Отчитане на паричните средства


Категория на документа: Счетоводство


Отчитане на паричните средства
Обща характеристика
Паричните средства са наличните в касата на предприятието и по банковите сметки натрупани авоари,наречени още парични еквиваленти.За нуждите на счетоводството значение има организацията на тяхното отчитане във всяко предприятие, в т.ч. с неговата производствена и организационна структура и от неговите взаимоотношения с търговските банки.
Паричните средства се подразделят на парични средства в национална валута (в левове), парични средства във валута, акредитиви
в левове и във валута, предоставени депозити, разплащателни чекове, парични средства,заложени като обезпечение и други парични средства
Счетоводното отчитане на паричните средства на предприятието е с помощта на синтетичните сметки от гр.50 Парични средства, които служат за отчитане на касовите наличности, паричните средства по сметки в банки, депозити, акредитиви и др. По своя ха-рактер те са основни, балансови, активни сметки и като такива се дебитират при постъпления на парични средства, а се кредитират при изразходване и прехвърляне по други сметки. Сметките могат да имат само дебитно салдо, което показва сумата на наличните па¬рични средства от даден вид.Посочва се в актива на баланса, раздел В Текущи (краткосрочни) активи, група четвърта Парични средства. Синтетичните сметки за отчитане на парични средства във валута, съдържат информация и за съответната валута и в левове.
Аналитичното отчитане към синтетичните сметки за парггчните средства се организира по касиери, копюри в банкноти и монети, по видове валута с информация за количество и стойност, по отделни банки, акредитиви, по срокове и предназначение на депозитите, по видове разплащателни чекове и т.н., в зависмост от информацион-ните потребности на управлението на предприятието.
За нуждите на счетоводното отчитане, паричните средства в ле¬вове текущо се оценяват по номинална стойност. Паричните сред¬ства във валута текущо се оценяват през месеца по курса на при-добиване и продаване, като в края на месеца - по централния курс на БНБ към чуждестранните валути. В резултат на сравняването на централния курс на БНБ със собствения курс на отчитане, въз¬никват и така наречените курсови разлики при отчитането на па¬ричните средства във валута. Тези разлики имат положителна или отрицателна стойност.Положителните курсови разлики се третират и отчитат като текущи финансови приходи, а отрицателните - като текущи финансови разходи.
Курсови разлики възникват и при уреждане на вземания и за-дължения във валута и при преоценка на валутата, чието отчитане е също като текущ финансов приход, респ.текущ финансов разход.
Не възникнат курсови разлики при превеждане на парични сред-ства във валута от една по друга сметка (от разплащателната сметка в банката в касата на предприятието или от разплащателната сметка по депозитната сметка,илхг от касата по сметката на подотчетните лица и т.н.), тъй като в случая става само трансформация в движени-ето на паричните средства, без да се променя тяхната стойност.
Организацията на отчитане на паричните средства на предпри-ятието е свързана и с документалното оформяне на операциите с тях. Основните първични документи за отчитане на операциите с парични средства са:
- приходен касов ордер (ПКО) за документиране на постъплени¬ята на парични средства в брой в касата на предприятието;
-разходен касов ордер (РКО) за документиране на изплатени па¬рични средства в брой от касата на предприятието;
-нареждане разписка за изтеглени парични средства в брой от разплащателната сметка;
-вносна бележка за внесени суми в брой по разплащателната сметка;
-платежно нареждане / платежно искане за извършени безна- лични плащания от разплащателната сметка на трети лица, в зави-симост от избраната форма за безналични плащания по силата на Наредба N 3 за плащанията;
-платежно нареждане(вносна бележка) за разплащане с бюдже¬та и др. в зависимост от вида на стопанските операции.
Счетоводното законодателството допуска използването и на алтернативни документи, като за да имат законова, доказателствена сила следва да съдържат задължителните реквизити за първичните счетоводни документи.
Организация на отчитане на паричните средства в касата на предприятието
се урежда с вътрешните правила, разработени от самото предприятие. С тях се регламентират наименованието и съдържанието на счетоводните регистри, правата и задълженията на касиерите, които са материално-отговорни лица, касовата наличност, която може да се съхранява в касата в края на работния ден, използваните охранителни системи и др. под.
Всяка вътрешна организация за отчитане на паричните средства е оправдана, когато създава условия за предварителен, текущ и пос-ледващ контрол и защита интересите на собственика на предприя-тието.
Съществен момент при отчитане на паричните средства в касата е, че касата е обект на по-чести проверки, поради постоянния харак¬тер на входящите и изходящите парични потоци. Така от гл.т. на из¬искването за системен контрол от страна на главния счетоводител, минимум веднъж месечно следва да се извършва инвентаризация на касовата наличност.
Организацията на счетоводното отчитане на паричните средства в касата изисква воденето на касова книга, в която се описват всички приходни и разходни ордери за деня, откъдето те получават своя по¬реден номер. В края на всеки ден се установява касовата наличност. Остатъкът по касовата книга в края на даден отчетен период следва да се равнява с остатъка по сметка 501 Каса в левове, респ.с/ка 502 Каса във валута. По тези сметки се отчитат всички постъпления и плащания на парични средства в и от касата на предприятието. Те са активни, балансови сметки и като такива се дебитират при постъпление на парични средства в касата,а се кредитират при изплащане на пари от касата. Имат само дебитен остатък,който показва касова¬та наличност в края на даден отчетен период.
