Отчитане на придобиването на ДМА и НМА


Категория на документа: Счетоводство


1 ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДМА И ДНМА

1 Характеристика класификация и оценка на ДМА
ДМА са нефинансови активи, които имат натурално-веществена форма, използват се за осъществяване на определена дейност(производствена,търговска), за отдаване под наем или за други цели, като се очаква да бъдат използвани повече от 1 год. За да бъде признат и отчетен един актив като ДМА трябва да бъдат спазени следните условия:1)да се вмества в посочените по-горе изисквания 2)предприятието да очаква да получи икономически изгоди 3)при придобиване стойността му да може да се изчисли.Друг съществен момент е единичната стойност въз основа на която става признаването на всеки придобит ДМА,т.е определянето на праг на същественост.В случаите когато са придобити активи под този праг, те се отчитат като текущ разход. Към ДМА се отнасят земите, подобренията в/у земите, сградите и конструкциите, машините и оборудването, съоръженията, тр.средства,комп.техника,офис обзавеждането и др. ДМА.За разновидност на ДМА могат да се приемат дълготрайните биологични активи(ДБА).Х-но за тях е че иконом изгоди от тях се очаква да се получат в продължение на няколко години.При придобиване ДМА се оценяват по т.н историческа цена.За историческа се приема цената която действа в момента на придобиването на активите.Тя може да бъде цена на придобиване,себестойност,справедлива стойност и стойност по оценка определена от съда.Цената на придобиване се определя от покупната цена,митата и невъзстановимите данъци и всички преки разходи.Те са:транспортни,товарно - разтоварни,за монтаж,за професионални хонорари.Админ. и др общи разх. Не се вкл. В цената на придобиване освен ако не са пряко свързани с придобиването на актива.В цената не се включват и евентуалните отстъпки и възстановимите данъци.По себестойност се оценяват ДМА които са създадени от самото предприятия.Тя се образува от извършените производствени разходи.По справедлива стойност се оценяват ДМА които са придобити безвъзмездно.По оценка приета от съда се оценяват ДМА които представляват непарични вноски от акционери или съдружници при формиране на осн капитал.Независимо от това каква оценка е приложена при придобиването на ДМА след предаването им в експлоатация те се водят по тяхната отчетна стойност т.е стойността по която те се отчитат счетоводно по време на тяхната употреба.

2 Синтетичното отчитане се осъществява със сметките от гр 20 ДМА и гр 27 ДБА.Тези с/ки са активни,дебитират се при увеличение на активите,а се кредитират при намаление.Крайното им салдо може да бъде само дебитно.С/ка 613 разх. За придобив на ДМА – тя е калкулационна с/ка,дебитира се с извършените разходи, а се кредитира при приключването им.За отразяване на разходите по ликвидирането на ДМА се използва с/ка 616 разх. За ликвидация на ДМА. С извършените разходи при този процес тя се дебитира,а се кредитира при приключването му.Резултатите от ликвидацията и от продажбите на ДМА се отразяват чрез с/ка 705 приходи от продажби на ДМа.За отчитането на амортизацията се използва с/ка 241 аморт на ДМА.Тя е пасивна регулираща с/ка.Кредитира се с начислената амортизация и с извършените обезценки.Дебитира се при отписване на ДМА с начислената до момента амортизация.Чрез тази с/ка се отчита и разликата от преоценката на амортизираната част от преоценявани ДМА.Организацията на аналитичното отчитана зависи от съответния вид ДМА и ДБА.За всеки инвентарен обект се открива отделна аналитична с/ка.В аналитичната с/ка се съдържа информация за датата на придобиване,оценка на придобиването, полезен срок на годност,прилаган метод на амортизация,МОЛ и др.Всеки инвентарен обект получава инвентарен номер.ДМА се посочват по групи в актива на баланса по тяхната балансова стойност.Балансовата стойност представлява разликата м/у отчетната стойност и начислената към датата на съставянето на баланса амортизация.

