Отчитане на придобиването на ДМА и НМА


Категория на документа: Счетоводство


11 ОТЧИТАНЕ НА КФА
Това са закупени цен.книжа,благ метали с ликвидност до 1г.Тук се отнасят закупи акции и облиг на др предпр,изкупени собств акции и облиг,държ цен книжа,благородни метали и вс собствени или чужди акц и облиг заложени като обезпечение.За сч отч се използват с/ки от гр51.Анал отч е по видове,издатели,в бройки и по наминал ст-ст.При облигац анал отч дава инф за падежа.Сч записвания.Покупка на чужди акц/облиг-511/501,а ч/з брокери 401/501.Продажби 501/511.Когато прод цена>покуп цена-501/511+723,а в обрат случай 501+623/511.Лихвата от облигац се отч с 503/723.Продажба на собств акции 503прод цена/511 покуп цена+723с разликата..Продажба на акции с отстъпка 501 прод цена+623 р-да/511 покуп цена.Изкупуване на акции с цел намал на к-ла 101/501.Изкуп на собств акц с цел продажа и след тва да се намал к-ла 101/512.При покуп на сосбтв облигац 514/501.По отн на собств си облигац предпр спира да им начислява лихва.Ако за изкуп собств облиг има начисл лихва тя се трансформира в приход 495/723.Ако предпр реши с изкупуването да намали облигац заем 153/514.АнАнулиране на собств облиг и покуп цена различна от номинална,разликата се отч с 623 и 723.Взависимост от СП на предпр разликите могат да се отч и по капиталовите с/ки 105,106.В държ цен кн се вкл и компесаторни записи и др.Отчитат се при покупка 515/501 и продажба 501/515.С държ цен книжа се изплащат дългове към д-вата.Осчетоводява се с 159,499/515.Разликата м/у покуп цена и номинална се третира кат финансиране 159/515+753,754).Злато и др цен кн се отч с 516.
12 ОТЧИТАНЕ НА РАЗПЛАЩАНИЯТА В СТОП. ПРЕД-Я И БАНКИТЕ

В стоп. предприятия
Най-масови са разплащанията с клиенти и доставчици.Използват се разл ф-ми на плащаия и специфични банк с/ки.Най-често използваната ф-ма на плащане е вирментната.Др са:акцептна;ч/з акредитив,прихващане;планови плащания и плащания ч/з разплащ чекове.Платеца издава до съотв банка т.нар платежно нареждане в 2 екземпляра.При акцепт ф-ма плащането се извършва по инициатива на доставчика.Платеца заделя необход за съответ сделка средства и ги превежда в банк клон на доставчика.Акредитива е писм задължение на дадена банка да изплати опр сума.Акредитивите са отменяеми и не-;покрити и не-;прехвърляеми и не-;потвърдени и не-.Използват се 505 и 506.Плащането с акредитив е пак на доставчика.Плановите плащания се използв за доставки които имат постоянен и равномерен х-р.Др ф-ма за взаимните прихващания-те са реални плащания за компенсиране на насрещни вз и задължения.Те се нар.плащания по салдо.Впарктиката се прилага и плащане ч/з разплащат чекове.Чека е писмен докум с опред реквизити с помоща на който 1 лице нарежда на 2ро да плати на 3то опред сума при предоставяне на документа.Банката акцептира чековете за с/ка на разплащ с/ка на предпр(508/503)при предоставяне на чека(401/508)Когато акцептираните чекове се използват в рамките на деня могат да не се отчитат по отделна с/ка.Чековете от лимитираната чек книжка се използват за многократни разплащания.Чековете са без стойност определя се лимит.Те са пресечени,на преносител,ограничени,пощенски и еврочекове.
13 ОТЧИТАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ
14 ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
15 ОТЧИТАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ
16 ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ И КРАТКОСРОЧНИТЕ КРЕДИТИ В СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИТЕ

