Отчитане на придобиването на ДМА и НМА


Категория на документа: Счетоводство


При наемателя – той записва актива като собствен гр.20/652 и 159.Текущо по време на експлоатацията наемателя си начислява амортизациите по общо установения ред.Плащането на вноската се осъществява като 159 и 4531/503.Когато за дадена доставка предприятието няма право на дан.кредит платения ДДС се вкл.в стойността на актива.
Продажба с обратен лизинг – тази продажба е продажба от доставчик на клиент и в последствие отдаване на същия актив от клиента на доставчика.Записванията са следните: доставчика продава 411/702 с отчетната ст-ст и 4532 и 752 за превишението на цената над балансовата ст-ст.Изписване на актива 702/304.Този приход се разсрочва за целия период 752/729.При клиента се дебитира гр.20със справ.ст-ст и 4531/401
В експлоатационно наемните д-ри наетите ДА не се вкл.в актива на предпр. И остава да се отчитат като собствени активи при наемодателя.Въз основа на д-ра ежемесечно наемодателят издава ф-ра за договорения наем 498(с обща сума по ф-рата)/709 и 4532.За разхода който наемодателят извършва за отдадените под наем активи се дебитира 603 на кредит 241.С отчетените разходи 709/602 и 603. Предплащане на наема 503/412 и 4532 и ще се издаде дан.ф-ра и всеки месец ще се отчита прихода 412/709. При наемателя : когато получи актив се прави приема-предавателен протокол.Наемателят ще заприходи актива зад балансово 912/990.Въз основа на получените фактури 602 и 4531/459.
Вариантите за извършване на разх. За ремонт и модернизация са 2 : 1)ремонтът и модернизацията се извършват от собственика, 2)договаря се ремонтът и модернизацията да бъдат за с-ка на наема 498 и 4531/401 при наемателя.

5 ОТЧИТАНЕ НА НАМАЛЕНИЕТО НА ДМА И ДНМА
Отчитане на изваждането от употреба на ДМА
При продажба на ненужни ДМА.
Необходимо е да се изпише натрупаната до момента амортизация като се дебитира с/ка 241 аморт. на ДМА и се кредитира съответната с/ка от гр.20 ДМА.Резултатът от продажбата се формира по с/ка 705 приходи от продажба на ДМА.За отразяване изписването на балансовата стойност на актива-с/ка 705/с/ка от гр.20.За отразяване на продажната цена съгласно дан.фактура се дебитира с/ка 411 клиенти и се кредитира с/ка 4532 начислен данък за продажбите и с/ка 705.При кредитно салдо на с/ка 705 тя се приключва със с/ка 123 печалби и загуби от текущата година.
При безвъзмездно предаване на ДМА.
То се документира с акт за приемане и предаване на ДА и протокол за безвъзмездна сделка.Дебитират се с/ки 241 и 609 други разходи и се кредитира съответната с/ка от гр.20 с отчетната си стойност.Ако безвъзмездното предаване на актива е облагаема сделка по ЗДДС въз основа на опростена фактура – с/ка 609/4532.В този случай данъчна основа е пазарната цена.Когато е под формата на дарение това може да стане за сметка на капиталовите източници.За целта д-т 241(с начислената до момента амортизация) или 122(с балансовата стойност) и се к-ра съответната с/ка от гр.20 с отчетната стойност.При положение че тази сделка е облагаема се д-ра с/ка 119 и с/ка 122 и се к-ра с/ка 4532.
При бракуване и ликвидация на ДМА.
Към бракуване се пристъпва когато не съществува вероятност предприятието да черпи повече икон. изгоди.Това е така когато актива е морално или физически остарял.Когато бракуването е по вина на определено физ. Лице, възниква вземане от него, съставя се акт за начет.За отписване на начислената до момента амортизация - 241/ с-ка от гр.20.За отразяване вземането от начетеното лице – 442 вземания по липси и начети/ с-ка от гр. 20(с балансова стойност) и с-ка 443 ценови разлики по липси и начети и с-ка 4532.При внасяне на дължимата сума се д-ра с-ка 501, а когато се удържа от заплатата на начетеното лице се д-ра с-ка 421 и се к-ра с-ка 442.За отразяване приключването на с-ка 443 тя се дебитира, а се к-ра 709 други проходи от продажби.Когато за бракуването няма виновно лице се отписва натрупаната до момента аморт. и съответния актив като статията е 241 и 609(с балансовата стойност) /с-ка от гр.20(с отчетна стойност).При унищожаване на ДМА в резултат на непредвидими или случайни събития – 241 и 691извънредни разходи(с балансовата с-ст) / с-ка от гр.20. С-ка 691 се приключва със с-ка 123.Ако унищожените ДМА са били застраховани статията е : 494 разчети по застраховане/791извънредни приходи.Когато сумата се получи : с-ка от гр.50/с-ка 494. С-ка 791 се приключва със с-ка 123.Получените материали от ликвидацията се заприходяват по справедлива ст-ст.- 302/705. При приключването на ликвидацията извършените разходи се записват по дебита на с-ка 705 и се кредитира с-ка 616 разходи за ликвидация на ДМА.По този начин по с-ка 705 се формира крайния резултат от ликвидацията-печалба или загуба,той се отразява по 123

