Отчитане на отчетите с персонал и осигурителен институт


Категория на документа: Счетоводство


Отчитане на разчетите с персонал и осигурителен инситут
Разчетите с персонала са преобладаващи за всяко предприятие. От правилното им уреждане и точното отчитане зависи до голяма степен икономическата ефективност от използването на персонала и социалния мир како в предприятието, така и в страната. Първоначалното основание за начисляването на дохода на персонала могат да бъдат следните документи : трудово споразумение, нормативно изискване или браншови спогодби. С договора се определя основното трудово възнаграждение и доплащанията над него при изпълнение на определени задачи, доходът за прослужено време и за вредни условия на труд, доходът а регламентирани почивни дни и за работа в празнични дни, за полагаща се безплатна храна, за ползване на обществен транспорт, обещетения при прекратяване на трудово споразумениес работодателя и др. Нормативните изисквания са за : минималната работна заплата за страната, размера на задължителните социални и здравни осигуровки, установени на базата на минималните прагове по отрасли и категории персонал. Предприятието е длъжно да съблюдава тези изисквания при опрееляне на възнаграждението на персонала и неговото осигуряване. С браншовите спогодби се регламентира най-често социални предобивки за персонала. Доходът на персонала може да се изразява в парични форми или като компенсация. Счетоводното отчитане на взаимоотношенията между работодател и персонал се извършват чрез с-ка 421. Отчитането на текущия разход за заплати в предприятието се осъществява чрезс-ка 604 Разходи за заплати, а този за социални и здравни осигуровки чрез с-ка 605 Разходи за осигуровки. По структура и предназначение и двете сетки се явяватсъбирателно-разделителни. На базата на обобщаване на информацията от първичните счетоводни документи за отчитане на извършената работа от персонала - работни карти, наряди и др., се съставя ведомостта зза заплати. В последната намират отражение всички доходи съгласно ЗОДФЛ, осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, получени авански срещу заплати, съдебни запори с влезли в сила съдебни решения и наложени парични начети. Към кръга на добровлните удръжки се онасят - личните спестявания и застраховки на раотниците и служителите, вноски към взаимоспомагателни каси. За правенето на тези удръжки се иска изрично съгласие на съответния работник или служител.Най-честите счетоводни записвания за отразяване на разчетите с персонала на предприятието и с осигурителите са следните: за начисленото възнаграждение на персонала, както и за полагащите се суми за компенсируеми отпуски, съгласно разчетно-платежната ведомост, се дебитира с-ка 604 и се кредитира с-ка 421 ( заплати ). При начисляването на трудовото възнаграждение на лицата, наети по граждански договор се дебитира с-ка 602 Разходи за външни услуги и се кредитира с-ка 421. В случай, че през следващия отчетен период наето лице ползва полагащия му се от предходен ериод отпуска и за периода на използването му не се начислява трудово възнаграждение за сметка на разходите, а за сметка на натрупаната в негова полза сума, ще се дебитира с-ка 421.5 персонал по натрупващи се отпуски и ще се кредитира с-ка 421.1 работници и служители. Разликите между приблизителната оценка на разходите за компенсируеми отпуски и действително изплатените на лицата обещетения следва да се третират като текущи разходи или приходи през периода на изплащането им. Със сумата на доначисления отпуск се дебитира с-ка 604 и се крдитира с-ка 421. При по-висока първоначална оценка на компенсируемите отпуски от тази, която следва да се изплати, ще се дебитира с-ка 421 и се кредитира с-ка 709. Начислените стипендии на стипендиантите, сключили договор с предприятието, се отчитат счетоводно чрез дебитирането на с-ка 609 и кредитирането на с-ка 421. За начислените осигуритени вноски за сметка на предприятието се съставя следната операция 605/461,462,463. За отразяване на разхода по функционално направление, съгласно таблицата за разпределение, се дебитира с-ка 611,612,614,615 и се кредитира с-ка 605. За удържаните лични вноски от работниците и служителите по осигурителни програми се кредитира с-ка 421 и се кредитира с-ка 461,462,463. За провизирането на сума, с която ще се посрещне разходът за предприятието, когато бъдат изплатени неколкократни брутни трудови възнаграждения на достигнали пенсионна възраст работници, ще се състави следнат аоперация 607/497. За отнасянето на така отчетения разход по функционално направление, съобразно местоработата на персонала, ще се състави следната стопанска операция гр.61/607. При настъпването на времето за пенсионно обещетение на осигурените лица ще се дебитира с-ка 497 и ще се кредитира с-ка 421. Осигуртелните права на осигурените лица са регламентирани в Кодекса за социалното осигуряване. За отчитането на начислените суми за обещетения нна детски надбавки и други, които са в полза на персонала и са за сметка на осигурителни фондове, се дебитира с-ка гр.46 и се кредитира с-ка 421. При отчитане на задължителните удръжки от възнагражденията на персонала, като тези за данъка върху общия доход се дебитира с-ка 421 и се кредитира с-ка 454. За счетоводно отразяване на доброволните удръжки от възнаграждението на персонала се дебитира с-ка 421 и се кредитира с-ка 494,499. На основание на изготвената в предприятето разчетно-платежна ведомост се определя размера на необходимата сума за изплащане на възнагражденията на персонала и с нареждане-разписка същата се изтегля от разплащателната сметка. Това счетоводно се отразява със следната операция 501/503. Счетоводното отчитане на изплатените възнаграждения от касата, включително и на предварителния аванс се осъществява чрез перация 421/501. В случаите, когато изплащането на трудовите възнаграждения на персонала става по дебитни или кредитни карти или разплащателни сметки се дебитира с-ка 421 и се кредитира с-ка 503. На основание на платежните документи за изплатените от разплащателната сметка на предпрятието суми към бюджета и към осигурителните институции с дебитира с-ка гр.46 и с-ка 454, а се кредитира с-ка 503.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на отчетите с персонал и осигурителен институт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.