването се разпределят между добиваните продукти на база условните декари. Условните декари за всеки продукт са сбор от физическите декари, реколтирани за съответния продукт, при всичките реколтирания през годината. Счетоводната сатия, която се съставя, е както при посочения по-горе вариант.

Така по аналитичните сметки за всеки конкретен продукт се формира общата калкулационна сума. Себестойността на единица конкретен продукт се определя чрез прилагането на директния метод на калкулиране.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на разходите и приходите в селскостопанската дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.