Отчитане на капиталите


Категория на документа: Счетоводство


Кредит с/ка 425 Вземания по записани дялови вноски
- за получените дарения от разни физически и юридически лица при учредяване на предприятието:
Дебит с/ки от гр. 20,21,30,31,50
Кредит с/ки от гр. 13 Финансирания
Счетоводните записвания свързани с увеличаване на основния капитал се свеждат до:
- увеличение на основния капитал за сметка на допълнителния капитал и резервите:
Дебит с/ка 100 Допълнителен (запасен) капитал
Дебит с/ка 110 Общи резерви
Дебит с/ка 119 Допълнителни резерви
Кредит с/ка 100 Основен капитал
- трансформиране на печалбата в основен капитал:
Дебит с/ка 121 Неразпределена печалба от минали години
Кредит с/ка 100 Основен капитал
- увеличение на основния капитал за сметка на дължими дивиденти съгласно договор за дяловото участие:
Дебит с/ка 424 Задължения за съучастия
Кредит с/ка 100 Основен капитал
- прехвърляне на задължения към кредитори за увеличение на основния капитал (с предварително съгласие от тяхна
страна):
Дебит с/ки от гр. 15,40
Кредит с/ка 100 Основен капитал
- при емисия на акции в акционерните дружества:
Дебит с/ки от гр. 50 Парични средства
Кредит с/ка 100 Акционерен капитал
Счетоводните записвания, свързани с намалението включват:
- невнесени записани дялови вноски от съдружници:
Дебит с/ка 100 Основен капитал
Кредит с/ка 425 Вземания по записани дялови вноски
- за покриване на загуби (при изчерпване на други възможности) съгласно протокол на общото събрание:
Дебит с/ка 100 Основен капитал
Кредит с/ка 120 Загуби от минали години
Кредит с/ка 122 Печалби и загуби от текущата година
- връщане на дялови вноски или акции
Дебит с/ка 100 Основен капитал
Кредит с/ки от гр. 20,21,30,31,50
Ако върнатото имущество е в амортизируеми дълготрайни активи следва да се изпише и начислената до момента
амортизация.
- при изкупуване на собствени акции, пуснати в обръщение (номинална стойност равна на цената на обратното
изкупуване):
Дебит с/ка 100 Основен капитал (с номиналната стойност)
Кредит с/ка 502 Разплащателна сметка в левове
При разлика между номиналната стойност и пазарната стойност се използват с/ка 103 Премии, свързани с дружествен
капитал и с/ка 109 Отбиви, свързани с дружествен капитал.
- намаление на основния капитал по решение на собственика:
Дебит с/ка 100 Основен капитал
Кредит с/ки от гр. 20,21,30,31,50
2.2 Отчитане на допълнителния (запасния) капитал
Допълнителният капитал се образува по решение на съдружниците (собственика) и изразява стойността на допълнително
внесените активи с цел разширяване на дейността и стабилизиране на финансовото състояние. Формирането му може да става
и чрез привличане на нови съдружници, както и чрез трансформиране на другите форми на проявление на собствения капитал.
Размерът му не се регистрира в съда, поради което той е променлива величина.
Стопанските операции, свързани с изменението на допълнителния капитал биват два вида: стопански операции,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на капиталите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.