Отчитане на придобиването на ДМА и НМА


Категория на документа: Счетоводство


6) определят се оборотите по сметките отчитащи доп.разходи – админ. и разходи за прод. Те се отнасят в сметки за отчитане на приходите от продажби – Дт гр.70/Кт 614,615, като последните в края на отчетния период задължително остават без салда.

7) установяват се резултатите от продажбите по гр.70 и се формира резултатът като се отнасят по сметки за отч. на фин. резултати. Съпоставят се Кт с Дт обороти на сметките: КО>ДО – печалба (гр.70/123), ДО>КО – загуба (123/гр.70).

8) прикл. на с/ките отчитащи фин. и изв. операции – гр.62, гр.69, гр.72, гр.79 => 123

9) определяне на счет.печалба/загуба в предприятието, която подлежи на преобразуване по ЗКПО и след дан.облагане се формира балансовата печалба. Ако ДО>КО загуба, ако КО>ДО печалба.

10) в главната книга трябва да заведем всички сч.сметки, да определим оборотите и салдата по тях, като с помощта на салдата и оборотите по анал.с-ки се изготвят оборотни ведомости на анал. към синт с-ки. В резултат на оборотите и салдата по синт. с-ки съставяме предв. оборотна ведомост.

11) правим предварителен отчет за приходите и разходите – правим съпоставка между сч.печалба в ОПР и салдата по с-ка 123.

12) преобразуваме фин.резултат за целите на дан. облагане, съгл. ЗКПО и формиране на т.н. облагаема печалба, която не е обект на сч.отчитане, а основа за изчисл. на дан. зад-я. Попълва се дан. декларация; печалбата подлежи на увеличения или намаления => формира се облагаемата печалба

13) осчетоводяване на данъка Дт 123/ Кт Разчети с бюджета (гр.45). данъкът е разлика между начислените и авансово преведените през годината данъци върху печалбата.

14) съставя се окончателна год. обор. ведомост, коригирана с начисл.год.данък.

15) съставя се ГФО с неговите съставни части; подлежи на проверка, заверка, представяне и публикуване, според ЗС и СС1.

ГФО
Съдържание, предназначение и ред на изготвяне на ГФО: съвкупност от обобщени показатели, х-щи стоп. дейност на отделното пр-е през съответната год. и неговото имущ. и финансово състояние и фин. р-тат към края на год.Технически изисквания: сумите да се в хил.лв.;да е изготвен за една год(финансовата съвпада с календарната); Новообразуваните пр-я съставят ГФО от датата на учредяването им до 31.12;отрицателните суми на фин.отчет са в скоби. Изготвянето на ГФО е съобразено със ЗСч и СС. Инфото на ГФО трябва да е разбираема, надеждна и сравнима.Инфото за всеки отч период се третира независимо от връзката му с предходния. Информацията в ГФО в началото на отчетния период, трябва да съвпада с информ. в края на предходния отчетен период. Това се постига чрез наличието на с-стна връзка м/у начален и краен баланс. Съставните части: СБ; отчет за приходите и р-дите; отчет за СК; отчет за паричния поток; приложение.
СБ: посочва в статично състояние А, П и СК. В задбалансовата част се посочва информация за условни А и П. Най малката структурна единица на сч. баланс са балансовите статии или “пера”, с помощта на к’ се изразяват отделни видове А, П и СК. А: Раздел А: Невнесен капитал; Раздел Б: ДА; Раздел В: КА; Раздел Г: разходи за бъдещи периоди. П: Раздел А: СК; Раздел Б: провизии и сходни задължения; Раздел В: задължения; Раздел Г: финансирания и приходи за бъд периоди.От 2008г. Се прилага само двустранната форма за изготвяне на СБ. Източниците за попълването на съответните балансови групи и раздели са салдата на счетоводните сметки към 31.12. А, П и СК се представят по тяхната БС. Отрицателни величини в баланса са: отрицателна репутация, невнесен К, изкупени собствени акции, непокрита загуба от минали години и загуба от текущата година. Разделянето на А на текущи и нетекущи става според срока на използването им. Например: А, които са придобити с цел да бъдат използвани дъгъл период от вр (повече от 1 оперативен цикъл) се третират, като нетекущи. Под оперативен цикъл се разбира вр от придобиване на А, който влиза в процес ба преработка, до реализирането на създадения продукт в парични средства.