В ПРЕДПРИЯТИЯТА:
Предоставят се от банките при опред условия.Банк кредити са:краткоср(до 1г) и дългоср(>1г).Сч отч на банк кредити е със с/ки 151,152,159(за лизинг)Аналит отч на банк кредити се осъществява във валута,лв и др.Заемите се отчитат по банки.С/д лихвите заемите са редовни и просрочени.Лихвата се отч ч/з 621 и е фин р-д.Вс р-ди които предпр плаща по обслужване на кредитите е ч/з см629.При отпускане на кредити банките превеждат сумата по дадена разпл с/ка 504/151.Банките ежемесечно начисляват лихва която по принцип се отдържа от разпл см на предпр 621/503,504.Когато лихвите не се изплащат п/з съотв месец лихвата се отч като задължение 621/495.Наличните валутни кредити се преоценяват съобразно ЦК на БНБ.Когато ЦК>отчетния курс(624/151,152) а в обратния случай 151,152/724.Когато въстановяваме кредита 151,152/503,504.

17 ОТЧИТАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА

18 ОТЧИТАНЕ НА ПРОДОБИВАНЕТО И ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ В СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Същност: Производствената дейност е немислима без влагането на материали. МАтериалите като обект на сч отчитане съществ в всички отрасли и дейност. Материалите(М) са съвк от материални блага към които е насочен човешкия труд с цел тяхната обработка и превръщането им в продукт. М участват еднократно в пр-вото, като изменят натурално-веществената си форма и пренасят изцяло ст-ста си в състава на р-дите на предприятието.В зависимост от ролята на М в произв процеси те се подразделят на групи: 1)Основни М- образуват главното съдържание на произвеждания продукт. Без тях е невъзможен производствения процес. 2) Спомагателни М- вкл се в състава на готовия продукт, но не образуват неговата веществена субстанция, или се използвт в обслужването на произв процеси. 3)Горива- онези М к’ се използват ч/з изгаряне за технологичните нужди, за двигателни нужди, енергични , непроизводствени. 4)Смазочни М- използват се за текущо поддържане на трансп средства и др съоражения. 5) Резервни части- предназначени за промяна на бързо износващи се части на машини 6)Амбалажни М-използват се многократно във връзка с единичната или груповата опаковка на стоката. 7)Хранителни продукти и м-ли в помощните стопанства- вкл се всички видове м-ли и хранит продукти, използвани в помощните стопанства. 8)Страителни М-вс видове стр м-ли, к’ са предназначени за осъществяване ан строителството по стопански н-н.9) оборудване за монтаж- обособяват се в строително монтажните предприятия и по нея се отчитат всички машини и оборудване предоставени от инвеститорите. Това се отчита задбалансово. 10) Многократно употребявани М- използват се многократно в производствения процес, но нямат х-р на ДМА, такива са канцеаларските м-ли. Тази класификация е за орг-я на налит отч на м-ли. С/д физически и химически м-ли се класифицират в групи, подгрупи и т.н. Оценка на М- при придобиване М се оценяват по тяхната историческа цена. В цената се вкл всички р-ди. В кр на всеки отчетен период М се оценяват по по-ниската цена от историческата и нетната реализуема ст-ст. Преоценката се извършва ако отчетната > нетната реализуема ст-ст( предполагаемата продажна цена+р-дите). Ако пазар ст-ст се увеличава, тр да се увеличи дооценката на М, но не повече от предходното намаление. Когато нетната реализуема ст-ст<отчетната, разликата се отразява като текущ разход.