ДНМА се отписват при окончателното им изваждане от употреба в предприятието, когато от тях не се очакват ик. изго- ди.Първо се отписва ам.- 242/гр21.
1.При продажба –изписва се актива 705/ гр21. За отразяване на продажната цена на акт- ива 411/4532,705. При кредитно салдо 705 се приключва като се де- битира 123-печалба, и обратното.
2.Трансформиране в стоки с цел продажба-303/гр21
3.При безвъзмездно предаване- 242,609/гр21.
Ако е облагаема сделка-609/4532 .В случаите когато предоставения актив е под формата на дарение, това може да стане за с/на на някои от капиталовите източници-241,122/гр21.Ако сделката е облагаема 119,122/4532
4.При замяна на сходни активи не се отчита финансов резултат, а при замяна на несходни се отразява печалбо или загуба.5. При бракуване се отразява финансов резулт. от извършените разходи и получените приходи.
242/гр21.Ако бракуванета е по вина на дадено лице-442/р21,443,4532.При внасяне на сумата-501/442
След това се приключва 443 с/у кредитиранета на 709. Когатс няма виновно лице-241,609/гр21.Ако актива е аморгизиран над 90%-609/4532. При унищожаване в резултат на случайни събития-241, 691/гр21.След това се приключва-123/691.6. Съучастие в друго предприятие под формата на непарична вноска-отписват се по балансова ст/ст.Преоценъчния рез. на отписаните ДНМА се прехвърля в с/ка 122.

6 ОТЧИТАНЕ НА РАЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА

В случаите когато се извършват преоценки на ДМА задължително се извършва и инвентаризация на ДМА.Резултатът от инвентаризацията се отразява в инвентарни описи.В случаите когато в процеса на инвентаризацията се намерят активи които не фигурират в описа те се записват допълнително.Могат да се установят и липси.За тях ръководството утвърждава протокол в който определя виновника за липсата.Ако няма охрана липсата е за с-ка на предприятието. Намерените незаприходени активи се отразяват по съответни с-ки за тяхното отчитане гр.20/709(с пазарната ст-ст).Когато липсите са за с-ка на предприятието балансовата ст-ст се отчита като текущ разход 609 и 241/гр.20.За липсите и за брака се дължи ДДС в размера на ползвания дан.кредит към момента на тяхното придобиване.Когато липсата е за с-ка на МОЛ то се надчита с по високата ст-ст(пазарната).Изписване на амортизацията 241/гр.20.За сумата на надчета формираща се от паз. ст-ст и ДДС – 442/гр.20 (с бал.ст-ст) и 443 (с разликата м/у бал.ст-ст и справедливата ст-ст) и 4532.Сумата по надчета се събира на вноски 501/442 или се удържа от заплатата 421/442.Ако в края на годината по с-ка 443 има салдо то се отразява като приход за бъдещи периоди.Когато надчетеното МОЛ не се издължава вземането се търси по съдебен ред 444/442.Ако съда не уважи иска липсата остава за с-ка на предприятието 609 и 443/444(с двете суми).Ако съда утвърди вземането то счетоводно се отразява като съдебно вземане 445/444.
Преоценката на сгради и земи се извършва от лицензирани оценители.Преоценката може да се извърши по 2 начина : 1)преоценката засяга само бал ст-ст и по изключение и отчетната, 2)преоценката засяга задължително и бал.ст-ст и отчетната ст-ст.
В първия вариант когато първоначалната преоценка се извършва увеличение на ст-стта това увеличение трябва да се отрази счетоводно така че бал.ст-ст да съответства на пазарната. Това увеличение се извършва чрез амортизацията 241/112.В случаите когато начислената до момента на преоценката амортизация не е достатъчна тогава се увеличава отчетната ст-ст 241 и с-ка от гр.20/112.
При втория вариант промяната на бал.ст-ст се отразява в отчетната така и в натрупаната амортизация.Тази промяна се извършва пропорционално на промяната в бал.ст-ст.В този случай следва да се изчисли коефициент на това съотношение.Той ще бъде равен на : справедливата паз.ст-ст – (минус) бал.ст-ст/ (делено) бал.ст-ст.

