Отчитане на капиталите


Категория на документа: Счетоводство


Кредит с/ка 615 Разходи за социална дейност
3. Отчитане на привлечения капитал
Осъществявайки стопанската си дейност, предприятията използват както собствени, така и чужди (привлечени) средства. В
условията на пазарната икономика участието на чужди капитали, успоредно със собствените, е предпоставка за постигане на
добри икономически резултати. Привлеченият капитал е паричен израз на тази част на активите, която е в разпореждане на
предприятието, но още не е издължена на кредитора.
С влизането в сила на Закона за счетоводството отпадна монополното кредитно право на банките. Сега предприятията
могат да ползват средства и от други юридически и физически лица под формата на търговски кредити, облигационни заеми и
др.
Към привлечения капитал се включват дългосрочните пасиви, краткосрочните пасиви и финансиранията.
3.1 Отчитане на получените дългосрочни и краткосрочни заеми
Временно привлечените чужди парични средства в левове или валута за разширяване на стопанската дейност на
предприятието се отчитат като краткосрочни и дългосрочни заеми. Те се използват за закупуване на краткотрайни и
дълготрайни активи. Заемите, отпуснати със срок на погасяване до една година са краткосрочни, а над една година –
дългосрочни. Независимо от срока на ползване всички заеми са лихвени, възвръщаеми, срочни и обезпечени.
Отпускането и издължаването на получените заеми се съобразява с изискванията на Наредбата за плащанията. Условията
за ползване на всеки заем се уточняват в сключения между заемодателя и заемополучателя договор, а погасяването на
дългосрочните заеми става чрез изработване на погасителен план, който съдържа срока на погасяване и размера на всяка
погасителна вноска.
В рамките на предприятието, получаващо краткосрочни и дългосрочни заеми, възникват следните стопански операции:
получаване на заема по сметките за отчитане на собствените парични средства или извършване на пряко плащане на
доставчика; издължаване на заема от собствени парични средства или чрез вземания от клиенти; трансформиране на заемите в
дялове на досегашния кредитор; опрощаване на заема от кредитора; просрочване на неиздължения заем; начисляване и
изплащане на лихви; преоценка на валутното задължение в края на всеки месец.
Получените краткосрочни заеми се отчитат чрез с/ка 150 Получени краткосрочни заеми, а дългосрочните – чрез с/ка 151
Получени дългосрочни заеми. И двете сметки са балансови – пасивни, синтетични, основни – капиталови, за пасиви.
Кредитирането на сметките става при получаване на съответния заем, а дебитирането – при намаление. Крайното кредитно
салдо представлява стойностния размер на неиздължения заем. Салдото на с/ка 150 Получени краткосрочни заеми се записва
в пасива, раздел „В”, група първа на балансовата схема, приета със Закона за счетоводството, а на с/ка 151 Получени
дългосрочни заеми в раздел „Б”, група първа на схемата.
За по-подробна информация към тези сметки може да се доразвие четириразряден шифър за заеми в левове и валута, за
просрочени заеми и т.н. Например: с/ка 1501 Получени краткосрочни заеми в левове, с/ка 1502 Получени краткосрочни заеми
във валута, с/ка 1503 Просрочени краткосрочни заеми в левове и 1504 просрочени краткосрочни заеми във валута.
Аналитичното отчитане се организира по титуляри, по срокове и условия на заема и др. в зависимост от нуждите на
управлението.
За начисляване и изплащане на полагащите се лихви се използват с/ка 620 Разходи за лихви и с/ка 495 Разчети по лихви.
Сметка 620 Разходи за лихви е небалансова, синтетична, чисто – операционна, за стопански операции. Тя се дебитира при
начисляване и изплащане на дължимите лихви, които са разход за предприятието, а се кредитира в края на отчетния период,
срещу дебитиране на с/ка 122 Печалби и загуби от текущата година, за да се приключи.
Сметка 495 Разчети по лихви е активно – пасивна, синтетична, основна – разчетна. Използва се, както когато
предприятието изплаща лихви, така и когато получава такива. В случаите на изплащане на лихви за ползвани заеми сметката се
кредитира при начисляване на лихвите за плащане, а се дебитира при тяхното изплащане.
Освен посочените дотук счетоводни сметки в счетоводните статии се включват и сметките от гр. 20,21,30,31,40,41,50 и др.
За отчитане на получените заеми обикновено се съставят следните счетоводни статии:
- при получаване на краткосрочен заем:
Дебит с/ки от гр. 20,21,30,31,40,50
Кредит с/ка 150 Получени краткосрочни заеми
- при погасяване на краткосрочни заеми:
Дебит с/ка 150 Получени краткосрочни заеми
Кредит с/ки от гр. 50,41
- при получени дългосрочни заеми:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на капиталите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.