Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност


Категория на документа: Счетоводство


1
дирекция "Финансово, административно-правно и техническо обслужване"
33
Специализирана администрация
379
в т.ч.:

дирекция "Оперативна дейност и контрол"
31
дирекция "Строителен и устройствен контрол"
30
Регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК)
318


Независим строителен надзор

Собственикът или инвеститорът на строежа е длъжен да сключи договор за независим строителен надзор при проектирането на строежите, изброени по-долу , след получаване на скица с указан начин на застрояване за имота и сключване на договор за проектиране.
Независимият строителен надзор е задължителен за проектирането на:

-жилищни сгради на четири и повече етажа

-строежи с обществено предназначение

-строежи с производствено предназначение

-строежи свързани със сигурността и отбраната на страната
Надзорът е задължителен и при случаите на проектиране, преустройство, с които съществено се изменят носещите конструкции или се променя предназначението на обектите . Независим строителен надзор се упражнява за частите на проекта , които са задължителни за одобряване , за издаване на разрешение за строеж или за узаконяване .
Независимият строителен надзор се упражнява от оправомощени от министъра на регионалното развитие и благоустройството лица които :

- са търговци по смисъла на Търговския закон;

-не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

-разполагат с наети по трудово правоотношение квалифицирани, правоспособни специалисти по различни специалности на проектирането и строителството ,необходими за упражняване на надзора ;

Смисълът на независимият строителния надзор е - да следи и защитава интересите на клиента , да гарантира законосъобразното започване на строежа; пълното и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството; изпълнение на строежите съобразно одобрените проекти ; контрол по спазването на условията за безопасност на труд съгласно проекта ; опазване на околната страна по време на изпълнение на строежа; следене на качеството на вложените материали ; правилно изпълнение на монтажните дейности ; годност на строежа за въвеждане в експлоатация и други.

Лицето, упражняващо независим строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.