документиране. Осн д-т- фактурата- с нея се оформя задължението на предприятието към доставчика, както и се определя начисления ДДС.В нея се описват видовете м-ли с техните количества и ед цена и ст-ст. Транспортните р-ди – с товарителница Тя се отнася към съпроводителните документи, които могат да бъдат още пътни листове, сертификати за качеството, митническа декларация Получената ф-ра и вс останали съпроводителни д-ти постъпват в отделите за снабдяване , а когато са малки предприятия, направо в сч-вото. След тва се прави проверка на данните от ф-рата с догоеорите и след като се увери че всичко е Ок се удостоверчва тва съответсвие с подпис- проверил. С това МОЛ може да приеме м-лите.Когато има скючени д-ри със съотв доставчици, снабдителния отдел прави записвания за отчитане на изпълнената доставка, а в ф-рата дава съгласие за плащане. Въз основа на ф-рата доставените м-ли се приемат в склада, при което МОЛ издава складова разписка-СР(2 еклземпляра-за сч-вото и за МОЛ). Ако един и същи м-л постъпва на части в склада, за всяко постъпено количество се издава временна разписка, а накрая една СР. МОл тр да предава единия екземпляр на сч-вото, което може да стане ежедневно или не отделни периоди.За тази цел той прави съпроводителни описи, в които пише № на СР, дата и ги предава в сч-вово , където счетовод се подписва в/у описа. В случаите когато не се получи ф-ра, но има нареждане за експедиране на стоки от доставчика приема се че доставката е с ф-ра. Ак при дадена пратка няма ф-ра или нареждане за експедиране , отдел снабдяване издава заповед за приемане на пратки без документ- издава се Приемен акт. Този акт заменя СР. Той осигурява правото на предприятието за рекламация, неустойки в случай че в последствие се установят различия в ф-рата. Пиемният акт се съставя от комисия. Акта се съсавя в 3 екземпляра- за отдела за снабдяване, за сч-вото и за МОЛ. При пратки с ф-ра но при приемането на м-ли се установява несъответсвие с ф-рата, приемането се извършва от комисия, която състава акт за различия- в 3 екземпляра- сч-вото, и 2 за отдел снабдяване, едната за рекламация се предава на доставчика. При несъответсвие на мерните единици в ф-рата и мерните ед-ци , възприети в предприятието, комисията съставя акт или протокол за превръщане на една мярка в друга- 2 екземпляра-снябдяване и към ф-рата. В СР се посочва мярката след превръщането. За всяко вътрешно преместване на м-ли се съставя Приемателно-предавателна разписка- 2 или 3 екземпл. Отпускането на м-ли се документира с 2 документа- лимитни карти и искане,. ЛК е месечна, натрупващ д-т, за многократно отпускане на един и същи м-л от конкретен склад за едно и също производствено звено. ЛК се издават преди нач на месеца от службите за оперативно управление на пр-вото. Издаването- въз основа на производствени програми и норми. ЛК- 2 екз – за МОЛ и за потребителя. Предоствянето на Лк – с/у подпис в опис-в сч-вото. ЛК имат лимит. При получ на м-ли се отразява и в 2-та екземпл на ЛК- разменят се подписи- на МОЛ. Върнатите количества, които са отпуснати по ЛК се записват в ЛК с червено. Исканията се използват при еднокр или многокр отпускане на м-ли, когато няма лимити. исканията са едноредови и многоредови(мн м-ли различни видове)- в 3 екземпл. Исканията се предават в сч-вото. Предаването от нач на склада с/у подпис в съпроводителен опис. Акт с/ка- съставя се от комисия, утвърдена от р-ля всеки месец. Комисия- МОЛ, техническо лице, счетоводител. В някои случаи р-д за м-ли се документира и с маршрутни карти. Отпускат се и ч/з Заповед за отпускане на материали за продажба

