Отчитане на ДМА


Категория на документа: Счетоводство


1.Нормативна регламентация на ДМА

1.Нормативна регламентация
Закон за счетоводството - законът за счетоводството е специфичен и основополагащ нормативен документ по организацията и осъществяването на счетоводството и изготвянето на финансовите отчети във всяко предприятие. Чрез него се уреждат:
- изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводството в предприятието
- съдържанието, съставянето и публичността на финансовите отчети на стопанските предприятия
- изискванията към лицата, съставители на финансовите отчети
Счетоводен стандарт 4 - отнася се към така наречените специфични нормативни документи. Той определя начина за отчитането на амортизацията на дълготрайните материални активи.
Счетоводен стандарт 16 - това е друг специфичен нормативен документ. Той определя основните изисквания за счетоводното отчитане на ДМА.
Търговският закон - по своята същност е основополагащ нормативен документ, който косвено касае счетоводната дейност на дадено предприятие.
ЗКПО - е от т.нар. данъчни закони. С него се определя кои са данъчно задължените лица и какво е тяхното задължение по смисъла на този закон.
Албумът на първичните счетоводни документи - е част от специфичните подзаконови нормативни документи. В него са представени основните първични счетоводни документи, използвани в предприятията

НСС № 16

а) Обхват на стандарта - регламентира счетоводното отчитане на ДМА които не са закупени с цел продажба или за специфични дейности.
б) Счетоводни понятия

- ДМА- това са не финансови ресурси предназначени за дейността на предприятието и се очаква да бъдат използвани повече от една отчетна година
-Установимост - възможността да се определи икономическата изгода от ДМА и притежаваните от предприятието права върху тях
- Притежание - правото на предприятието да получава икономическа изгода от използването на ДМА
- Икономическа изгода - това е постигането на увеличение приходите или намаляване на разходите през предвидения срок на използване на ДМА
в) Признаване и първоначална оценка на ДМА -ДМА за да бъдат признати трябва надеждно да бъдат изчистени техните стойности и предприятието да очаква икономическа изгода повече от 12 месеца

Когато ДМА се състоят от разграничими съставни части, всяка една от тях можа да бъде призната за ДМА и в същото време могат да имат различен срок на годност или различен метод на амортизация

ДМА първоначално се оценяват в зависимост от начина на придобиване
* цена на придобиване - формира се при продажбата
* себестойност - ползва се при създаване на ДА в предприятието
* справедлива стойност - ползва се при безвъзмездни сделки
*оценка от съда - когато няма стойност от съдебно решение

Всеки актив се заприходява по цената на придобиване, която включва покупната цена, разходите по придобиването и невъзстановимите данъци

2.Дефиниция на ДМА.Критерии за признаване.

2.1.Дефиниция за ДМА

ДМА са дълготрайни инвестирани средства на фирмата. Участват многократно в дейността на предприятието. Пренасят стойността си на части в себестойността на произвежданата продукция под формата на амортизации и видимо не променят натурално веществената си форма. Съгласно приложимите счетоводни стандарти и ЗКПО за да бъде отчетен като дълготраен един актив трябва да има натурално веществен състав,да се очаква да носи изгода на предприятието за повече от една година,да се използва за стопанска дейност или за отдаване под наем. Според конкретния си състав ДМА са:
1. Библиотечни фондове.
2. Земи (терени).
3. Подобрения върху земите.
4. Продуктивни животни.
5. Сгради и конструкции.
6. Машини и оборудване.
7. Транспортни средства.
8. Стопански инвентар.
9. Съоръжения.

10. Компютърна техника.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчитане на ДМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.