Основи на класирането на счетоводните сметки. Класификация на счетоводните сметки. Национален сметкоплан.


Категория на документа: Счетоводство


ТЕМА 6. ОСНОВИ НА КЛАСИРАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ. НАЦИОНАЛЕН СМЕТКОПЛАН.

1. Класификация на счетоводните сметки

Счетоводните сметки използвани в отчетния процес изпълняват различни функции и се характеризират с различни особености. Независимо от това те могат да се класифицират при определени признаци при следните групи.

1.1. Класификация от гледна точка на баланса:

В зависимост от информацията, която счетоводните сметки осигуряват за баланса, те се подразделят на балансови сметки, транзитни сметки и задбалансови сметки:
* Балансовите сметки се подразделят на активни счетоводни сметки и пасивни счетоводни сметки. Освен активни и пасивни счетоводни сметки съществуват още една група, т.нар. активно-пасивни счетоводни сметки. Най-често тези сметки служат за отчет на разчети, свързани с вземания и задължения. Такива са сметки за разчети по лихви, разчети по застраховането и др.;
* Транзитните сметки не осигуряват информация за счетоводния баланс. Тези сметки нямат начално и крайно салдо, тъй-като се приключват в края на отчетния период чрез прехвърляне на натрупаната от тях сума в други сметки. Такива са всички сметки за отчет на разходите за дейността по икономическите елементи, а именно: Разходи за материали, разходи за външни услуги, разходи за амортизации и други;
* Задбалансовите сметки са предназначени за отчет на чужди средства, намиращи се в предприятието, наши средства намиращи се в друго предприятие, вземания и задължения, условни, както и за отчета на актива имащи по-продължителен срок на използване, на малка стойност, поради което се отразяват като разходи.

1.2. Класификация според степента на обобщаване на отчетните обекти

По този признак обектите се делят на синтетични и аналитични счетоводни сметки.
* Синтетичните - те са сметки чрез, които се отчитат групи от средства и източници от средства. Те дават обобщена информация, в стойностно изражение, такива са сметките стоки, каса, доставчици и т.н.;
* Аналитичните - откриват се към счетоводните сметки и отчитат отделни видове средства и източници на средства. Дават по-подробна информация и то не само в стойностно, но и в натурално изражение. Например към сметка доставчици може да се открият отделни сметки за всеки доставчик, към сметка материали - отделна за всеки материал и т.н.;
1.3. Класификация според икономическото съдържание на отчетните обекти

Класификацията на сметките по този признак се изгражда в зависимост от това какви стопански обекти намират отражение по сметките. Според този признак сметките се подразделят на:
* Сметки за отчет на активите - от своя страна се подразделят на сметка за отчитане на дълготрайни активи и сметки за отчитане на краткотрайни активи;
* Сметки за отчитане на пасивите - отчитат се собствени и привлечени източници на средства;
* Сметки за отчитане на приходите - предназначени са за отразяване нарастването на икономическа изгода за предприятието в резултат на придобиването на нови активи или намаляването на пасивите;
* Сметки за отчитане на разходите - служат за отразяване намаляването на икономическа изгода намаляването на увеличаване на пасивите или намаляване на активите;
* Сметки за отчитане на стопанските процеси;
* Сметки за отчитане на стопанско-правните взаимоотношения - служат за отчитане на активи, които временно се намират в друго предприятие, чужди активи, които временно са в нашето предприятие, вземания и задължения с условен характер.
1.4. Класификация според функционалното им предназначение и структура