ОПР: осигурява информация за ефективността и мащабите на дейността на пр-ето, изразени чрез получените приходи и извършените р-ди през отчетната година. Чрез ОПР се изчислява финансовия резултат от цялостната дейност на пр-ето.Освен р-дите и приходите от обичайната дейност в него са представени и тези предизвикани от извънредни операции, както и данъците. Фин. резултат к’ се изчислява в ОПР трябва да бъде равен на салдото по сметка Печалби и загуби от текущата година(123) към края на годината, а така също и на печалбата или загубата отразена в СБ. ОПР се състои от 2 части: приходи и р-ди и се съставя в двустранна или едностранна форма. При двустранна форма двете части се разполагат под формата на таблица – в лявата страна приходите, а в дясната р-дите. При едностранна форма първо се посочват приходите, а след това р-дите. В Зсч изрично се посочва че на се допуска компенсация м/у приходи и р-ди. За попълване на р-дната част на ОПР се използват дебитните обороти на сметките за отчитане на р-ди, а за попълване на приходната част – кредитните обороти на сметките за отчитане на приходи. За попълване на някои от статиите се използва и допълнителна инфо:1)Бал.ст-ст на продадените А (без продукция) се попълва въз основа на информ. от кредитните обороти на съответните с/ки, но само онази част к’ е в кореспонденция с дебита на сметките за отчитане на приходите от продажби.2)Измененията в остатъците (между нач и крайно салдо) на продукцията и незав. произв. се записват в отчета въз основа на салдата на с/ка Продукция(303), с/ка Р-ди за осн. Дейност(611), с/ка Р-ди за спомагателна дейност(612).3)Инфо за р-дите по 613 и 616 се осигурява от деб.обороти, но само когато е формиран в кореспонденция със сметките от гр.60. 4)Инфо за попълване на статия “други суми с корективен характер” се всема от Д на с-ка Материали(302), но в кореспонд. за с-ките отчитащи р-ди за Осн и спомагателна дейност (611 и 612).

Отчета за СК: осигурява инфо за измененията к` са настъпили в СК през год.Такава инфо има и в СБ, но не е достатъчна тъй като не дава представа за причините к` са предизвикали изменението. ОСК включва измененията в СК предизвикани в резултат на: осъществената д-ст, преоценките, операциите със собствениците и други и се съставя съгласно изискванията на НСС1.Съставя се на базата на инфо за салдата и оборотите на с-ките от гр.10. Измененията могат да бъдат: За с/ка на собствениците; От финансовия резултат за тек год; От разпределение на печалбата; От покриване на загуба; От последващи оценки на А; От промени в счет политика; От грешки и др. ОСК дава възможност да се придобие представа до колко пр-ето е фин осигурено. ОСК се изготвя под формата на таблица в к` по хоризонтала се разполагат видовете К-л а по вертикала – причините за изменение.

Отчета за паричния поток (ОПП): съдържа информация, к’ е необходима за оценка на способността на предпр. да генерира пар. средства и тяхното използване за нуждите на стоп. Дейност.Под парични средства се разбират КФА под формата на пар. наличности и еквиваленти. Паричните наличности - наличните в брой пар. средства в касата и по разплащателни с/ки.Пар. еквиваленти - краткосрочни, високоликвидни вложения к’ лесно се обръщат в парични суми. Пар. потоци представляват движението на пар. средства към предпр и от него (входящи и изходящи). Пар. потоци се формират от три вида дейности:1)Основна - дейността за к’ е създадено и функционира пр-ето.2) Инвестиционна - дейността на предпр. по придобиване и продажба на ДА и КФА.
3)Финансова - сделки на предпр. к’ водят до промяна в размера и състава на собствения и привлечения капитал.
ОПП може да бъде съставен по пряк или косвен метод. Пряк метод е този при к’ пар. потоци се отразяват в отделните дейности (3) по основни видове брутни постъпления и брутни плащания за отчетната година. Основните източници на информация за изготвяне на ОПП се осигуряват от салдата и оборотите на сметките за отчитане на пар. средства. Косвен метод е този, при к’ паричните потоци в отделните дейности се отразяват по основни видове, като нетни парични потоци. Това се постига чрез коригиране на нетната печалба, респективно загуба със съвкупните суми от сделките осъществени от пр-ето през дадена година.