Организацията на сч.и анал.отчитане на м-лите се осьщ.на базата на тяхната класификация.По принцип за всички групи материали се обособява отд.син.с/ка – с/ка 302 Материали ;3021-Осн.м-ли;3022-Спом.м-ли.Към с/ка 302 се обособява и самостоятелна /ска м-ли/Обичайно в оборотната ведомост се третрира като самостоятелна с/ка.В много п-ия на самотоятелно отчитане подлежи и процеса на доставката.Отчитането се осъщ.по с/ка 301.Тя служи само за формиране на покупната цена на м-лите.Ао към тази с/ка се опр.от начина на оценка на м-лите .АО се осъщ.шп видове м-ли или по доставки.АО към с/ка 302 се осъщ.по складове и МОЛ и по конкретните видове м-ли.АОна м-лите се осъщ. И в складовете и в с-вото на базата на отчета за пр-дите и р-дите на м-лите.АО в складовете е натурално отчитане.АО може да бъде количествено и стойностно.В практиката се прилагат 2 начина за АО на м-лите:1метод на двойната картотека:х-но е паралелното АО на м-лите в складовете и в сч-вото.Записванията в склад.отчитане се извиршват ежедневно,а в сч.с натрупващи се данни.В края на месеца се съставят оборотните ведомости.Количествените данни от склада се сравняват с кол.и стойностните данни от сч-вото;2метод на единната картотека -неговата същност се изразява в обстоят,че в сч-вото се води само стойностно отчитане.В класовете се води количествено и стойностно.Информацията за стойностите се взема от сч.В този случай оборните ведомости се съставят по данни за количеството и стойността от складовете.Съпоставката се прави от МОЛ.Така се уравновесяват син.и анал.отчитане.
Постъпилите м-ли в п-ието се отразяват по съот.син.и анал.с/ки по тяхната цена на придобиване на 1-ца м-л.В случаите,в к се доставят м-ли и се изв.транс.р-ди разпределят се на база количествата от всеки вид.Данните за кол.,единич.цена и общата ст-ст на единичната цена се брои за ан.отчитане в складов.отчетност.Когато се доставят м-ли в кол.употребявани за кратък период от време,същите могат да се изпишат направо като разход.Отчитането на доставката може да се осъщ.с или без използването на 301.Когато се използва 301 всеки документ отнасящ се за отделната доставка се оцч.отделно ;-транспорт 301,4531/401;-товарене 301/гр.50;заприхождаване 302/301.Без използването на 301 цената на придобиване се формира извън сч.като директно се използва с/ка 302.Количеството на изразходените през месеца м-ли сч.се отразява на база исканията ЛК,счет.данни.При дребните пр-ва р-дите се отразяват по напраление за пр-во.При по-големите пр-ва се съставя съпроводителна ведомост.

19 ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛА, РЕЗЕРВИТЕ И ФИНАНСИРАНИЯТА В СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Същност и видове к-л
К-ла е пар израз на ст-та на вложените в предпр активи.Акт са реални когато се гарантира получаването на бъдеща ик изгода.Пас са задължения произтичащи от мин събития които водят до намаляване на ик изгода.К-лът е разликата м/у реал А и П.В счет това се нар чиста ст-ст на капитала.Нетната ст-ст изразява величината на сосбтв к-л.Собств к-л вкл осн к-л на предпр,резервите и фин резултати.Осн к-л е пост велич.Мин р-р на к-ла е 5000 или 50000.Този к-л предпр регистрират в съда.Осн к-л се дели на регистриран и нерегистриран(допълнит к-л)Осн к-л може да се увел ч/з допълнит вноски на съдружниците,от резервите на предпр,от неразпредел печалба.К-ла се намалява при връщане на вноски,анулир на изкупени собств акц и при покриване на загуби.Др елемент на собств к-л са резервите.Те се създават за покриване на собств к-л.От гл т на з-на резервите са законови,допълнит и др резерви.Законовите се създ с нормативен акт.Допълнит се съдават по реш на предприятието.Др елемент е фин резултат-това е крайния ик резултат за опр период от вр-печ/загуба.Фин резултат = п-ди-р-ди.Прилагат се 2 концепции за к-ла:финансова(счита че печ е = к-ла в кр на годината-к-лат в нач на год) и материална(печ се измерва с производтсвения капацитет в края - производ капац в началото.При нас се прилага финанс концепц