3 Отч. на придоб. на ДМА може да стане по няколко начина.1.чрез покупка.Когато обектите се заприх. директно-Дт гр.20 и 4531 и Кт 401 или гр.50.Ако е продълж. процес на придобиване се използва с/ка 613. Дт 613и 4531 и Кт 401.Ако допълн. разх. се осъществяват от друго предприятие 613,4531/401.Ако се извършват от самото предприятие-гр.60/Кт съответната с/ка и след това се отнасят по предн. 613/ гр.60.Накрая актива се заприх. гр.20/613.
2.Чрез строителство-3 начина.1-чрез възлагане-сключва се договор м/у предприятието-възложител и строителя, където се уточняват цената и авансите.След сключването инвеститора превежда аванса-402,4531/503. Ако разплащането на даден етап стане за с/ка на аванса-613/402.Ако аванса не е достатъчен-613/402. След това-613,4531/401,
503.След завършването на обекта за неизплатените строителни работи се прави същата статия.
Заприх.-203/613.2-По стопански начин-извършените разходи се отчитат по ик. елемент чрез дебитирането на с/ките от гр. 60 а след това се отнасят по предназн.-613/гр.60 и обекта се заприх. 203/613. 3-смесен начин-по 613 с/ка се отразяват платените суми на строителите а за частта изпълнена със собствени сили записванията са както в строителството по стопански начин.3.Чрез непарични вноски-ДМА се оценяват от 3 лица.Ако се заприх. по по-висока цена разликата отива в резервите.Дт гр20/101. При установяване правото на ДК-4531/709.4.Безвъзмездно придобиване.Бива 2 вида: 1.Без условия-гр.20/709 2.Финансирания-има определени условия за да се ползват придобитите ДМА-гр.20/753. 5.В резултат на излишък- намерените при инвентаризация ДМА се оценяват по справедлива стойност-гр.20/709.
6.придобиване от собствена продукция-гр20/303 7. Покупка на цели предприятия. Има 2 варианта:предприятието спира или продължава да действа.Разликата м/у покупната цена на предпр. и СК е репутация.Ако СК/собств. к-л/ е по-голям –отрицателна и обратното. Дт гр.20-20 млн./Кт 503-16,501-4млн. и 231/503.Репутацията се амортизира за 3 години-603/231. Дт гр.20-20млн/Кт гр 15-4,503-12,232-4 млн. 232/709.

1 ДНМА са установими нефинансови ресурси, които са придобити и контролирани от предприятието, нямат физ. субстанция, използват се повече от 12 мес., имат съществено значение при употребата им в дейността и от използването им се очаква ик. изгода.Към тях се включват само тези активи които имат
стойност, която е равна или превишава по-ниската от следните две величини:
1.Възприетия стойностен праг и 2. 500 лв. ДНМА се класифицират в следните групи:1.Права на индустр. собственост-търговски марки,авторски права, лицензи и др. 2.Дългоср. придобити права в/у интелектуална собств.-придобити са въз основа на договореност със създателите им и са аналогични на горните.
3.Технологични права – формули,модели, шаблони и др. 4. ДНМА в процес на развитие- разходи за развойна дейност,които още не са завършени. 5.Други ДНМА- право на ползване ,право на строеж. Разходи-
те, които възникват във връзка със създаването на търговски марки, издателски права и др. се отчитат като текущи разходи. В зависимост от начина на придобиване има вътр. и външно създадени ДНМА. Първите се създават от самото предприятие а вторите се придобиват чрез сделки с трети лица. Вътрешно създ. се отчитат в зависимост от етапа на създаване на който се намират.Оценяват се по себестойност, коята включва всички разх. от момента в който съответния астив за пръв път е постигнал критериите за признаване до завършването на процеса на развитието му.Не се включва никаква вътрешна печалба.Външн. създадените се оценяват по цена на придобиване.
Синтетичното отчитане на ДНМА се осъществява чрез с/ките от гр.21.Те са активни,дебитират с с увеличенията а се кредитират с намаленията. Остават с дебитно салдо.
ДНМА се амортизират- използва се с/ка 242.
ДНМА се посочват в баланса па бал. ст/ст

2 Най-честият начин за придобиване на ДНМА е чрез покупка. Дт гр21, 4531/401 или гр50. Ако осъществяването на разходите има продълж. характер се използва с/ка 613 въпреки наименованието и. По дебита и се набират разходите а се кредитира във връзка със заприх. гр.21 / 613 .Кога-
то ДНМА е получен чрез замяна с други сходни ДНМА не се признава печалба или загуба. Ано замяната е с други несходни, той се заприх. по справедливата ст/ст на получения актив, коята е = на справедливата стойност на отдадения актив, коригирана с всички преведени парични средства или прехвърлени парични еквиваленти. Разликата е призната като печалба/ загуба. Оценката на ДНМА придобит като непарична вноска се определя от съда. При придобиване чрез правителствено дарение база за определяне оценката на този актив е справедливата му ст/ст. Същата оценка се приема и при безвъзмездно полу- чаване. гр21/709.
Себестойността на вътрешно създадените ДНМА се формира въз основа на вс разх.
гр60/Кт различни с/ки . за отн. по предназн 613/гр60.
За заприх. гр21/613
ДНМА се амортизират и по принцип полезният им живот не може да е по- дълъг от 20 год. 603/242. За отн. по предназн.-гр61, гр70/603.

2ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТА И ПОДОБРЕНИЯТА НА ДМА
В процеса на употребата ДМА постепенно губят от своите потребителски качества като една част от тях е невъзвратима а друга подлежи на възстановяване.Ремонтирането на ДМА може да се осъществи по 2 начина:чрез възлагане на външно предприятие или от самото предприятия.Независимо от начина те се отнасят към текущите разходи за съответния период.Ремонтът който е извършен от външно предприятие се осъществява на базата на сключен договор.За отразявана на включената в нея сума се дебитира с/ка 602 разходи за външни услуги и с/ка 4531 начислен данък за покупките срещу кредитирането на с/ка 401 доставчици.За отразяване изплащането на дължимата сума се дебитира с/ка 401 доставчици и се кредитира с/ка от гр. 50 парични средства.За отнасяне на извършените разходи по функционално предназначение-дебитира се съответната с/ка от гр. 61 разходи за дейността или от гр.70 приходи от продажби и се кредитира с/ка 602 разходи за външни услуги.След приключването на ремонта се дебитира с/ка 612 разходи за спомагателна дейност и се кредитират с/ките от гр.60 разходи по икономически елементи.Разходите направени за дМА с които е вероятно предприятието да добие икон. Ползи се приемат за подобрения на тези активи.Могат да се изразяват в 1)изменение на ДМА чрез което се удължава полезния срок на годност 2)осъвременяване на отделни части на ДМА 3)въвеждане на нови технологични процеси 4)промяна на функционалното предназначение на ДМа.Тези разходи се набират по дебита на с/ка 613 разходи за придобиване на ДМа.Включването на разходите за подобрения към балансовата стойност на ДМа може да стане по 2 начина:1)с извършените разходи се намалява натрупаната амортизация като се дебитира с/ка 241 аморт. на ДМА и се кредитира с/ка 613 разходи за придобиване на ДМА, 2)отписва се целия размер на начислената до момента амортизация като се дебитира с/ка 241 аморт. на ДМА и се кредитира с/ки от гр.20 ДМа.След това с извършените разходи за подобрения се дебитира определената с/ка от гр.20 ДМА и се кредитира с/ка 613.

3 ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДМА И ДНМА

В резултат на използването ДМА се износват и им се начислява амортизация.Тя се третире като разход, отчетен през съответния период. Амортизируема е стойността която подлежи на амортизация и е разлика м/у отчетната и остатъчната стойност. Срока но годност е пероида на време на използването на даден актив.Ам. квота-частта от Ам.стойност която се разпределя м/у отчетните периоди.Ам.норма-може да се изчисли като коефициент или %. Амортизацията се определя от възприетия метод на амортизация.Те главно се делят на линейни и нелинейни.При линейните Амлсума се разнася равномерно през периода на използване на актива.Ам.норма се изчислява като общия % на актива се раздели на срока на годност.Ам. квота=Ам.сума.процента/ 100. При нелинейните методи в различни пери-
оди аморт. са различни. Разделят се на дегресивни и прогресивни.Към първите се отнасят: метод на снижаващият се оста-
тък-Ам.норма е константа а базата за изчисляване е променлива.
Комулативен-Базата за изчисление е непроменл. а нормата е различна. Нормата се измерва в отн. дял на всяка година към общия срок.Третия дегресивен е метода на равномерната дегресия.
Ам.норми постепенно намаляват с един и същ пункт.Прогресивните методи са:метод на равно-
мерното увеличаване-ам. норми се увеличават с един и същ пункт.Метод на увеличаващата се сума на числата-обратен е на комулативния.Тук се включва и функционалния-използва се при транспортни средства, машини и др.
Ам.квота е функция от функционалната и максималната производителност на даден актив.Мерните единици на производи-
телността могат да бъдат – пробег в км.,декари и т.н.
ДНМА се амортизират и по принцип полезният им живот не може да е по- дълъг от 20 год. 603/242. За отн. по предназн.-гр61, гр70/603.

4 ОТЧИТАНЕ НА ЛИЗИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ

Отчитане на наетите и отдадените под наем ДМА.
Отдаването на ДМА се регламентира с акт 16.За отдаването на активи под наем се скл.договори.Наемните д-ри са 2 вида:
1)експлоатационен лизинг(оперативен)
2)финансово обвързани договори
При фин лизинг се прилага принципа за предимство на съдържанието пред формата.Лихвите по лиз. д-ри се отчитат като фин. р-ди при лизингополучателя и фин. приходи при лизингодателя.Това са текущи фин.приходи и разходи.Счетоводно отчитане при наемодателя – той отписва актива от състава на ДА 241/гр.20.За баланс. Ст-ст на този актив 705/гр.20.С общата сума по дог-ра но без ДДС ще се дебитира с-ка 229 други дълг.фин.активи.Цената по дог-ра вкл.справедливата ст-ст на актива 229/705(със справедл. ст-ст) и 752 с разликата.За всяка вноска наемодателя издава фак-ра и начислява ДДС.За получени средства по ф-рата 503/229 и 4532.Пропорционално на вноската ще се извърши трансформиране на фин.приход 752/729.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на придобиването на ДМА и НМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.