Отчитане на разходите


Категория на документа: Счетоводство


Отчитане на разходите

Класификация на разходите

Разходите се определят като намаление на икономическата изгода през отчетния период в резултат на извеждане/ продажба на активи или увеличение на пасиви, което води до намаляване на СК отделно от това, което се дължи за разпределение между собствениците. Разхода е свързан или с намаление на актива или с увеличение на пасивите!
- Вложени са материали --> 601/302 (намаление на актива)
- Трудови възнаграждения --> 604/421 (увеличение на пасива)
Разходът може да се характеризира като непряка загуба за предприятието. Може да бъде натурално измерен, освен в стойностно изражение. Натуралните измерители дават възможност за съпоставимост, докато в стойностния, разхода може да бъде в известна степен облекчен съобразно оценката, тарифата и др.
Разходите, които се правят за очаквана в бъдеще иконом изгода - разход за бъдещи периоди; пример: правим абонамент за следваща година

Според икономическата си същност разходите биват: (сметки от 60гр)
- за материали;
- за външни услуги;
- амортизации;
- осигуровки;
- провизии и др.
Според икономическото си съдържание:
- едноелементен разход - еднородни разходи (само труд, само материали);
- комплексен разход - разнородни разходи (административни р/ди, по видове дейности).
Разходи за нуждите на калкулиране на себестойността:
- Преки - тези, които в момента на извършването им могат да се отнесат към калкулационните обекти, за които се отнасят (разходи за основни материали; заплати на работниците, заети в основното производство; осигуровки и др.);
- Непреки - не могат да се отнесат към конкретен калкулационен обект, а се отнасят към няколко обекта (амортизации на производствен цех, оборудване и т.н.)
Според начина на възникване разходите биват:
- Основни - произтичат от технологичните операции, необходими за производство на продукта (разходи за енергия, материали, заплати...);
- Допълнителни - те не са елемент на себестойността (финансови, извънредни, административни и др.)
Съобразно измененията на мащабите на дейността:
- (условно) постоянни разходи - не зависи от обема на производството
- променливи разходи - колкото повече увеличаваме производството, толкова и променливия разход се изменя и увеличава
o заплатите зависят от формата на договарянето им - дали е обвързана с оборот или е независима => разходите за заплати могат да са както постоянни, така и променливи
Съобразно фазата на извършване:
- производствени разходи (формират себестойността);
- извънпроизводствени разходи.
Съобразно периодите на извършването им:
- текущи;
- бъдещи.
Съобразно осъществяваната дейност:
- стопанска дейност;
- финансови р/ди;
- извънредни р/ди;
Съобразно функционалното им предназначение:
- за основна дейност;
- за спомагателна дейност;
- за административна дейност;
- за продажба.
Отчитане на разходите по икономически елементи

- сметки от гр. 60 Р/ди по икономически елементи - активни, операционни, транзитни сметки;
- обезпечават информационно ОПР (разходи за оперативна дейност), както и статистиката;
- сметките се водят с чисти обороти;
- аналитичното отчитане се организира по видове и предназначение на разхода;
- корекциите на разходите се правят с червено сторно:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на разходите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.