Отчитане на придобиването на ДМА и НМА


Категория на документа: Счетоводство


2) директно намаление на задълженията към лицата: 181-1-.. / 434-2
(по-коректен от счетоводна гл.т. е първият подход)
При индиректно очислявани такси(инвестиционни такси) в практиката също има 2 подхода:
1) отчита се фин. р-д: 629 / 434-2
2) отчита се намаление на фин. р-т: 123 / 434-2
Логиката за прилагане на втория подход е тази, че инвестиционните такси се определят в % от реализираната положителна доходност. Инвестиционните такси се очисляват преди да се разпредели доходност в полза на лицата.
Други специфични операции във фондовете има при разпределение на доходност. Различията в счет. отч. по този въпрос произтичат от това дали е възприето да се прехвърля фактическа доходност или планирана доходност.
Когато се разпределя фактическа доходност (действителна): 123 / 181-1-3
Когато текущо се разпределя планирана доходност на базата на възприет технически лихв.%: 629 / 181-1-3. при изчислението на фактическата доходност се извършват корекции.
Други специфични операции възникават в УФ и ПФ, когато се създава т.нар. резерв за гарантиране на минимална доходност. Такъв има формиран и в дружеството, и във фонда. Този тип резерви във фондовете е единствен и се формира в периоди, когато е реализирана по-висока доходност от очакваната.
При създаването му: 123 / 138
В отделно балансово перо се показват и А, които стойността на този резерв.
Когато се прехвърля доходност в полза на лицата за с/ка на този резерв, записването е: 138 / 181-1-3.
Ежегодно във фондовете следва да се актуализира информацията, свързана с прехвърлянето на средствата на лицата от осигурителни в пенсионни партиди: 181-1-... / 181-2
Също така трябва да се покажат счетоводно краткосрочните задължения към пенсионираните лица или наследници. За тази цел е въведена с/ка 490 ”Задължения за пенсии”, към която се организират 2 основни аналитичности. Първата е за редовните пенсии, а втората за неполучените в срок пенсии. Когато показваме краткосрочно задължение за текущия период: 181-2 / 490ан.Редовни пенсии.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на придобиването на ДМА и НМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.