Отчитане на капиталите


Категория на документа: Счетоводство


Те са балансови – пасивни, синтетични, основни – капиталови. Създаването и увеличението на резервите води до
кредитиране, а използването им за определени цели – до дебитиране на съответните сметки. В края на отчетния период
сметките могат да останат с кредитно салдо, което показва размера на резервите, с които предприятието разполага. То се
записва в пасива, раздел „А” Собствен капитал на балансовата схема, утвърдена със Закона за счетоводството.
Аналитичното отчитане може да се организира по цели на образуване и използване.
Приложение намират и сметките от гр. 10,12,20,21,30,31,50 и др.
Най-често извършваните счетоводни записвания, свързани със създаването и използването на резервите, са:
- за отчисляване на суми от неразпределената печалба за резерви:
Дебит с/ка 121 Неразпределена печалба от минали години
Кредит с/ки от гр. 11 Резерви
- увеличение на отчетната стойност на дългосрочните инвестиции по реда на Закона за счетоводството:
Дебит с/ки от гр. 22 Дългосрочни инвестиции и вземания
Кредит с/ка 111 Преоценъчни резерви
- увеличение на отчетната стойност на дълготрайните материални активи:
Дебит с/ки от гр. 20 Дълготрайни материални активи
Кредит с/ка 111 Преоценъчни резерви
- заделени пенсионни резерви:
Дебит с/ки от гр. 50 Парични средства
Кредит с/ка 114 Пенсионни резерви
- отчетени премии от емисия на акции:
Дебит с/ка 103 Премии, свързани с дружествен капитал
Кредит с/ка 115 Премийни резерви
- намаление на стойността на дългосрочните инвестиции в рамките на предходно увеличение:
Дебит с/ка 111 Преоценъчни резерви
Кредит с/ки от гр. 22 Дългосрочни инвестиции и вземания
- намаление на балансовата стойност на дълготрайните материални активи при последващи преоценки:
Дебит с/ка 111 Преоценъчни резерви
Кредит с/ки от гр. 20 Дълготрайни материални активи
- покриване на загуби от резерви:
Дебит с/ки от гр. 11 Резерви
Кредит с/ка 120 Непокрита загуба от минали години
- увеличение на основния и допълнителния капитал:
Дебит с/ки от гр. 11 Резерви
Кредит с/ка 100 Основен капитал
Кредит с/ка 101 Допълнителен (запасен) капитал
- спонсорство:
Дебит с/ки от гр. 11 Резерви
Кредит с/ки от гр. 20,21,30,31,50
- намаление на резерви на ДМА при отписването им:
Дебит с/ка 111 Преоценъчни резерви
Кредит с/ка 121 Неразпределена печалба от минали години
- намаление на резерви на ДНА при отписването им:
Дебит с/ка 111 Преоценъчни резерви
Кредит с/ки 709 Приходи от други продажби
- намаление на резерви на дългосрочни инвестиции при отписването им:
Дебит с/ка 111 Преоценъчни резерви
Кредит с/ка 722 Приходи по операции с инвестиции
- покриване на разходи за социални дейности и подпомагане на персонала:
Дебит с/ки от гр. 11 Резерви
Кредит с/ки от гр. 70 Приходи от продажби
Дебит с/ки от гр. 70 Приходи от продажбиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на капиталите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.