Стопанските операции с парични средства в касата възникват най-често по повод получени суми от съдружници, клиенти, подотчетни лица,от дивиденти, от вземания по липси и начети, от бюджета, от разплащателната сметка, от продажба на продукция или по повод изплатени суми от касата на предприятието за закупени активи, на доставчици, съдружници, на подотчетни лица, на кредитори, внесени по разплащателната сметка и т.н.
Организация на отчитане на паричните средства по разплащателната сметка
При счетоводното отчитане на паричните средства, съхранява¬ни в търговските банки, под внимание следва да се има, че те имат различни позиции и конкретни предназначения. Изборът на кон-кретна търговска банка, обслужваща дадено предприятие, както и начинът на оформяне на плащанията чрез разплащателната сметка, е на основата на прилаганите форми за безналични плащания на ос-новата на договор, сключен между банката и клиента и възникна¬лите от него договорни отношения между тях. Най-често авоарите по разплащателната сметка са резултат от извършени продажби от страна на предприятието, или възникнали задължения, или на увеличение на пасиви. Намалението на паричните средства по разплащателната сметка са резултат на увеличение на активи или намаление на пасиви. За движението и наличностите по разплащателната сметка, банките изготвят за предприятията извлечения (банково бордеро, банково писмо, банково известие) с информация за началния остатък, дебитните и кредитните обороти, начислени такси за обслужване, начислени лихви и краен остатък по сметката след всяка стопанска операция, за която са извършени съответните транзакции, т.е. по която са постъпили или са извършени плащания по и от разплащателната сметка.
Счетоводното отчитане на паричните средства по разплащателната сметка е чрез синтетичните сметки 503 Разплащателна сметка в левове и с/ка 504 Разплащателна сметка във валута, които са активни и носят всички белези на останалите сметки от гр. 50 Парични средства. Аналитичното отчитане към тях се организира в зависимост от вътрешно-информационните потребности на пред-приятието - по отделни банки в левове и във валута- количествено и стойностно по видове валута и т.н.
Отчитане на операциите с други парични средства
Основна форма на разплащане в съвременната практика са без- наличните разплащания, като за целта по силата на Наредба N 3 за плащанията се прилагат освен директния трансфер (вирмент), при който инициативата за плащане е на платеца, въз основа на платеж¬но нареждане за превод на суми от неговата разплащателна смет¬ка по сметката на бенифициента (получателя) и разплащания чрез акредитив, разплащателни чекове и др. Формата на разплащане се договоря между банката и предприятията, като счетоводно следва да се отразят и операциите с т. нар. други парични средства.
Счетоводно отчитане на операциите с акредитиви
Акредитивите са форма за разплащане с доставчици, с които има сключени договори за доставки.За целта предприятието от¬крива в обслужващата банка на доставчика акредитивна сметка, от която се извършват плащанията при изпълнение на договорните условия. Счетоводното отчитане на операциите с акредитив е чрез синтетичните сметки 505 Акредитиви в левове и 506 Акредитиви във валута.
Сметките са от групата за отчитане на парични средства и като такива са активни, дебитират се при откриване на акредитив, преоценяване на акредитиви във валута и при възстановява¬не на неизползван акредитив в левове, респ.във валута. Кредитират се при изплащане на суми от акредитиви за доставка на активи и на задълженията на доставчиците по повод извършени доставки. Приключват се при закриване на акредитива след изтичане на срока на договора или по искане на доставчика. Сметките могат да имат само дебитен остатък до момента на приключване на доставките и изтичане на срока на акредитива, предвиден с договор, след което се приключват. Неизразходваните суми по акредитива се възстановя¬ват по разплащателните сметки от където са открити. Аналитично¬то отчитане е според вътрешно-информационните потребности на предприятието, по отделни доставчици.
За отчитане на стопанските операции с акредитиви се съставят следните счетоводни статии:
-за отразяване на откриването на акредитиви в левове:
Дт с/ка 505 Акредитиви в левове
Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове;
-за отразяване на откриването на акредитиви във валута:
Дт с/ка 506 Акредитиви във валута
Кт с/ка 504 Разплащателна сметка във валута;
-за отразяване на изплатени суми от акредитиви за доставка на активи:
Д"' с/ки гр.20 Дълготрайни материални активи
Дп с/ки гр.21 Дълготрайни нематериални активи
Дт с/ки гр. 30 Материали,продукция и стоки
Дтс/ки гр.ЗО Краткотрайни биологични активи
Кт с/ка 505 Акредитиви в лева (респ.Кт с/ка 506 акредитиви във валута);
-за отразяване на изплатени суми от акредитиви на доставчици:
Дт с/ки гр. 40 Доставчици и свързани с тях сметки
К"' с/ка 505 Акредитиви в левове
Кт с/ка 506 Акредитиви във валута; ■
-за отразяване на преоценката на акредитиви във валута:
а)при положителна курсова разлика:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на паричните средства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.