Отчитане на капиталите


Категория на документа: Счетоводство


данъци от печалбата, балансирано по формулата: общо приходи (Пр) минус общо разходи (Р) плюс данъци от печалбата (РД)
равно на финансов резултат от отчетния период (ФР) – печалба или загуба (Пр – (Р + РД) = ФР). Отчетът се съставя в
двустранна или в едностранна форма. Първата се определя със Закона за счетоводството и се приема за основна, а втората се
представя в националните счетоводни стандарти като алтернативна. В НСС 1 – Представяне на счетоводните отчети са
представени два варианта на едностранна форма на отчета, които могат да се използват от предприятията.
Информацията за изготвяне на отчета за приходите и разходите се получава от:
- съответните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите на предприятието за отчетния период (сметките от
раздел 6 и 7 на Националния сметкоплан);
- сумата на начислените данъци за сметка на финансовия резултат съгласно данъчната декларация;
- измененията на незавършеното производство и на разходите за бъдещи периоди (сметки 611 Разходи за основна
дейност, 612 Разходи за спомагателна дейност и 613 Разходи за бъдещи периоди);
- измененията на запасите от продукцията (остатъците по с/ка 303 Продукция);
- измененията в остатъците на изпратената продукция и предадените работи от с/ка 305 Изпратени стоки и предадени
работи.
При установяване на измененията в запасите от продукция, на незавършеното производство и на разходите за бъдещи
периоди не се взема под внимание отчетната стойност на бракуваната, установената в излишък или липсващата продукция, за
която няма виновни длъжностни лица, както и сумата на намалението на стойността (обезценката) на материалните запаси
съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
Не се допуска компенсиране на суми между статии (пера) на разходите и статии (пера) на приходите освен, ако това е
регламентирано в действащ национален счетоводен стандарт или пък отразява по-пълно и по-точно характера на дейността на
предприятието.
При изготвянето на отчета за приходите и разходите се изисква също така да се отразяват обособено междуфирмените
сделки, т.е сделките между предприятието майка и неговите дъщерни предприятия и между дъщерно предприятие с
предприятието на майка или с други дъщерни предприятия от същата икономическа група.
Крайният финансов резултат за отчетния период (печалба или загуба) в отчета за приходите и разходите трябва да се
равнява на салдото по с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година. Същият резултат трябва да съответства и на печалбата
или загубата, посочени със съответен знак в пасива на счетоводния баланс.
2.4 Изисквания към изготвянето и информационни връзки на отчета за паричния период__Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на капиталите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.