Сч отч на осн к-л

Използват се с/ки 101,102.Анал отч осигур информация за записания но невнесен к-л,за записания и внесен к-л.К-лът се отч по съдружници по съответ делове.Акционер. к-л даа информ за бр и вида на отделния вид акции и акциите в обръщение.За запис вноски при учредяв на дружеството въоснова на документация 426(ан с/ка)/101(ан с/ка).При внасяне на вноски 501/426.ВНооските освен парич са и непарич вноски в машини,трансп ср и др видове активи.Апортните с/ки не се третират като доставка.Когато к-ла е акционерен тогава учредителите записват опред бр акциии и купуват акциите.Акциите до момента на продажбата им се отчитат задбалансово гр 96/991 а като се продадат 962/991.Продажбата на акциите може да е по цена различна от номинал ст-ст .К-лът се увелич и за с/ка на неполуч дивиденти 425/101.Увелич на к-ла ч/з транформиране на дълг с/у собственост 151,152,503/101.К-ла се увел и за с/ка на резервите без преоценъчните резерви гр 11/101,102.Намаляването на осн к-л може да се извърши и ч/з връщане на вноски 102,101/501,503.К-ла може да се намали и със загуби 102,101/121.ЗА редица предпр кат ЕТ,СД,гражданските друж и др персонални дружества ен се изисква регистрация на осн к-л в съда.По своя инициатива те също могат да формират осн к-л,чийто р-р се определя от собствениците.Тук се използва 102./ката е пасивна.Анал отч се организира по дяловете на отделните вносители,вид на вноската и по др признаци по преценка на предпр.За отразяване формирането и увелич му се деб с/ки от гр 20,гр21,гр50 и др гр с/ки и се кредитира с/ка 102.При намал му се съставя обратната статия.

Отч на резервите и финансиранията
Резервите имат защитна ф-я.Отчитането им се извършва ч/з с/ките от гр 11.Те са пасивни с/ки.Аналит им отч зависи от вида на резервите и тяхното предназначение.Най-често резервите се формират за с/ка на печалбата.Възможно е обаче да се образуват и др източници главно от последваща оц на .От печалбата могат да се формират резерви след утвърждаването на год фин отчет от собствениците(122/111)В устава на предпр е възможно да е предвидено от печалбата да се заделят и > суми от тези,които са записани по з-н,т.е образуване на допълнит резерви(122/119).Осн предназначение на зак резерви е покриване на натрупани загуби (111/121).Допълнит резерви могат да се използват за:спонсорство и дарение;за покриване на заг от мин год;за увелич на осн к-л.Резерви от последващи оценки се формират по силата на приложимите счет стандарти.При изваждане от употреба на преоценени ДМА за отписване на натрупания резерв се съставя статията 112/122.ФИнансиранията се отч ч/з 753,754.Те са предоставени от д-вата или от 3ти лица.Преотстъпен данък от д-вата(452/754).Полученото финансир при усвояването му се третира като прих.Начинът на финансирането е различен от финансир за текущи дейности и това за ДА.Финансир е усвоено когато се извършват съответ р-ди за които е предоставено.П-ди от финасир754/704.Амортизац на ДА се свързва с усвояването на финансир 753/704.

Отч на фин резултати
Крайния ефект от дейноста на вс предпр намира израз във фин резултат.Той се установява ч/з съпоставяне на п-дите и р-дите от тази дейност.Фин рез е печ или заг.Синтетич от ч се извършва ч/з с/ките 121,122,123.Фин резултат в кр на отч п-д се установява по с/ка 123.Тя е акт-пас с/ка.Формирането на фин резултат преминава п/з етапите:с печ от отделните видове дейности (гр70/123);с приключ на фин п-ди(гр72/123);с приключ на извънред п-ди(791/123);със загуба от отделните видове дейности(123/гр70),с приключ на фин р-ди(123/гр62),с прикл на извънред р-ди(123/691)Начисления данък предтсавлява р-д за предпр(123/452).В нач на следв год съдадената от предходния отч п-д бал печалба се транформира и се отч като неразпр печ от мин год(123/122).При бал заг (123/121)След приемането на год фин отчет от общ събр на собствениците бал печалба подлежи на разпределение в различн направления: 122/101,102,111,119,121,425.По с/ката текущо се отразява също така и отписания преоц резерв на изведени от употреба ДА(112/122)Погасяването на загуб става с различни източници 101,102,111,119,122/121.С/ката може да има дебит салдо к’ показва размера на непокритата загуба и се посочва с отрицат знак.