7 ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ
Същност, класификация и оценка на дфа. ДФА представляват 1.направени дългосрочни инвестиции в др предприятия в вид на акции, дялове и др д-ри, ч/з к’ се постига трайно участие в техните к-ли. 2.инвестиционни имоти (ИИ), 3.др. Чрез ДФА се черпи икономич изгода във вид на дългогодишен приход от лихви, дивиденти и др п-ди. Дългоср инвестиции- в дъщерно предприятие(когато предприятието-майка осъществява контрол ->50%); в асоциирано предрпиятие ( когато се упражнява в/у него значително влияние, т.е когато инвеститорът м/у 20-50%); под 20%-участието е малцинствено. Смесено предприятие-двама или повече съдружници упражняват съвместен контрол на базата на договорно споразумение. Инвестиционните имоти са имоти к’ се държат от предприят или от наемателя с цел получаване на д-ди от наем или за увелич на 101. Синт отч ч/з гр22-активни с/ки. С/ка 221- анал отч към нея-по видове участия, дялове, акции. Първоначално инвестициите се вписват по тяхната цена на придобиване, в която се вкл и направените р-ди по сделката. След първонач придобиване предприятието следва да приеме един от методите за последваща оценка на инвестициите в дъщерни предприятия. По метода на СК- тр да се отрази установената разлика м/у р-дите за придобиването и дела на предпр-майка в справедливата с-ст на СК на дъщерното предпр. Тр да се коригира(амортизира) бал ст-ст на инвестицията за опр от предприятието срок. Себестойния метод- инвестициите след придобиването им продължават да се отчитат по отчетна ст-ст. Дивидентите се отчитат като фин п-д. Единствената корекция на отчетната с-ст се прилага когато обявените дивиденти превишават печалбата на дъщерн предпр за тек год. Метод- като държани за продажба ФА- тук се прилага преоценка на инвестициите. Използва се когато инвестициите се притежават временно. С/ка 222- ан отчит по видове участия дялове или акции. Бал ст-ст на инвестициите в зсоциирани предприят е възможно да се обезцени, ако тя е по висока от възстановимата ст-ст. В смесено предприятие участието се отчита като малцинствено. ИИ са с цел дългосрочно отдаване поод наем; земя на предприятието, която не е опр за какво ще се използва и в т.сл се приема ча ще е за увелич на к-ла; сграда или част от нея отдадена по експлоатационен лизинг; сграда която не се използва, за да бъде отдадена по експлоатац лизинги. От ИИ тр да се получава ик изгода, и стойността му да може да бъде достоверно определена.С/ка 224- ан отч по вид имоти, по предприятия, в които имотите са инвестирани . Първонач ИИ се оценяват към датата на придобиването им. За земя не се начислява ддс при покупка като ИИ, начислява се само на сграда. В цената на придобиване се вкл всички р-ди. Безвъзмездно придобитият ИИ се оценява по справедлива с-ст След придобиването на ИИ следва да се оценява по опр модел. Модел на цена на придобиване- отчита се по цена на придобиване, като се приспадне ам-я и загуби от обезценка. Модел на справедливата ст-ст ИИ се преоценяват по справ с-ст, като разликите от преоценките се отчитат като текущи п-ди или р-ди през съотв отч период.

