Отчитане на разчетите с данък добавена стойност и отчитане на провизиите за задължения


Категория на документа: Счетоводство


Отчитане на разчетите с данък добавена стойност и отчитане на провизиите за задължения
Данъкът върху добавената стойност косвен всеобщоборотен данък. При него данъчната тежест се пренася върху потребителя. Изчисляването, събиранто и внасянето му по предназначение става от продавача или вносителя на стоката. Техниката на данъка е такава, че неговата сума, която се внася в бюджета, е пропорционална на добавената стойност съобразно размера ба възприетата данъчна ставка. Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000лв. Или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по Закона за ДДС. На регистрация още подлежат и лица, извършващи вътреобщностни придобивания на стоки,когато общата стойност на облагаемите придобивания за текущата календарна година надвишат 20000лв., както и други специфични случаи, посочени в ЗДДС. Регистрацията може да е доброволна и се отнася за тези лица, за които не са налице условията за задължителна регистрация и е със съгласието на приходната админицтрация съгласно разпоребите на споменатия закон. Регстрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дрекция на НАП заявление за регистрация по образец. Лицето се счита за регистрирано от датата, в която му е връчен акт за регистрация. Подлежат на облагане с ДДС доставките на стоки и услуги с възмезден характер, възмездните вътрешнообщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната, извършвани от регистрирани по този закон лца,както и вносът на стоки. Данъчната ставка е 20% от всяка облагаема доставка. При износа и вътреобщностните доставки тя е 0, а за настаняване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване е 7%. Сумата от начислен данък, която едно регистрирано лице има правото да приспадне при облагаема доставка в рамките на данъчен период се нарича данъчен кредит. Условията за това са разнообразни и всички те са посочени в Закона за ДДС. Правото на данъчен кредит е налице, ако стоките и услугите се използват за облагаеми доставки, при осъществвен внос или при извършено плащане от страна на данъчно задълженото лице, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка. Основният документ, в който намира отражение информацията на извършената сделка е фактурата. Тя се издава от изпълнителя на доставката, който е данъчно задължено по ЗДДС лице. Счетоводното отчитане на взаимоотношенията с бюджета във връзка с ДДС става чрез с-ка 453. Към нея следва да се открият следните сметки - 4531 Начислен данък за покупки, 4532 Начслен данък заз продажби, 4538 Данък за възтановяване и 4539 Данък за внасяне. От гледна точка на връзката и със счтоводния баланс с-ка 4531 е активна. Чрез нея регистрираните лица отчитат вземанията си от бюджета за включения в цената на закупените активи ДДС. Сметката се дебитира със сумата на включения във фактурата ДДС за покупки на стоки или услуги, които съгласно ЗДДС са с право на данъчен кредит, срещу кредитиране на сметки от гр. 40 и свързани с тях сметки от гр.50. Ако при закопуването на активите те не се включат непосредствено в разходите, то следва да се дебитира с-ка гр.20,гр.21, гр.30, гр.31.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на разчетите с данък добавена стойност и отчитане на провизиите за задължения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.