Отчитане на придобиването на ДМА и НМА


Категория на документа: Счетоводство


2. 542
3. Себестойността на една условна единица
5 200/542 = 9,6
4. Умножаваме по условните единици за всеки продукт поотделно
За А – 32 * 9,6 = 307
За Б - 210 * 9,6 = 2 015
За В – 300 * 9,6 = 2 880
Общо 5 200

За А - 307/400 = 0,80
За Б – 2 015/500 = 4
За В - 2 880/600 = 4,80

5. Метод на изключване на разходите (остатъчен или остатъчно-стойностен) – прилага се когато в резултат на единно производство се придобиват няколко продукта, но най - малко един от тях се счита за основен, а останалите за допълнителни. Калкулира се себестойност само на основната продукция, а стойността на допълнителната се оценява предварително и се изключва от сумата на разходите. Оценката на допълнителната продукция се извършва по справедлива пазарна стойност. Когато от дадено производство се получава само един основен продукт неговата себестойност се определя директно, по прекия метод. Когато се добиват повече продукти себестойността се изчислява по пропорционалния или коефициентния метод.

6. Стандартен метод (нормативен) – прилага се за калкулиране на себестойността когато е въведено нормативно отчитане на разходите за съответното производство. За да се установи себестойността е необходимо при текущото счетоводно отчитане разходите да се отчитат по норми като се създава информация за измененията и отклоненията на нормите. В резултат на информацията за отклоненията и евентуално за измененията в края на периода нормативната себестойност се изменя до фактическата. Или фактическата се определя като алгебричен сбор на нормативната, на отклоненията и възприетите изменения.
ФС= НС+- ОН+-ИН
Общата стойност на калкулацията се установява чрез съставяне на нормативни калкулации, възоснова на нормите за разходи действащи към началото на месеца. Те се съставят в началото на годината , а в последствие се коригират всеки месец. За установяването на отклоненията от нормите се организира оперативна отчетност, при която отклоненията се систематизират по отчетни обекти, по статии на калкулацията, по причини и по виновници. При определяне на фактическата себестойност отрицателните отклонения се прибавят, а положителните се приспадат от нормативната стойност. Измененията на нормите в началото на месеца се вземат предвид при коригиране на нормативната себестойност. Тази промяна касае и незавършеното производство от предходния период. Едновременно с коригирането на нормативната себестойност в началото на месеца, се прави преоценка на незавършеното производство. Възможно е нормите да се променят и през месеца (текущия период). В тези случаи измененията на нормите се вземат предвид само за продукцията произведена след промяната на нормите. В края на месеца във връзка с калкулирането на фактическата себестойност, сумата на намалението на нормативната себестойност на незавършеното производство в началото на месеца и сумата от увеличението на нормите за продукцията, произведена след промяната на нормите се прибавят към нормативната себестойност на готовата продукция. И обратното е възможно.

23 Отчитане на разходите за промишлените дейности и калкулиране на себестойността на продукцията.

1. Отчитане на основните разходи за основната дейност
Основните разходи за основната дейност са основните разходи, без които не може да се произведе даден продукт, произтичат от технологията на производство или от нормативните актове. В по – голямата си част са преки разходи. Включват се въз основа на първичните счетоводни документи. Една част от преките разходи са едноелеметни, а други са комплексни. Това се обуславя от съдържанието на калкулационните статии за съответното производство. Обособяването на основните статии за отчитане на основните разходи се обуславя от относителния дял на основните разходи, предназначение и други. В повечето предприятия се обособяват следните калкулациони статии:
0. суровини и материали
1. заплати
2. социални и здравни осигуровки
3. амортизация
4. загуби от брак

В статията суровини и материали се отнасят всички разходи на основни, спомагателни материали, суровини, на купените полуфабрикати, производствен амбалаж. Общата сума на разходите се установява на база на групирането на първични документи за месеца. За тези разходи се дебитира сметка 611. Счетоводно отразените по този начин разходи за суровини и материали все още не са вложени в употреба. Част от изписаните суровини и материали могат да бъдат върнати обратно в складовете, а друга част да останат като неупотребени за слеващия отчетен период. За да се установи действителният размер на разходите е необходимо да се отпише стойността на върнатите материали с червено или черно сторно, само за да се установи калкулационната сума.
Във връзка с използването на материалите в производствените звена могат да се получат и използваеми отпадъци. Те се оценяват по пазарна стойност и се отписват от статията суровини и материали.