20 ОТЧИТАНЕ НА ФОРМИРАНЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

21 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ГФО
СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Сводка на отчетни данни – като елемент на метода на счетоводството представлява способ за обобщаване на данните от тек. сч. отчитане с цел да се получат обобщени показатели. Те обаче са разпръснати в множество и най-разнообразни регистри. Това налага показателите да бъдат сводирани в удобна форма за ползване, чрез периодично сч.прикл. и изготвяне на периодични сч.отчети. следва да се разграничават: сводка на данни в тек.отч.процес – използва се за целите на вътрешното управление; периодична сводка – както за вътрешното, така и за управление на по-високо равнище, за всички външни потребители. Периодичната сводка има голямо информационно, контролно, аналитично и управленско значение.Съд-е и ред за извършване на период. сч. прикл. – Счет.прикл. бива периодично и годишно. целта на год.сч.прикл. е да бъдат формирани и уточнени финансови показатели за осъществената през съответната година стоп. дейност, крайните фин.резултати, както и цялостното имуществено и финансово състояние на предприятието към 31 декември на съответната година. По същество год.сч.приключване се изразява в прекратяване на сч.записвания за тек.година и извършване на определени действия по подготовка и съставянето на ГФО на предприятието. Преди да започне ГСП е наложително да се проучи действащата за съответната година нормативна уредба: ЗС,НСС,ЗКПО,ЗОДФЛ,ЗДДС,ЗМДТ и др.преди да започне може да се направи план-график,инструктаж,заповеди за инвентаризация и др.ГСП се осъществява през редица посл.свързани помежду си етапи, като всеки един е на базата на предходния и завършва с информация необходима за следващия => не се нарушава последователността на приключването.
1)съставят се всички счетоводни статии за текущата година и се отразяват по синт. и анал.сметки, като особено внимание се отделя на сч.статии, които трябва да бъдат съставени в края на годината и които не са били съставени текущо – разходи за стоково-материални ценности, разходи за амортизации по направление, част от разходите за бъд.периоди като тек., себестойност на услугите на спом дейност и същите по направление и др.
2)инвентаризация на активи и пасиви в предприятията към 31 декември и осчетоводяване на резултатите от нея.-осн.момент – инвентаризация на незавършеното производство, която дава възможност да се установи фактическата себестойност на произведената продукция, услуги; какви разходи са включени в това нез. произв. Тук трябва да се имат предвид ЗС И НСС: излишъци – справ.цена; липси по вина на МОЛ – по най-високата им оценка; за сметка на предп – отч.ст-ст; Инвентар на разчетите и разликите от тях – писмени потвърждения от дебитори и кредитори.-резултатите се описват в следните документи: инвентариз.опис, сравн.ведомост, прот. за брак, прот. за компенсиране на липси с излишъци, прот. за признаване на ест.фири и липси за с-ка на предп.
3)преоценка – следва да се установи загуба от обезценка и да се определи: има ли признаци за обезценка, възстановимата стойност (преоценъчна), евентуална загуба.-ПС< БС – разликата се отразява в намаление на БС до размера на ПС и се третира като загуба от обезценка => тек.разход. Ако актива е бил преоценяван и се отчита по ПС, загубата => намаление на преоценъчния резерв до неговия размер, превишението се отчита като тек.разход. След преоценката на актива, ако ПС>БС, разликата се отчита като тек.приход, до размера на предходната преоценка, която е била отчетена като тек. разход

4) калкулиране на фактическата себестойност на произведените от нас продукти, услуги, работи въз основа на извършените и отчетени разходи през периода и размера на незавършеното производство.

5) извършване на сч.записвания за реализираните продукция, стоки и услуги по прод.цени, вземанията от клиенти и ДДС за продажби; отписване на продадените...по тяхната отч.стойност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на придобиването на ДМА и НМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.