Организация, счетоводно отчитане и контрол на взаимоотношенията с персонала и осигурителните институции


Категория на документа: Счетоводство


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "Счетоводна отчетност"

Тема на доклада

ОРГАНИЗАЦИЯ, СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Изготвил: Росица Лефтерова Проверяващ: доц. д-р
Специалност: СК, фак. № 2274 Венелин Георгиев
Гр. Варна, 2012г.

Съдържание :

1. Увод

Заключение
Списък на използвана литература
Приложения

1. Увод

Отчитане на взаимоотношенията на предприятието с персонала са паричен израз на стопанско-правните му отношения с трети лица - физически и юридически, които възникват в процеса на кръгооборота на наличните средства.
Персоналът на фирмата е персонификация на трудовите ресурси в рамките на първичната структурна производствена единица, която обхваща всички лица, които работят в нея. Разчетите с персонала, като част от разчетите на предприятието, възникват по повод на начислени възнаграждения и обезщетения, от една страна, и във връзка със задължителни, доброволни и санкциониращи удръжки, от друга страна. Следва да се имат предвид и авансовите и окончателните плащания на възнагражденията. Отделен случай е налице при депониране на възнагражденията и последващото им изплащане. Конкретните стопанските операции произтичат от необходимостта да се начисляват и изплащат трудови взаимоотношения със заетия персонал, да се разпределят разходите по видове дейности, да се начисляват и превеждат по предназначение удръжките от работната заплата. Предприятието се нуждае от точна, навременна, пълна и достоверна информация за взаимоотношенията с персонала, а счетоводството има задачата да осигурява необходимата на управлението на предприятието и на други външни органи и организации информация. Организацията и методиката за създаване на счетоводна информация за доходите на персонала във връзка с положения от него труд, както и за произтичащите от трудовото правоотношение доходи, са в изпълнение на разпоредбите на Кодекса на труда /КТ/, Кодекса за социално осигуряване/КСО/, Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, и разпоредби съдържащи се в съответните ежегодни закони за държавния бюджет, бюджета за здравно обществено осигуряване и за бюджета на националната здравно осигурителна каса.
За правилната работа на финансовата система в съответствие с действащото законодателство се налага и употребата на финансов контрол.
Контролът извършва своите функции с цел да се прецени законосъобразността и спазването на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност. Една от основните задачи на финансовият контрол е предотвратяването, разкриването и възстановяването на вреди. При упражняването на контролът, се следват всички законови и нормативни разпоредби, които са свързани с проверяваният обект, за да се спази принципът на законност, което се извършва само от определени за целта контролни органи.
.

2. Взаимоотношения с персонала

2.1. Обща характеристика и организация

Взаимоотношенията с персонала възникват по повод на начислени възнаграждения и обезщетения, от една страна и във връзка със задържаните , доброволни и санкциониращи удръжки, от друга страна.
Основният документ за отчитане на разчетите с персонала е разчетно -платежна ведомост. Тези взаимоотношения се уреждат с работната заплата.

Видове работна заплата :
а) основна - работна заплата, която е уточнена в трудовия договор
б) допълнителна - процент за прослужено време (определя се от трудови стаж), за работа при вредни условия, за извънреден труд, платен годишен отпуск. Както основната, така и допълнителната работна заплата е разход за предприятието.
в) други възнаграждения - това са възнаграждения, за сметка на социалното осигуряване, които се уточняват със специален нормативен акт.
г) сделна - определя се въз основа на това, което си направил, а не от времето за което си го извършил.
д) повременна - е тази, която се определя в зависимост от времето, за което си работил.
Една от основните сметки при отчитането на взаимоотношенията с персонала е с/ка "Персонал". Кредитира се при начисляване на възнаграждения или обезщетения в полза на персонала, а се дебитира при начисляване на удръжки от възнагражденията както и при изплащане на възнаграждения. Задължителните удръжки са установени с нормативни актове. Това са:

* данък върху доходите на физическите лица
* здравни и осигурителни вноски
* запори по съдебни изпълнителни листове.
Всички останали удръжки са доброволни, т.е те се правят въз основа на волеизявленията на персонала. Те са:

* разплащателни влогове
* текущи сметки
* погасяване на заеми
* лични застраховкиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация, счетоводно отчитане и контрол на взаимоотношенията с персонала и осигурителните институции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.