302 – отпадъци/611
Трябва да се прави разлика между допълнителна продукция и отпадъци от производство. Отпадъците се получават още в процеса на производство, а допълнителната продукция съпътства готовата продукция.
За да се формира окончателния размер на разходите по тази статия се приспадат по съответния ред разходите на суровини и материали, вложени в бракувана, некачествена продукция. Трябва да се вземе предвид и стойността на суровините и материалите вложени в незавършеното производство.
Към статията гориво и енергия се отнасят разходите за вложеното гориво, газ, въглища, енергия. За тези разходи с изключение на закупената енергия се дебитира сметка 611 и се кредитират сметка 601 за употребеното гориво и сметка 612 за произведената пара, сгъстен въздух. Закупената енергия се отнася веднага като разход по 601. По нея не се отнасят разходите за гориво и енергия свързани с общопроизводствени нужди. При формирането на окончателния размер на разходите се вземат предвид неупотребените горива, а за енеригята се взема предвид енергията за бракуваните изделия и незавършеното производство.
Към статията заплати се отнасят основната и допълнителната заплата на така наречените основнопрозиводствени работници. Разходите за заплати обикновено се установяват на база на документи (работни карти). Допълнителните възнаграждения се разпределят между изделията на база на основната работна залата. Разходите се коригират с частта от разходите отнасящи се за бракувана продукция и незавършено производство.
Към сметката за осигуровки се отнасят осигуровките за сметка на работодателя. Те се отнасят към изделията пропорционално на работната заплата.
Към статията за амортизации се отчитат разходите за амортизация на дълготрайните активи в производствените звена, тези, с които се произвежда. В някои случаи амортизациите не могат да се отнесат по изделия. Те могат да бъдат пряк разход само ако произвеждаме едно и също нещо. Прави се корекция.
Някои предприятия имат статия Ремонт на дълготрайните активи на база на амортизациите.
По статията загуби от брак се отнася чистата загуба от производствения брак. Това е една комплексна статия, по която се отнасят предварително отчетените разходи за бракуваната продукция. По тази статия не се правят корекции.
По статията други се отчитат разходи, за които няма калкулационни статии. Например при ремонт, ако нямаме статия за ремонт.

24 Отчитане на разходите, продукцията и услугите на спомагателните производства
Отчитане на разходите, продукцията и услугите на спомагателните производства
Във всички по-големи предприятия в съвемстност с основната им дейност се осъществяват и различни спомагателни дейности. Тези дейности се организират като отделни производства. Такива са ремонтно-механичните цехове например. Тези спомагателни производства са органически свързани с основната дейност и имат за задача да обслужват основното производство със съответните услуги или продукция. Когато тези производства имат по-голям капацитет те могат да извършват услуги или да предоставят продукция и на други предприятия. В зависимост от характера на произвежданата продукция или извършваните услуги в отчетно отношение спомагателните производства се групират в две групи:
- спомагателни производства, които произвеждат еднородна продукция
- спомагателни производства, които произвеждат разнородна продукция или услуги.
Организацията на отчитането на разходите в спомагателните производства се осъществява чрез сметка 612, към която се обособяват аналитични сметки за всяко едно спомагателно производство и там се извършва аналитичното отчитане на разходите. При всички случаи във всяко спомагателно производство разходите се отчитат и по статии на калкулация. Калкулационната схема за спомагателните производства зависи от отрасловата принадлежност на съответното производство. При автотранспорта ще има статии за гориво, заплати, текущ ремонт и т.н.
В спомагателните производства, които произвеждат еднородна продукция се открива само 1 сметка – синтетичната сметка, по която разходите се отчитат по калкулационни статии. При спомагателното производство, в което се произвежда разнородна продукция се организира аналитично отчитане по видове изделия. Обикновено тези спомагателни производства работят по поръчков метод. При тях аналитичното отчитане е по-разнообразно:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на придобиването на ДМА и НМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.