Отчитане на придобиването на ДМА и НМА


Категория на документа: Счетоводствособствени източници

Паралелно с показването на този резерв в Пасива на баланса, той (резервът) следва да бъде отразен и в Актива на баланса, под формата на конкретни парични средства, които са блокирани за този резерв. За да отразим заделянето, използваме сметка 509. Тези средства може да се използват след 5, 10 или повече години, ето защо дружествата, за да съхранят стойността на парите през годините, ги инвестират в нискорискови активи – предимно ДЦК и депозити. С получената доходност от тези инвестиции, дружествата актуализират размера на пенсионния резерв или към края на годината – салдото по сметка 509 е еквивалентно на салдото по сметка 138. Реализираната доходност не оказва влияние върху финансовия резултат на дружеството и не се облага с данъци. Срещу реализираните приходи от инвестирането на парите за резерва, ще бъдат отчетени разходи за увеличаване на стойността му:

Д-т с/ка 138 Д-т с/ка 434
пенсионен фонф К-т с/ка 509

К-т 434

задължения към фонд

2 Подход : Значимата разлика от първия подход е в това, че се прехвърлят средства на лица без наследници от съответния фонд към дружеството. За тази цел :

Д-т с/ка 434 Д-т с/ка 509
вземания от фонд К-т с/ка 434

К-т с/ка 709

Следва да се отбележи, че отчитането не е по разплащателна сметка, а директно по банковата сметка на съответния резерв. След което се увеличава стойността на резерва и се съставя следното записване:
Д-т с/ка 609 Д-т с/ка 611

К-т с/ка 138 К-т с/ка 609
При използване : Д-т с/ка 138 Д-т с/ка 434

К-т с/ка 434 К-т с/ка 509

В международната практика се влага малко по – различен смисъл в понятието пенсионни резерви, заради различната организация на дейността на допълнителното пенсионно осигуряване.

Пенсионните резерви се разглеждат като задължения, равни на настоящата стойност на бъдещите плащания, за които фондът е поел ангажимент. У нас действа различна нормативна уредба, а дружествата са длъжни да прилагат МСФО; да оповестяват в ГФО подробна информация за формираните и използваните пенсионни резерви. У нас произтичат задълженията за формирането и на други, некапиталови резерви.

Дружествата създават още резерви за гарантиране на минимална доходност за нуждите на професионалните и универсалните фондове. Начинът на отчитането им е аналогичен на този при пенсионните резерви. Разликата е в това, че се организират аналитични нива към сметките 609 и 138. Също така, дружествата формират и други специфични резерви – т. нар. технически резерви за нуждите на фонда за допълнително, доброволно, пенсионно осигуряване по професионални схеми ( доброволен професионален фонд ). Тези резерви се създават от пенсионното дружество, когато се покриват биометрични рискове; когато се гарантира минимално ниво на доходност или размер на пенсиите. Техническите резерви се използват само за изпълнение на задълженията на дружеството по сключени пенсионни договори. Съществуват два вида технически резерви :
- капитализираната стойност на пенсиите;
- остатъчен резерв;

Капитализираната стойност се образува за покриване на бъдещи плащания по сключени пенсионни договори и представлява сума от изчислените резерви за всички сключени пенсионии договори.

Остатъчният резерв е равен на положителната разлика между стойността на Актива за покриване на техническия резерв и настоящата стойност на бъдещите задължения за изплащане на пенсии.

Счетоводното отчитане на техническите резерви относно формирането и използването им, също е организирано по аналогия на отчитането на пенсионните резерви.

Отчитане на характерните стопански операции в ПФ

Има непосредствена връзка м/у начините на финансиране на пенсионните схеми и огранизацията на отчетността във фондовете. При ПФ вноските са само от осигурител, при УФ – от осигурител и осигурен, а при ДФ – само от осигурител, от осигурител и осигурен или от друг осигурител, който да внася в полза на 3то лице. Всичко това рефлектира в/у организацията на аналитичността към с/ка 181.
Когато постъпват вноски: 503 / 181-1
Много рядко, само при ДФ осиг. вноски постъпват в брой.
Понякога, когато има договор с даден осигурител и има предварителна известност за р-ра на осигуровките и конкретните лица, които ще се осигуряват, е възможно да начислим очаквано вземане: 498 / 181-1 (това е възможно само при ДФ).
Средствата, които се акумулират във всеки фонд подлежат на инвестиране, съобразно възприетата инвестиционна политика и съществуващите нормативни ограничения за инвестициите. Счетоводно тези нвестиции се отразяват по съответните с/ки от гр.22 (дългосрочни) и гр.51(краткосрочни). Към всяка една от тези групи се поддържа аналитичност, която осигурява информация за видовете ЦК, падежите и очакваната доходност. Освен в различни ЦК, средствата се инвестират в депозити по с/ка 507. в следтвие на инвестирането се отчитат п-ди и р-ди, които имат само фин. х-р.: гр.62 и 72. тези с/ки се приключват със с/ка 123. салдото й показва реализираната нетна доходност, която подлежи на разпределение в полза на осигурените лица. Това означава, че с/ка 123 ще се приключва в края на периода със с/ка 181.
Текущо в ПФ се очисляват различни видове такси в полза да дружеството, като техен администратор. Разликите в счет. отч. на таксите произтичат от това дали са директно или индиректно очислявани от средствата на осиг. лица.
При отчитане на директно очислявани такси има подхода:
1) отчита се фин. р-д: 629 / 434-2Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на придобиването на ДМА и НМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.