Класификация на сметките по този признак характеризират техния строеж, според него сметките се подразделят на: имущественна сметка, финансова смека, капиталова сметка, сметка за разчетите, регулираща сметка и операционни сметки:
* Имуществени сметки - служат за отчитане на предприятието имащо материално-веществен хакартер. Такива са сметка материали и сметка продукция и т.н. От гледище на баланса те са активни. Дебитират се при увеличаване на конкретните средства, а се кредитират при тяхното намаляване, следователно показват състоянието на обекта в края на отчетния период.
* Финансови сметки - предназначени за разчитане на състоянието на финансовите ресурси в предприятието. Такива са сметка каса в лева, разплащателна сметка валута, сметка облигации и други. Структурата на тези сметки е еднаква със структурата на имуществените сметки. Имат начално дебитно салдо, увелиличенията се посочват в дебита, намаленията в кредита, крайното им салдо може да бъде само дебитно.
* Капиталови сметки - предназначени са за отчитане на собствените източници на средства, такива са сметка основен капитал, резерви, неразпределена печалба от минали годиини, тези сметки са пасивни, кредитират се при увеличение на конкретния източник на средства, а се дебитират при намаление. Началното и карйното им салдо е кредитно, изразяващо величината на конкретният източник във всеки конкретен момент;
* Сметки за разчети - използват се за отчитане, както на вземания, така и на задължения, сметките, отчитащи вземанията са активни сметки, такива са вземания от клиенти, вземания по липси и отчети, дебитират се при увеличение на вземанията, а се кредитират при тяхното получаване, крайното им салдо е кредитно, оказващо вземанията в края. Сметките отчитащи задълженията са пасивни сметки, такива са задължения към персонала, задължения към доставчици и други. Кредитират се при увеличение на задълженията, а се дебитират при тяхното погасяване. Салдото им може да бъде само кредитно, показващо размера на зължението към конкретния момент;
* Регулиращи сметки - използват се за регулиране на завишена или занижена оценка, посочена в дадена основна сметка до фактическия й размер. Подразделят се на допълващи и намаляващи. Допълващите сметки се използват за допълване на занижената оценка, посочена по някоя основна сметка. В зависимост от това дали основната сметка, чиято оценка се допълва, е активна или пасивна, то допълващите сметки се подразделят на допълващи активни, такава е сметка транспортно-доставни разходи и допълващи пасивни сметки, каквато може да бъде сметка печалба, допълваща първоначалния размер на сметка основен капитал; намаляващи регулиращи сметки се използват за регулиране на завишена сметка в дадена основна сметка. Ако основната сметка е активна, то за регулирането й ще се използва пасивна счетоводна сметка. Затова намаляващите регулиращи сметки са известни още като контра-активни или контра-пасивни регулиращи сметки;
* Операционни сметки - предназначени са да означават определени стопански процеси, които са доставка на материали и стоки, производство на услуги. Подразделят се на чисто операционни сметки, калкулационни сметки, събирателно-разпределителни сметки, операционно резултатни сметки; чисто операционните сметки са предназначени да осигурят информация за някои показатели на отчетните сметки, които са от голямо значение, както за ръководството на предприятието, така и за външни органи. Такива са всички сметки за отчитане на разходите за дейността по икономически елементи. Такива са разходи за материали, разходи за външни услуги, разходи за заплати и т.н. Дебитират се при извършване на разходите, а се кредитират при тяхното отразяване при предназначение. В края на отчетния период остават без салдо и не фигурират в баланса на предприятието;
* Калкулационни сметки - използват се за отчитане на разходите, свързани с доставката на материали, производството на продукция, придобиване на дълготрайни материални активи. Целта е установяване на всички разходи, за да се калкулира доставната стойност на материалите, себестойността на произведената продукция или цената на придобиване на дълготрайните материални активи - такива са сметка доставка на материали, сметка разходи за осн. деиност, разходи за придобиване на краткотрайни активи и т.н. Тези сметки са необходими, защото елементите на себестойността се установяват постепенно през отчетния период. От гледище на баланса са активни, дебитират се при отчитане на разходите, формиращи себестойността, а се кредитират при отчитане придобиването на съответния вид актив по неговата себестойност, салдото по тези сметки може да бъде само дебитно, показващо размера на незавършеното производство към конкретния момент;
