Отчитане на паричните средства


Категория на документа: Счетоводство


Дт с/ка 506 Акредитиви във валута
Кт с/ка 724 Приходи от валутни операции;
б)при отрицателна курсова разлика:
Дт с/ка 624 Разходи по валутни операции Кт с/ка 506 Акредитиви във валута;
-за отразяване на възстановяването на неизползвани акредити¬ви и закриване на акредитива:
а/ в левове:
Дт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове Кт с/ка 505 Акредитиви в левове;
61 във валута:
Дт с/ка 504 Разплащателна сметка във валута Кт с/ка 506 Акредитиви във валута.
Счетоводно отчитане на операциите с предоставени депозити
Предоставените депозити са депозираните средства на пред-приятията в банки и в други предприятия с цел пазене, управлява¬не, осигуряване на предстоящи плащания, гарантиране на вземания и др. Счетоводното им отчитане е чрез сметка 507 Предоставени депозити,
която носи същия характер като останалите сметки от гр.50 Парични средства. Сметката е активна и като такава се дебитира при откриване на депозитите, а се кредитира при изплатени суми от депозити и при тяхното закриване. Сметката може да има само дебитно салдо до момента на закриване на депозита, с което тя се приключва. Аналитичното отчитане към нея се организира по предприятия, приели депозитни суми, по срокове и по предназна-чение на депозираните суми.
За счетоводното отчитане на операциите с предоставени депозити се съставят следните счетоводни статии:
-за отразяване на предоставените депозити:
Дт с/ка 507 Предоставени депозити
Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове К'п с/ка 504 Разплащателна сметка във валута;
-за отразяване на изплатени суми от депозити за доставка на активи и на доставчици:
Дт с/ки гр.ЗО Материали,стоки и продукция
Дтс/ки гр.31 Краткотрайни биологични активи
Д" с/ка 401 Доставчици
К"' с/ка 507 Предоставени депозити;
-за отразяване закриването на депозити:
Д" с/ка 503 Разплащателна сметка в левове
Дг с/ка 504 Разплащателна сметка във валута Кт с/ка 507 Предоставени депозити;
Счетоводно отчитане на операциите с разплащателни чекове
Разплащателните чекове са форма на плащане, в основата на които е използването на чека за разплащане. Чековете за разпла¬щане могат да бъдат акцептирани, лимитирани, обикновени (не- акцептирани, нелимитирани), и др. Счетоводното им отчитане е чрез сметка 508 Разплащателни чекове
към която могат да се обособят с/ка 5081 Разплащателни чекове в левове и 5082 Разплащателни чекове във валута, изискващи отчитането и на курсовата разлика от валутните операции текущо и при преоценка. Смет¬ката е активна и се дебитира при придобиване на рзаплащателни чекове, а се кредитира при изплащане на суми по повод доставката на активи, на задължения на доставчици или на извършени услуги. Сметката се кредитира и при закриване или връщане на разплащателните чекове, с което се приключва. Аналитичното от¬читане по сметката се организира по различни видове разплащателни чекове.
За счетоводното отчитане на операциите с разплащателни чекове се съставят следните счетоводни статии:
-за отразяване на придобиването на разплащателни чекове:
Дт с/ка 508 Разплащателни чекове
К1 с/ка 503 Разплащателна сметка в левове
Кт с/ка 504 Разплащателна сметка във валута;
-за отразяване на изплащането на доставени активи, извърше¬ни услуги и на доставчици:
Дт с/ки гр.30 Материали, стоки и продукция Дт с/ки гр.31 Краткотрайни биологични активи Дт с/ки гр.60 Разходи по икономически елементи Дт с/ки гр.40 Доставчици и свързани с тях сметки Кт с/ка 508 Разплащателни чекове;
-за отразяване на закриването (връщането) на разплащателни чекове:
Дт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове Дт с/ка 504 Разплащателна сметка във валута Кт с/ка 508 Разплащателни чекове.
За операциите с разплащателни чекове във валута следва сче-товодно да се отразят положителните или отрицателните курсови разлики, които възникват текущо и при преоценка, като за целта по¬ложителната курсова разлика се отразява по сметка 724 Приходи от операции с валута,а отрицателната - по с/ка 624 Разходи по валутни операции.
Счетоводно отчитане на операциите с други парични средства Другите парични средства са средства по набирателни, особени и текущи сметки в банки, ликвидационни сметки, парични средства и документи на път и всички останали разплащателни средства, за които не се водят самостоятелни сметки. Счетоводното отчитане на тази група парични средства е чрез синтетичната сметка 509 Други парични средства, към която могат да се обособят сметка 5091 Други парични средства в левове и 5092 Други парични средства във валута. Сметките са активни и като такива се дебитират при уве¬личаване на другите парични средства от клиенти, от други деби¬тори или прехвърлени от касата или от разплащателната сметка, а се кредитират при тяхното намаление с изплатените суми от тях за доставени активи и услуги и на задължения и преведени суми от тях.
Аналитичното отчитане се организира за отделните видове парични средства.
За счетоводното отчитане на операциите с други парични сред-ства се съставят следните счетоводни статии:
- за отразяване на постъпили суми по набирателни, особени и текущи сметки в банки и на парични документи на път:
Дт с/ка 509 Други парични средства
Кт с/ки гр.41 Клиенти и свързани с тях сметки Кт с/ки гр.49 Други дебитори и кредитори Кт с/ки гр.50 Парични средства;
- за отразяване на изплатени суми от особените, набирателните и текущи сметки в банки за доставени активи и услуги и изплатени задължения:
Дтс/ки гр.20 Дълготрайни материални активи Дт с/ки гр.21 Дълготрайни нематериални активи Дт с/ки гр.ЗО Материали,стоки и продукция Дт с/ки гр.31 Краткотрайни биологични активи Дт с/ки гр.40 Доставчици и свързани с тях сметки Дт с/ки гр.49 Други дебитори и кредитори Дтс/ки гр.50 Парични средства Дт с/ки гр.60 Разходи по икономически елементи Кт с/ка 509 Други парични средства.
За другите парични средства във валута счетоводен израз след¬ва да намерят и курсовите разлики - текущи и от преоценка, като положителната курсова разлика се отразява по сметка /24 Приходи от валутни операции,а отрицателната курсова разлика - по с/ка 624 разходи по валутни операции.
В обобщение операциите с парични средства са едни от най- значимите операции, които възникват в предприятието, чиято ор-ганизация на счетоводно отразяване е в зависимост от цялостната организация на счетоводния процес и достоверното отразяване на финансовите резултати от дейността на предприятието. Чрез счето-водната система се осигурява информация за изготвяне на отчета за паричния поток като елемент на годишния финансов отчет, на ос-новата на който се вземат важни за управлението на предприятието решения.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на паричните средства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.