Отчитане на капиталите


Категория на документа: Счетоводство


увеличаващи и стопански операции, намаляващи размера му. Обикновено допълнителното капиталово снабдяване става чрез
увеличаване на дяловите вноски както на основните, така и на нови съдружници, съгласно заявления и сборна ведомост, за
сметка на дължими дивиденти и задължения, а също и чрез заделяне на част от печалбата или резервите. Намалението може да
се предизвика от връщане на дялово вноски на съдружници и от невнесени такива, от покриване на евентуални загуби, от
трансформиране на основен капитал, съгласно протокол.
Синтетичното отчитане на допълнителния капитал се осъществява със с/ка 100 Допълнителен (запасен) капитал, която е
балансова – пасивна, синтетична, основна – капиталова. Тя се кредитира във всички случаи на увеличение на този капитал, а се
дебитира при намалението му. Крайното кредитно салдо се записва в пасива, раздел „А” Собствен капитал, група първа,
балансова статия № 2 на балансовата схема, приета със Закона за счетоводството.
Чрез аналитичното отчитане към сметката се осигурява информация за произхода и характера на измененията.
Освен посочената основна за случая счетоводна сметка се използват и познатите вече сметки от гр. 20,21,30,31,50,11,12 и
т.н.
Възможните счетоводни записвания за промените в допълнителния капитал са следните:
- получени допълнителни вноски за образуване на допълнителен капитал:
Дебит с/ки от гр. 20,21,30,31,50
Кредит с/ка 101 Допълнителен (запасен) капитал
- предварително записване на вноски от съдружници за формиране на допълнителен капитал съгласно регистър за
записване на дялови вноски:
Дебит с/ка 425 Вземания по записани дялови вноски
Кредит с/ка 101 Допълнителен (запасен) капитал
- при внасяне на записаните вноски съгласно протоколи за оценка и вносни бележки:
Дебит с/ки от гр. 20,21,30,31,50
Кредит с/ка 425 Вземания по записани дялови вноски
- заделяне на част от печалбата за допълнителен капитал:
Дебит с/ка 121 Неразпределена печалба от минали години
Кредит с/ка 101 Допълнителен (запасен) капитал
- увеличение на допълнителния капитал за сметка на резервите:
Дебит с/ки от гр. 11 Резерви
Кредит с/ка 101 Допълнителен (запасен) капитал
- връщане на дялово вноски на съдружници:
Дебит с/ка 101 Допълнителен (запасен) капитал
Кредит с/ки от гр. 20,21,30,31,50
- при невнесени записани дялово вноски от съдружници:
Дебит с/ка 101 Допълнителен (запасен) капитал
Кредит с/ка 425 Вземания по записани дялови вноски
- за покриване на евентуални загуби съгласно протокол на общото събрание:
Дебит с/ка 101 Допълнителен (запасен) капитал
Кредит с/ка 120 Непокрита загуба от минали години
- трансформиране на допълнителен капитал в основен
Дебит с/ка 101 Допълнителен (запасен) капитал
Кредит с/ка 100 Основен капитал
2.3 Отчитане ____на резервите
Резервите, както и допълнителният капитал, имат временен характер и по съдържание и предназначение се доближават до
него. Те се създават по нормативен път или по решение на собствениците. Представлявайки част от собствения капитал, те се
използват целево, гарантирайки по този начин защита срещу неблагоприятни за предприятието явления и процеси.
Създаването и увеличаването на резервите е резултат от протичането на различни стопански операции: заделени суми от
печалбата съгласно решение на собствениците; увеличение на отчетната стойност на дългосрочните инвестиции и на
дълготрайните материални активи; отчетени премии от емисии на акции и други.
Отчитането на резервите се извършва с помощта на сметките от група 11 Резерви на Националния сметкоплан, а именно
с/ка 110 Общи резерви, с/ка 111 Преоценъчни резерви, с/ка 112 Инвестиционни резерви, с/ка 114 Пенсионни резерви,
с/ка 115 Премийни резерви и с/ка 119 Допълнителни резерви.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на капиталите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.