* Събирателно-разпределителни разходи - тези сметки се използват за отчитане на непреки разходи, които са разходи по управлението, разходите по продажби и т.н. Тези сметки се дебитират през отчетния период със сумата на всички извършени разходи, а се кредитират в края на отчетния период при разпределението на техните разходи между отделните дейности, извършвани в предприятието на предварително избрана база. Тези разходи не се включват в съкратената себестойност, а се покриват за сметка на приходите, реализирани от дейностите на предприятието. Тези сметки нямат начално и крайно салдо и не участват в баланса на предприятието;
* Операционно-резултативни сметки - използват се за отчитане на някакъв процес и резултата от този процес. Такива сметки са постъпления от продажба на продукция, постъпления от продажба на стоки, постъпления от продажба на услуги и други. Тези сметки се кредитират с продажната стойност на продукцията, стоките и услугите, а се дебитират с отчетната стойност на същите. В края на отчетния период по дебита на тези сметки се отразява и следващата се част от разходите по управлението и разходите от продажби. Съпоставяйки дебитния и кредитния оборот по тези сметки, се формира финансовия резултат. Той е печалба при кредит оборот по-голям от дебитния. Така установения финансов резултат следва да намери отражение в сметка печалба и загуба от текущата година. След отчитането на финансовия резултат операционно-резултатните сметки се приключват и не фигурират в баланса. Тези сметки нямат и начално салдо;
* Бюджетно-разпределителни сметки - използват се за разграничаване, както на разходите, така и на приходите между отделните отчетни периоди, такива сметки са - нефинансови разходи за бъдещи периоди, нефинансови приходи за бъдещи периоди. Значението на тези сметки се изразява най-вече в това, че с тяхна помощ в края на отчетния период се установява реален или действителен финансов резултат. Сметка нефинансови разходи за бъдещи периоди се дебитира с всички предплатени или начислени разходи, отнасящи се за следващ отчетен период. Кредитира се с разходите, полагащи се за текущия отчетен период. Сметката може да има начално и крайно салдо, показващо размера на разходите, подлежащи на разпределение. Пасивна бюджетно- разпределителна се кредитира с постъпилите приходи, отнасящи се за следващ отчетен период. Дебитира се с частта от приходите, разпределени за текущия отчетен период. Може да има начално и крайно кредитно салдо, показващо размера на неразпределените приходи за бъдещи периоди;
* Финансово-резултатни сметки - предназначени са за отчитане на финансов резултат от дейността на предприятието, който може да бъде печалба или загуба, както от текущия период, така и от минали отчетни периоди. Подразделят се на сметки за отчитане едновременно на печалби и загуби, сметки за отчитане на печалба, сметки за отчитане на загуби. Първата от посочените сметки е активно-пасивна и е предназначена за отчитане на финансовия резултат от текущата година. Втората и третата сметки са предназначени за отчитане на финансов резултат от минали отчетни периоди, като сметка печалби от миналите години се третира като пасивна, а сметка за отчитане на загубите от минали години е активна. При стечение на отчетния период сметка печалби и загуби се дебитира с реализираната загуба, а се кредитира с реализираната печалба. В края на отчетния период салдото по сметката може да бъде кредитно, показващо печалбата или дебитно, показващо загуба. И двете салда се посочват в страната на пасива, като загубата е с отрицателен знак. В началото на следващия отчетен период сумата от балансовото перо печалба от текущата година се прехвърля с или без счетоводна статия по кредита на сметка печалба от минали години. Сумата по балансовото перо загуба от текущата година се посочва като начално дебитно салдо по сметка непокрита загуба от минали години;
2. Сметкоплан - същност и строеж

Сметкопланът се определя като списък на счетоводните сметки, които са подредени по възприет признак и са кодирани с цифри по възприета за това система. Сметкопланът е важна съставка на технологията на счетоводството. Дължи се на навлизането на компютрите в счетоводството. Обособените в него по различен признак раздели, групи и счетоводни сметки са модули от различен разред.

Счетоводната практика сега използва примерен национален сметкоплан, разработен от Националния съвет по счетоводство.

В Националния сметкоплан сметките са подредени в раздели и групи. Използвана е десетичната система на кодиране на разделите, групите и сметките.
С едноцифрени числа - от 1 до 9, са номерирани разделите. В тях са включени близки по характер групи и сметки.
* В раздел първи са включени сметките, чрез които се отчита капиталът на предприятието.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на класирането на счетоводните сметки. Класификация на счетоводните сметки. Национален сметкоплан. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.