Приложение: конкретизация на показателите к` се съдържат в СБ, вОПР, ОСК и в ОПП. В него се съдържа инфо за сч политика, която е използвана при изготвянето на ФО и причините за евентуалната промяна в сч пол, както и отражението на тази промяна в/у фин резултат на предпр.Съдържа допълнителна инфо, която не е представена в др съставни части на ГФО, но която е необходима за вярно и честно представяне на дейността на предпр.Посочват се и: методите за оценка на А, П и СК, Р-ди и П-ди; методите за изчисляване на загубите от обезценка; изменението на нетекущите А; сумите на отчетените р-ди, които не са платени, към датата на съставяне на ГФО(ако са значителни); п-дите, които не са получени и са значителни; валутния курс използван за преизчисляване на валутата.

Отчет на управлението на пр-ето: съставя се от пр-я, ч’ ГФО подлежи на независим задължителен финансов одит. Той не е съствна част на ГФО, а инфото в него произтича от инфото в ГФО.ОУ е предназначен за собственика на К и затова инфото в него е представена във вид, който ще е разбираем за неспециалисти в областта на счетов. Отчетът вкл: важни събития, настъпили след год приключване, предвижданото развит. на пр-ето,инфо за д-стта в областта на научните изследвания, за движ на акциите и др. Пр-я, изготвящи консолидиран ФО изготвят и консол отчет за управ, к’ тр да дава вярна представа за разв на групата пр-я. Освен това тр да съдържа и инфо за важните събития в групата, след год приключване, вероятното развитие на групата пр-я и инфо за тяхната научна и развойна д-ст.

Одиторска проверка: Оправомощени да извършват тази заверка са незав диплом експ-счет наричани още регистрирани одитори.. Според ТЗ на задължителна год заверка подлежат ООД, АД и КДА.Проверката е задължително условие за приемане на ГФО. На задължителна проверка подлежат:1) Пр-я,к' превишават мин 2 от следните 3 критерия- Сума на А на баланс 1 500 хил лв; нетния размер на п-дите от дейността - 2 500млн; Средна численост на персонала 50 души;2)Банки, застрахователни, инвестиционни и др.3) АД и КДА; 4) Пр-я, к` са емитенти по смисъла на закона за публичното предлагане на ЦК. Годишната проверка и заверка цели да определи дали представената инфо е вярна чрез тестване на вътрешната контролна с-ма, допитване до персонала и външни институции, проверка на счет записвания. Целта на одиторския е да се намали информационния риск, но не дава 100% сигурност.Важна роля играят М/унар. одиторски стандарти.Те обобщават най-доброто в областта на одита и имат препоръчителен х-р. Крайният резултат от одиторската проверка е одиторският доклад к` има публичен х-р и може да бъде в следните формати: 1.Доклад за безусловна заверка; 2.Доклад с резерви; 3.Доклад за отказ от заверки.

Представяне и публичност на ГФО: След като бъде изготвен и одобрен целият ГФО подлежи на публикуване, във вида, в к’ е заверен заедно с доклада за заверката, изготвен от одитора.Публикува в ежедневник, ик издание или интернет до 3мес от приемането му. Утвърдено е разбирането,че времето м/у балансовата дата и публикуването на отчета не тр да е повече от 6мес. Съгласно ЗКПО заедно с данъчната декларация пр-ятията подават и копие от ГФО и одоторския доклад.
Съгласно Търг з-н проверният и приет ГФО се представя в търг регистър и се обнародва в ДВ. Копие се представя и на собствениците, на статистическите органи и др.Съгласно з-на за публично предлагане на ЦК на пр-ята – емитенти са длъжни да представят на заместник председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната д-ст” ГФО в срок от 90дни от завършването на финансовата год. Съгласно Зсч ГФО на бюджетни пр-я не подлежи на заверка, органите на сметната палата упражняват контрол в/у него. ЗСч предвижда и глоби за нарушаване на изисквянията за публикуване на ГФО.

Счетоводна политика: Тя в съвкупност от правила, подходи, методи и правила за водене и организация на сч в дадено предприятие. Въз освона на нея предпр отчита дейността си и изготвя ФО. Всяко предп има своя сч пол, която е съобразена с :
1. деистващотото сч законодателство – ЗСч и НСС;
2. конкретната специфина на дейността на предпр

изготвя се и се одобрява от ръководителя на предп. Представя се в писмен вид, в началото на отчетния период

22 Методи за отчитане на разходите и методи за калкулиране на себестойността на продукцията в производствените предприятия.

Метод за отчитане на разходи и методи за калкулиране
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на придобиването на ДМА и НМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.