Основи на счетоводството и финансите - Марин Нейков (учебник)


Категория на документа: Счетоводство


МАРИН НЕЙКОВ

ОСНОВИ НА
СЧЕТОВОДСТВОТО И ФИНАНСИТЕ

Портрет Лука Пачиоли - "Бащата" на счетоводството. Художник Леонардо да Винчи. Италия. Около 1510 година.

София, 2007 г.
ПРЕДГОВОР

Учебникът "Основи на счетоводството и финансите" е разработен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, примерния Национален сметкоплан, Международните счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансово отчитане, както и на други законодателни и нормативни актове, третиращи проблемите на счетоводството и финансите. В първата част за "Основи на счетоводството" в началото се характеризира накратко счетоводството в предприятието от възникването му до наши дни. След това са изяснени въпросите на предмета и обекта на счетоводството, на метода на счетоводството и неговите елементи (способи) и организацията на счетоводството.

Във началото на втората част "Основи на финансите" вниманието се насочва към изследване на въпросите за парите, паричен оборот и парични отношения. След това се характеризират въпросите за банковото дело. По-нататък се разглеждат въпросите за същността, функциите, обхвата, субектите и методите на финансите. В последната глава вниманието е насочено към публичните финанси.

С цел да се улеснят студентите и заинтересованите читатели при усвояването на материала и придобиването на практически навици в учебника са включени и подходящи решени примери и нерешени задачи и казуси с условни данни, които могат да се използват в часовете за упражнение и за домашна работа.

Целта на предлагания учебник е да се подпомогнат студентите в подготовката им за усвояване на основни счетоводни знания и на инструментариума от принципи, методи, правила и подходи за водене на счетоводството в предприятието.

Учебникът е написан в съответствие с приетите от съответните катедри и утвърдените от Международния колеж по туризъм Албена учебна програма за дисциплината "Основи на счетоводството и финансите", която изучават студентите от бакалавърската образователна степен редовно и задочно обучение на специалности "Маркетинг и мениджмънт" и "Маркетинг и мениджмънт" в туризма". Той може да се използва за подготовката не само на студентите от специалностите, изучаващи тези дисциплини, но и от учениците от икономическите и търговските гимназии, както и от всички, които проявяват интерес към проблемите на счетоводството и финансите и желаят да придобият основни знания по третираните въпроси

Авторът

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Възникване и развитие на счетоводството

Необходимостта от отчитане възниква от дълбока древност и се осъществява във всички социално-икономически формации. Отчитането е осъзната потребност на човека още от ерата на неговото зараждане. С появата и развитието на обществения живот и на материалното производство възниква и отчетността, за да задоволи определени обективно съществуващи потребности. Първите намерени записи на стопански операции между племената датират от 5000 г. пр. Хр.

Предпоставка за появата и развитието на отчетността е общественото разделение на труда и възникналата заедно с него потребност произведените материални блага да бъдат количествено пресмятани и правилно разпределяни между хората. С течение на времето, вследствие натрупването на трудов и житейски опит и постепенно усвояване на определени навици и средства за пресмятане и отчитане, хората са стигнали до потребността от съпоставяне на количеството изразходван труд с резултатите, получени от него. Благодарение на тази потребност постепенно се стига и до нуждата от постоянно наблюдаване, количествено отразяване (измерване, преброяване, претегляне), регистриране (фиксиране) и качествено характеризиране на протичащите стопански факти, явления и процеси, подлежащи на отчитане в обществото.

В първобитното общество отчитането се изразява в запомнянето в паметта на хората на наблюденията за заобикалящия ги свят. С развитието на общественото разделение на труда и с разширяването на стопанската дейност на общините, обектът на отчитане се разширява и конкретизира. Започват да се отчитат средствата за производство и предметите за потребление на общината. С това се целяло да се осигури контрол върху наличните ресурси и върху създаването и разпределението на добитите блага. На един по-късен етап от развитието на първобитното общество, когато възниква потребността от размяна на произведените продукти на труда между хората, се появява и нуждата от усвояване на определен начин за тяхното пресмятане (броене) и отчитане. Отчитането се извършвало с примитивни технически средства: робоши (нарези върху пръчки), знаци върху кората на дървета, възли по връв и други. Отчетната работа е започнало да се води от специално натоварено лице и в интерес на цялата община.

С развитието и обобществяването на производството станало все по-необходимо то да се контролира и регулира, да се управлява съзнателно, за да се опазват и използват по-ефективно ресурсите. Това на свой ред прави все по-необходима информацията за имуществото и за резултатите от неговото използване и дава тласък за развитието на отчетната дейност. Постепенно тя започва да се извършва по определени правила, които последователно се развиват и усъвършенстват и прерастват в организирана система за отчитане.

Наченките на организирана система за отчитане на стопанската дейност се откриват в робовладелския строй. Основните предпоставки за това са значителното разрастване на материалното производство, благодарение на използването на робския труд, и възникването и развитието на писмеността и математиката.

Най-ранните доказателства за систематизирана отчетност са намерени в папирусите на древния Египет (ІV - ІІІ век пр. Хр.). Те представляват инвентарни периодични описи на движимо и недвижимо имущество на владетелите, на робите и на въоръжението.

Доказателства за съществуване на организирана система за отчитане са намерени и във Вавилон, Персия, Юдея и други страни от Изтока във вид на записи по глинени плочки. Записите във всички дошли до нас свидетелства от древността за отчетността са само в натурални единици.

Високо развитие достига отчетността в древния Рим и в Гърция. Главна предпоставка за нейното развитие тук е било силното развитие на земеделието и скотовъдството, на строителството, занятията и търговията, на лихварството и банкерството. В Древна Гърция разходите за строителство на държавните учреждения се записвали пряко на стените на зданията. Обекти на отчитане, наред с имуществото, са били вземанията и задълженията, стоките, кредитите и касовите операции на отделните робовладелци, на манастирите и храмовете, както и държавните доходи и разходи. Записванията се извършват върху покрити с восък или гипс дъсчици, които се систематизират според характера на отчетните обекти в еднородни групи. Това са първообразите на счетоводните сметки. Впоследствие данните за стопанските факти се регистрират на пергаменти и хартиени листове, които се свързвали в своеобразни отчетни книги. Независимо, че записите в тях не са извършени по определена система и в обобщаващ паричен измерител, те са неоспоримо доказателство за възникването и развитието на счетоводството.

Наред с отчитането на стопанските факти в древността се водел отчет и на населението. В древния Рим още в І век след Хр., а така също и в Гърция, Египет, Персия, при присъединяване на нова провинция към империята, се извършвало и преброяване на населението. Това е било необходимо предимно за данъчното облагане на завладяното население. Впоследствие обектите на наблюдението непрекъснато се разширявали - вземало се под внимание съсловието и занятието на хората, броят на поземлените им участъци, на животните, на видовете отглеждани култури и др. По такъв начин функциите на държавата предизвикали още в древността възникването на още един вид отчетност - статистическата.

Окончателното оформяне на отчетността като организирана система се извършва през периода на Възраждането. За това допринасят три основни предпоставки:

* икономическото развитие и израстване на редица европейски държави;

* възникването и натрупването на капитали;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на счетоводството и финансите - Марин Нейков (учебник) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.