Отчитане на разходите и приходите в селскостопанската дейност


Категория на документа: СчетоводствоПри зелената маса, сеното, сочните фуражи и др - до мястото на постоянното им съхранение или до мястото на консумация, но не по-далеч от животновъдните ферми.

2.Отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на продукцията в растениевъдството

а/. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на разходите в растениевъдството

Растениевъдството обхваща отглеждането на зърнени, технически, фуражни и други култури. Това разнообразие от отглеждани култури изисква използването на различни документи за документиране на стопанските операции, както и изграждането на подходяща организация на синтетично и аналитично отчитане на разходите за тази дейност.

Най-често използваните документи са: Отчетен лист за извършените работи с трактор /комбайн/,Отчетен лист за извършените работи на ръка, Складова разписка за добита продукция, Акт за приемане на грубия и сочния фураж, Акт за дообработка и сортировка, Пътна прехвърлителна разписка и др.

Синтетичното отчитане на разходите за растениевъдна дейност се организира чрез с/ка 611 Разходи за основна дейност. В зависимост от юридическия статут на производствените структури /кооперация, сдружение, акционерно дружество/ и от броя на основните дейности, които се извършват са възможни следните подходи:

- Предприятието се занимава само със селскостопанска дейност - с/ка 611 Разходи за основна дейност може да носи наименованието Разходи за селскостопанска дейност, към която да се обособи аналитична сметка с четерицифрен шифър за растениевъдството - например с/ка 6111 Растениевъдство.

- Когато в предприятието се извършват няколко основни дейности е необходимо за селскостопанската дейност да се обособи аналитична сметка с четерицифрен шифър например: - 6112 Разходи за селскостопанска дейност и съответно към нея аналитична сметка за растениевъдството - например: 61121 Растениевъдство.

Сметката за отчитане на разходите в радстениевъдството се дебитира с всички извършени разходи за растениевъдната дейност, а се кредитира със справедливата стойност, намалена с предварително начислени разходи при продажба, на произведената продукция. В края на отчетния период сметката може да има дебитно салдо, показващо размера на незавършеното производство3.

Аналитичното отчитане на разходите за растениевъдна дейност може да се организира в няколко направления: по видове общи работи и мероприятия, по видове култури; по години на реколтиране; по продукти; по статии на калкулацията и др. Възможна е следната примерна номенклатура от статии на калкулацията:

1. Разходи за семена и посадъчен материал

2. Разходи за торове, включително минерални и органични

3. Разходи за препарати за борба с болести и вредители

4. Разходи за външни услуги

5. Разходи за амортизации

6. Разходи за заплати

7. Разходи за социални осигоровки

8. Разходи за услуги от спомагателни дейности /по видове/

9. Разходи за напояване и мелиорации

10. Други разходи

При различните култури, отглеждани в растениевъдството, се осъществява различна организация на производството, имат различен производствен цикъл, продукцията се прибира в различна степен на зрелост и т.н. Във връзка с това и организацията на счетоводното отчитане на разходите за производство, а също и калкулирането на себестойността се извършват по различен начин. Независимо от това основните стопански операции и свързаните с тях счетоводни записвания за извършените разходи и добитата продукция в растениевъдството могат да се групирт по следния начин:

- Извършени разходи за общи работи и мероприятия: Дебитира се с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната с/ка за растениевъдството, аналитична с/ка за конкретния вид работа или мероприятие и се кредитират сметките от група 60 Разходи по икономически елементи.

- Извършени преки разходи за засяване и отглеждането на конкретни култури - дебитира се с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство, аналитична сметка за конкретната култура срещу кредитиране на сметките от група 60 Разходи по икономически елементи и с/ка 619 Вътрешен оборот /за разходите, имащи характер на вътрешно производствено потребление/.

- Отразяване по направление на предварително отчетените разходи за общи работи и мероприятия: Дебитира се с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдството, аналитична с/ка за конкретната култура и се кредитира с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната с/ка за растениевъдство, ан. с/ка Общи работи и мероприятия.

- Отчитане на загубите от стихийни бедствия: Дебитира се с/ка 691 Извънредни разходи и се кридитира с/ка 611 Разходи за основна дейност, съответната сметка за растениевъдство, аналитична с/ка за конкретна култура.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на разходите и приходите в селскостопанската дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.