Основи на класирането на счетоводните сметки. Класификация на счетоводните сметки. Национален сметкоплан.


Категория на документа: Счетоводство


В разделите от втори до пети са включени сметки за активите на предприятието, подредени по степен на тяхната ликвидност
* Раздел 2 - дълготрайни активи,
* Раздел 3 - материални запаси,
* Раздел 4 - разчети (тук освен сметки за активи - вземания, са включени и сметки за пасиви с краткотраен характер - задължения)
* Раздел 5 - финансови средства.
* В раздел шести са включени сметки за разходите.
* В раздел седми са включени сметки за приходите.
* Раздел осми е свободен.
* В раздел девети са включени задбалансовите сметки.

Групите сметки са номерирани с двуцифрени числа, като към номера на раздела отдясно са поставени цифрите от 0 до 9.

В Националния сметкоплан са включени синтетични сметки с трицифрени номера, в които се отразява информацията за състоянието и измененията на собствения капитал, на активите и пасивите, както и за отчитане на приходите и разходите на предприятията. Номерът на всяка сметка се състои от 1-ва цифра - номер на раздела, 2-ра цифра - номер на групата в раздела, 3-та цифра - номер на сметката в групата. Например: сметка 501 е в раздел 5 - сметки за финансови средства, група 50 - Парични средства, сметка 501 - каса в лева.

В зависимост от степента на обобщаване и от информационните потребности, предприятията могат да откриват сметки и с 4-цифрени, 5-цифрени и повече цифрени номера, които да се използват като синтетични сметки.

В зависимост от потребностите от диференцирана информация за финансово-счетоводен анализ и оперативно управление към синтетичните сметки могат да се водят аналитични сметки. По тях се отчитат обекти, които не подлежат на по-нататъшно диференциране при възприетата организация на счетоводството. При характеристиката на синтетичните сметки са посочени основните възможности за организиране на аналитичното отчитане. Освен тях може да се използват и други разрези за аналитично отчитане. Наименованието и съдържанието на аналитичните сметки се определят в съответствие с утвърдените национални стандарти, класификатори и номенклатури. Аналитичните сметки трябва да осигуряват възможност за взаимодействие със статистиката и информация за попълване на счетоводните и статистическите отчети.

При сметките с трицифрена номерация към номера на групата отдясно се прибавят цифрите от 0 до 9. Нулата в крайна позиция се използва за номериране на сметка, когато тя е единствена в групата. Цифрата 9 в крайна позиция обикновено се използва за номериране на сметките, по които се отчитат активите, пасивите, собственият капитал, приходите и разходите, невключени в останалите сметки от групата с трета цифра от 1 до 8, например: 159 Други заеми и дългове, 509 Други парични средства, 609 Други разходи.

Установена е еднаквост на третата цифра на номерата на сметките за приходите и разходите, за вземанията и задълженията, които са еднотипни по характер, например: 403 Доставчици по търговски кредити, 413 Клиенти по търговски кредити, 691 Отписани вземания, 791 Отписани задължения, 692 Разходи за глоби и неустойки, 792 Приходи от глоби и неустойки.

При записванията по задбалансовите сметки също се прилага двустранно счетоводно записване. За целта сметките от групи 98 Разни активни задбалансови сметки и 99 Разни пасивни задбалансови сметки се използват като кореспондиращи на останалите задбалансови сметки.

Характеристиката на счетоводните сметки в Националния сметкоплан включва: описание на обектите, които се отчитат; по-често срещаните стопански операции, при които сметката се дебитира и кредитира; основните кореспондиращи сметки или групи от сметки; възможностите за организация на аналитичното отчитане и някои специфични разяснения за използването на сметките, когато това е необходимо и не се съдържа в уводната част на Националния сметкоплан. Посочената кореспонденция между сметките не е изчерпателна.

Въпроси за самоконтрол:
1. Какво представляват транзитените сметки?
2. Каква е разликата между синтетични и аналитични сметки?
3. Какви сметки има според икономическото им съдържание?
4. Какво отчитат сметките за разчети?
5. Какво представлява Националния сметкоплан? Задължителен ли е той?
6. Кои са основните раздели на сметкопалан?
7. Как се номерират раздел, група и сметка в сметкоплана?

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на класирането на счетоводните сметки. Класификация на счетоводните сметки. Национален сметкоплан. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.