Отчитане на разчетите с персонал и съдружници


Категория на документа: Счетоводство


Отчитане на разчети с персонал и съдружници
1.Отчитане на отчети с персонала
1.1. Същност - това са вътрешни разчети възникнали по повод начислени възнаграждения и обезщетения на работниците от една страна и задължения, доброволни и санкциониращи удръжки от друга.
1.2. Документи - кодекс на труда, кодекс на социалното осигуряване, наредба за структурата и организацията на работната заплата и др.
*счетоводни документи - разчетно платежна ведомост (РПВ), работна карта, заповед за назначаване и др.
1.3. Счетоводни сметки

А) характеристика на 421 (Персонал) - Пасивна, Балансова, Синтетична, Основна. Кредитира се при начисляване на работната заплата, дебитира се при изплащането й и при направени удръжки. Показва начислени, но неизплатени заплати. Водят се сметки с 4-цифрен шифър.

4211 - работници и служители

4212 - сътрудници

4213 - стипендианти

4214 - персонал по възнаграждения за сметка на осигурителни организации

4215 - депонирани възнаграждения

4216 - спестявания на специалисти в чужбина

Б) характеристика на 604 (Разходи за работни заплати) - Активна, Небалансова, Синтетична, чисто операционна. Дебитира се при начисляване на работната заплата, кредитира се при отнасяне на разхода по предназначение.
1.4. Видове работни заплати

А) основна - работната заплата зависи и се получава за действително вложен труд

Б) допълнителна - тя се получава по силата на кодекса на труда за платен годишен отпуск, за прослужено време
1.5. Стопански операции и счетоводни статии

А) начислена работна заплата

-604/421

*отнасяне на разхода по предназначение

-611,612,614/604

Б) начислена стипендия

-609/4213

*отнасяне на разхода по предназначение

-611/609

В) ако предприятието има осигурителен фонд

-119/4211

Г) издръжка на работниците в чужбина
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на разчетите с персонал и съдружници 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.