Включване на инвестициите 221/гр50; придобиване на инвестиции ч/з предоставяне на непарични активи 221/гр20,21,27,
След първонач придобиване предприятието следва да приеме един от методите за последваща оценка на инвестициите в дъщерни предприятия. По метода на СК- тр да се отрази установената разлика м/у р-дите за придобиването и дела на предпр-майка в справедливата с-ст на СК на дъщерното предпр. Тр да се коригира(амортизира) бал ст-ст на инвестицията за опр от предприятието срок. Ако цената на придоб>справедл ст-ст (+репутация), разликата в намаление на инвестицията 623/221, обратното < 221/723 Ако дъщерн предпр е реализирало печалба 221/722; 722/123; 424/221(с р-ра на обявените дивиденти). Ако дъщерн предпр е релизирало загуба с притежавания дял в нетните се намалява р-ра на направената инвестиция 623/221; 123/623. . Себестойния метод- инвестициите след придобиването им продължават да се отчитат по отчетна ст-ст. Дивидентите се отчитат като фин п-д. 424/722-начисляване на дивиденти За получаване на дивиденти гр50/424. Отнасяне на п-да към фин р-т 722/123.Единствената корекция на отчетната с-ст се прилага когато обявените дивиденти превишават печалбата на дъщерн предпр за тек год. В т.сл се третират като възвръщане на инвестициите и с тях се намалява отчетната ст-ст 424/221.
. Метод- като държани за продажба ФА- тук се прилага преоценка на инвестициите. Използва се когато инвестициите се притежават временно. при продажба продажна цена>бал гр50/221 и 723; обратното гр50 и 623/221. При прекратяване на участието гр 20…/221 аналогично е отчитането на 222 и 223

8. ОТЧИТАНЕ НА ДБА

Същност и оценка на ДБА
ДБА са притежавани и контролирани от предпр живи животни или растения,от експлотацията на които се очаква ик изгода за п-д >1г.Към ДБА се отнасят горите, трайните насаждения и продуктивните животни.Оценката на ДБА както в момента на придобиването им така и в кр на вс отч период е справедливата ст-ст.Определянето на справедл цена на ДБА се извършва на оснновата на справедливата ст-ст на активния пазар.Ако липсват пазари за съответ БА в качеството на справедл цени може да се използват последваща сделка на БА.КОгато ДБА се отч по справедл ст-ст разликата м/у фактич ст-ст и себестойноста се отразяват клато печ или разлика към момента на отчитане-тя не подлежи на дан облагане.КОгато няма възможност за определяне на справедл ст-ст на ДБА те се оценяват по себестойност и се третират по общия ред на ДМА в съответствие с изискванията на счет стандарт.За БДА се начисляват амортизации ако когато се отч по справедл ст-ст не се начисляват такива.Отч на ДБА е ч/з с-ките от гр27.Ч/з 271 Горисе отчитат различ видове широколистни и иглолистни горски масиви.Ан отчитане е по видове,местности,години на насаждане и т.н.По с/ка 272 Трайни насаждения се отч вс изкуствено създадени многогодиш насаждения в плододаваща възраст.Ан отч се осъществ по видове сортове месности декари,год на насаждане.273 Трайни насаждения неплододаващи се отч различни паркове огради от растения.Ан отчитане е поплощи видове и год на насаждане.Р-дите във връзка със съдав на трайните насаждения се отч по с/ка 613 и към нея се отч плододаващите и неплододав до навлизането им в плододав възраст.По с/ка 274 Жив в осн стада е за отч на вс продуктивни животни к’ отговарят на изискванията за ДА.Ан отч е по видове породи и местонахождения.По 279 се отч др дълготр ДБА за неизползвани като активи ДБА.

