Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност


Категория на документа: Счетоводство


Втората група нормативни актове отразяват предимно вътрешната регулация на строителния бранш или неговото собствено развитие.

Към втората група се включват специфични нормативни документи, които засягат пряко строителното предприемачество:

-Закон за държавната собственост , влязъл в сила от 01.01.1996г., определя кои обекти са държавни, как се придобиват и кои са белезите за частна и публична собственост .Този закон засяга недвижимата собственост и посочва кой е органът, който се разпорежда с нея или финансира нейните ремонти, изграждането,експлоатацията и поддръжката на държавните недвижими обекти .

- Закон за общинската собственост от 01.06.1996г.Определя обхвата на собствеността на общините : сгради на културните институции, жилищни сгради, спортни съоръжения, общински предприятия и други, той определя полето на действие на строителните организации.

-Закон за обществените поръчки от 01.10.2004г.,определя правилата за публичните възлагания включително на строителните дейности. Целта на закона е постигане на справедливо разходване на обществените средства и равнопоставеност за достъп до държавни и обществени поръчки както и за формиране на конкурентното начало .

- Закон за устройството на териториите от 02.01.2001г. неговото действие регулира голяма част от градоустройствените решения, параметрите за отстояние, за плътност на застрояването, за интензивността, функционалността на зоните и други.

- Закон за концесиите от 01.07.2006г., регламентира ползването на много от строителните продукти със специално предназначение . Отнася се за публични държавни и общински сгради и обекти, върху които законодателя е наложил защитни мерки по отношение на разпореждането с тях и формите на ползването им .

-Закон за дейността на чуждестранните лица и защита на чуждестранните инвестиции от март 1992г. има значение за защита на чуждите инвестиции от посегателство . Закона цели да повиши привлекателността на външните инвестиции, които стимулира развитието на националната икономика.

- Закон за държавния бюджет , както и бюджетите на общинските структури и бюджетите на местните органи за самоуправление. Те съдържат абсолютния размер на средствата за строително предприемачество. Дава информация и за тенденцията на инвестиционните парични потоци.

Дирекция за национален строителен контрол

ДНСК е юридическо лице със седалище гр.София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на инвестиционното проектиране и упражнява контрол по спазването на Закона за устройството на територията и по нормативните актове по прилагането му в строителството.
Всяка държава е длъжна да се грижи за живота ,здравето и безопасността на гражданите си , това е нейната основна функция. В отрасла на строителството, начина да се постигне това е чрез ясни и строги системи за контрол по време на инвестиционния процес - от постъпването на заявление за одобряване на инвестиционния проект до получаване на разрешение за ползване .

Като основен държавен орган на изпълнителната власт ДНСК следи за законосъобразността на строителството от неговия начален момент - проектиране на строежа, преминаване през строителството и приключва с дейността по разрешаване ползването на вече завършилия и годен за експлоатация обект .

Дейността на Дирекция за национален строителен контрол се урежда основно от закона за Устройство на територията, още няколко закона, редица подзаконови нормативни актове и множество строителни правила и нормативи. Включени са нормативни документи по устройствено планиране и регулиране, инвестиционно проектиране, строителен процес и въвеждане на строежите в експлоатация.

Регионалните дирекции за национален строителен контрол имат за цел да проверяват строежите и строителните площадки ,да следят за качеството на влаганите строителни материали,да осигурят безопасността и сигурността на обектите, да издават индивидуални административни актове,да констатират допуснатите нарушения при разрешаване и изпълнение на строежите;
Извършват проверка на строителните площадки за установяване законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите и съставят констативни актове и протоколи за установяване незаконосъобразно или незаконно строителство, обследват и документират аварии в строителството;
Разглеждат жалби на граждани против действия и бездействия на длъжностни лица в общинските администрации; изпълняват заповеди за спиране, забрана на ползването и достъпа на строежи; контролират изпълнението на заповеди за премахване на незаконни строежи; осъществяват охрана на строителни площадки ;
Осъществяват процесуално представителство на ДНСК пред съдилища по въпроси, свързани с дейността на съответната регионална дирекция; дават решения по възникнали спорове между участниците в строителството в етап на изпълнение на строежите ;

ДНСК е администрацията, която регистрира, съставя и поддържа публични регистри на лицата, упражняващи дейността консултант.
Обща численост на персонала в Дирекцията за национален строителен контрол - 419 щатни бройки разпределена в :


Началник
1
Заместник-началници
2
Служител по сигурността на информацията
1
Вътрешен одитор
1
Главен секретар
1
Обща администрация
34
в т.ч.:

Финансов контрольорСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.