Отчитане на капитала


Категория на документа: Счетоводство


"КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ"
Гр. Пловдив

ПО
Дисциплина
"СЧЕТОВОДСТВО"

Разработил: Проверил:
............................................. Доц. д-р Катя Матева
Специалност: "Икономика на Туризма" .........................................
Факултетен № ................
Задочно обучение

Съдържание:

1. Отчитане на основния капитал
2. Пример №18 /решена задача/
3. Задача №12 /не решена задача/
4. Тест № 29,40,65,84

О Т Ч И Т А Н Е НА О С Н О В Н И Я К А П И Т А Л

Основния капитал,се явява задължителна форма на неговото проявление,той е част от основния капитал ,и се оформя при учредяване на предприятието /дружество/ и се разпада при неговата ликвидация.Размерът на основният капитал зависи от вноските на съдружниците и е във вид на дялове и акции. Определят се в момент на учредяване и вписването в съда по местонахождение на предприятието . Общата сума е равна на номиналната стойност на основните дялове на собствениците или съдружниците на предприятието . При АД основната обща сума на капитала се образува от номиналната стойност на акциите.

За отчитане на основния капитал в група 10 "Капитал" са предвидени следните Сч с/ки: "Основен капитал ,изискващ регистрация"- шифър 101 и "Основен капитал ,неизискващ регистрация" - шифър 102

Чрез с/ка 101"Основен капитал изискващ регистрация"се отчита основния капитал на всички предприятия ,който трябва да са регистрирани по закон
В дружествените предприятия основния капитал се определя от номиналната стойност на акциите и дяловете. Той се записва в ПСч балансова с/ка -пасива на счетоводния баланс/ и се показва в пълен размер независимо от това ,че не е напълно внесен до определения срок за целта.

Чрез с/ка 102 "Основен капитал ,неизискващ регистрация" се отчита основния капитал на тези предприятия ,за които не се изисква регистрация по закон.,неговият размер се определя по решение на собствениците на предприятия .Сметката е П и Б / пасивна и балансова/.

Към посочените две синтетични Сч с/ки се води аналитично отчитане с цел да се осигурят данни за собствениците на предприятието , техните дялове .

Увеличаването на основния капитал става по решение на собствениците на предприятието ,чрез записване на нови дялове и приемане на нови съдружници в ООД или нови акции за АД. Основния капитал може да се увеличава и намалява.

Основни счетоводни записвания са :
1. За записвания основен капитал при увеличаване и допълнително записване на дялови вноски от съдружници

Д-т с/ка 426 - "Вземания по записани дялови вноски "

К-т с/ка 101 "Основен капитал ,изискващ регистрация"
Или К-т с/ка 102 " Основен капитал неизискващ регистрация"

2 При внасяне на записаните дялови вноски -под форма на веществени или
парични активи.

Д-т с/ка от група 20 "Дълготрайни материални активи"
Или Д-т с/ка от група 21 "Дълготрайни не материални активи"
Или Д-т с/ка от група 30 -302,303,304 "Материали ,продукция,стоки"
Или Д-т с/ка от група 50 "Парични средства"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на капитала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.