Отч на придобиов и аморт на ДБА
Придобив на ДБА се осъшествява ч/з покупка и собствено производство.При покуп на ДБА се деб съотв с/ка от гр27+4531/503,401 с покупната цена.С разликата до справедл паз ст-ст гр27/709.В обратния случай 609/701.При придобиване ч/з собствено призвод взависимост от х-ра на съответ биолог активи отч се организира така че да се съдаде информ за себестойноста на съотв активи.При трайните насажд р-дите по съдаването се отч ч/з с/ка 613,к’ означава че вс р-ди до год на плододав възраст се отч по ик елементи и след тва се прехвърлят по с/ка 613.При плододаващи насаждения когато се получат предварителни плодове със ст-ст на тази продукция се намал р-дите за придобиването и вс р-ди се вкл към р-дите за придобиването 303/613.След кат се въведат в експлоатация се заприходяват 272,273(справедл ст-ст)/613(себестойност)+709(разлика м/у себест и справедл ст-ст.По отнош на продуктив животни собствено производство когато животните придобият качества 274(справедл ст-ст)/314(отч ст-ст)+709.АМортизац се начислява само на ДБА когат няма възможност да се определ тяхната справ ст-ст.ТРайните насаждения за счет цели амортизациите се определят с/д срока който не е >от 25г и е различен за различните трайни насаждения.При тях при определ на амортизир ст-ст се взема в предвит тяхната остатъч ст-ст.В някои случаи остатъч ст-ст се доближава до отчетната,когато тя не е справедлива.Ппри продукт животни,месото на к’ е годно за консумация там също се взема отчет ст-ст.При тях освен определ на амортизир ст-ст на база остатъчна ст-ст се взема в предвид срока на експлоатация.Начисляването на амортизац става ч/з 603/241.
Отч на преоценката и изваждан от употреба на ДБА
В кр на вс год се прави преоц на ДБА.При увелич гр27/709,при намал 609/гр 27.КОгато ДБА се отч по нац стандарт 16.Преоц се отч такак като преоц на ДМА.Изваждането от употреба на ДБА при намал на качествата им когато не носят ик изгода- бракуване ,продажба и др начини.Когат продуктив жив намал качествата си те се бракуват.Съставя се протокол за бракуват и се изписват от състава на ДБА.В мн случаи тези животни се подлагат на спец режим на угояване и след тва се продават.В този случай ако животните не се амортизират а се отчитат по справедл ст-ст,за прехвърлянето им 315(справедл ст-ст)/274+709.Ако на тези животни е начислявана амортизац и бал ст-ст се отразява по 315 .Продажбата на животните се отчита със 709-(411/709(прод ст-ст+4532).При продуктив животни е характерно разход в резултат на стихийни бедствия.При смърт от такива причини тяхната ст-ст се третира като извънреден р-д.Ако са с начислена амортиз 241/гр27 и за бал ст-ст или справедлива 691/241.Ако животните са мътви по др причини р-да се отразява по с/ка 609/4532.При трайните насаждения се извършва ликвидация по общия ред-вс р-ди за р-ди от ликвидацията.Отч е както при др ДМА-616.Тъй като отч на животните по справедл ст-ст води до формиране на фин резултат обичайно печалба.Този резулатат тр да се регулира с размера на отчертената печ за наличните ДБА.С отчетените п-ди счет печ се намалява.

10 ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА В ЛЕВА И ВАЛУТА
Отч на пар ср в касата.Вс предпр разполага с опред бр пар ср в касата.Мах размер на средствата к’ могат да се съхраняват в касите се определя от ръководството на предприятието и вс средтсва над този мах р-р ежедневно се внасят в банк с/ки.Тоз мах р-р се нар касов лимит и се нарушава само при големи плащания.Осъщесвяването на касов операц се извършва от касиер.Възможно е и създаването на временни каси при голям обем на кас операции.Постъпването на суми в касата се документира с ПКО.Използват се и приходни квитанции.Изплащането на суми от касата се извършва с РКО,които преди да бъдат изпълнени се подписват от р-дителя на предпр и гл счет.След това с еподписват от касиера и получателя на сумите.За постъпване на средства в 501 касиера издава ПКО.Когато се внасят в банката суми над лимита се използва вносна бележка.Вс КО се записват хронологич в кас книга к’ се води в 2 екземпл.Различията установени в 501 се отразяват или като п-д,р-д или за с/ка на МОЛ.Вс липси в касата за с/ка на МОЛ се от4итат 442/501.Отч на валутата се извършва по с/ка 502.Чуждестр вал се обосновава по центр курс на БНБ.Във връзка с валут операц възникват вал вз и задължения.Те се оценяват по ЦК на БНБ.Разликата във вал курс е вал разлика и е + и -.+ се отчитат кат приход ч/з с/ка 724 а(-) са р-д със 624.
Отч на пар ср по банк с/ки-503.С/д з-на за ДДС предпр тр да си открият ДДС с/ки.От тях предпр плащат дължимия данък и не могат да теглят средства.Операциите се документират ч/з банк бордера.За постъпления по 504 се дебитира с/ка 504.Лихвата е фин прих.При получаване на различия,те се установяват като разчети при които за вярна се приема инфор на банката.Използват се с/ки 499 и 498.Когато 1 предпр има отделения в др нас места се откриват т.нар набират с/ки.Внасянията по тях се правят касово и безкасово.Отч на средствата по набират с/ки се осъществ по 509.При постъпване на суми по набир с/ки 509/411.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на придобиването на ДМА и НМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.