Отчитане на капиталите


Категория на документа: Счетоводство


Отчитане на капиталите
1. Характеристика на капиталите
Основният източник на образуване на стойността на имуществото на всяко предприятие е капиталът. В общите разпоредби
на Националните счетоводни стандарти това понятие се определя като „паричен израз на стойността на вложените в
предприятието активи ”. Следователно капиталът е абстрактна величина, свързана с произхода на стойността на притежаваните
от предприятието активи, върху които то е получило правото на собственост, ползване и разпореждане.
Като отчетна категория капиталът съществува в две разновидности: собствен и привлечен (наричани още пасиви).
2. Отчитане на собствения капитал
Собственият капитал изразява стойността на онази част от активите на предприятието, която е придобита с право на
собственост, но без срещу това да е възникнало задължение към трети лица (други предприятия, физически и юридически
лица). Той има следните форми на проявление: основен, допълнителен, резервен и печалба.
2.1. Отчитане на основния капитал
Основният капитал е задължителна за всяко предприятие форма на проявление на собствения капитал. Той има постоянен,
устойчив и траен характер. Формира се при учредяване на предприятието и се разпада при неговото ликвидиране.
Размерът на основния капитал се определя в момента на учредяването и вписването на предприятието в окръжния съд по
местонахождение. При дружествените предприятия, създадени на база на кооперативната собственост е възможно обявяването
на тази величина да стане в момента на регистрацията, а постъпването на активите да е последващо действие. Когато се създава
акционерно предприятие, формирането на основния капитал се предшества от емитиране на акции с неговата левова
равностойност. Всичко това е наложило в практиката да се използват различни наименования за изразяване същността на една
и съща отчетна категория – основен капитал, дялов капитал, акционерен капитал и др. С вписването на основния капитал на
всяко предприятие в регистрите на съда следва обявяване на неговия размер в Държавен вестник. С това се удовлетворява
изискването за публичност. Макар и с относително постоянен характер тази величина може да се промени. В Закона за
счетоводството (чл. 29) са предвидени случаите в това отношение. Основният капитал се увеличава за сметка на допълнителни
вноски; емисии на акции; допълнителен капитал; неразпределена печалба; резерви, без преоценъчния резерв, трансформирани
в основен капитал; задължения трансформирани в капитал. Основният капитал се намалява при напускане на съдружник ,
делът, на който не е продаден и при покриване на загуби, когато резервите са недостатъчни. Промени в размера на основния
капитал прави собственика на предприятието и всяка една от тях е свързана със задължителна пререгистрация в съда.
За отчитане на основния капитал в националния сметкоплан е предвидена с/ка 100 Основен капитал. Тя е балансова –
пасивна, синтетична, основна – капиталова. Сметката се кредитира при увеличение, а се дебитира при намаление на основния
капитал. Крайното й кредитно салдо се записва в пасива, раздел „А” Собствен капитал, група първа, балансова статия № 1 на
балансовата схема, приета със Закона за счетоводството.
Аналитичното отчитане се организира по съдружници с данни за дяловите им вноски.
При несъвпадение на времето на записване и внасяне на дяловите вноски от учредителите се използва с/ка 425 Вземания
по записани дялови вноски. Тази сметка е балансова – активна, синтетична, основна – разчетна, за активи. Дебитира се при
записване на дяловете, които следва да се внесат от учредителите, а се кредитира при внасяне на тези дялове, както и при отказ
за внасяне. Крайното й дебитно салдо показва невнесените още вноски от съдружниците. То има характер на коректив.
Аналитичното отчитане към сметката се организира по партиди – поименно и по срок на внасяне на дяловете.
Наред с посочените по-горе сметки в счетоводните статии участват сметките от групи 20,21,30,31,50,12 и други, в
зависимост от конкретната стопанска операция.
Счетоводните записвания, свързани с формирането на основния капитал могат да имат следния вид:
- получени парични и непарични дялови вноски от съдружници при учредяване на предприятието (ако вноските се правят
едновременно с учредяване на предприятието):
Дебит с/ки от гр. 20,21,30,31,50
Кредит с/ка 100 Основен капитал
- за записване на дяловите вноски при формиране на основния капитал при учредяване на предприятието, съгласно
регистър за записване на дяловите вноски, поименна книга на акционерите, устав и др.:
Дебит с/ка 425 Вземания по записани дялови вноски
Кредит с/ка 100 Основен капитал
- за внесените парични и непарични дялови вноски от съдружниците съгласно протокол за оценка на дълготрайните
материални активи, протокол за оценка на материали, удостоверение за дялово участие, вносна бележка:
Дебит с/ки от гр. 20,21,30,31,50Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на капиталите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.