Организационно-икономически аспекти при отчитане на дългосрочни материални активи в организацията


Категория на документа: Счетоводство


ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Гр. СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО

КАТЕДРА: "ИКОНОМИКА И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

СПЕЦИАЛНОСТ: "ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ"

ДИПЛОМНА РАБОТА

ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР
ТЕМА: "Организационно-икономически аспекти при отчитане на дългосрочни материални активи в организацията "

Ръководител на катедра:.....................................
/ доц.д-р Димитър Тенчев/
Научен ръководител:...........................................

/доц.д-р Т. Халачева/
Дипломант:......................................................

/ Руска Александрова Александрова Фак.№ ИМ0204 /

Гр. София, март 2014 год.

FACULTY OF CHEMICAL AND SYSTEM ENGINEERING

Sofia

DEPARTMENT: "Management and Business Administration" Specialty: "Industrial Management"

DIPLOMA

degree: Bachelor

THEME: "Organizational and economic aspects in the light of long-term tangible assets in the organization"

Head of Department:.....................................

/ Prof. Dimitar Tenchev /

Tutor:.............................................................

/ Prof. T. Halacheva /

Student:.........................................................

/ Ruska Aleksandrova IM0204/

Sofia, march 2014 year
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационно-икономически аспекти при отчитане на дългосрочни материални активи в организацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.