Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност


Категория на документа: Счетоводство* когато при договор за твърда цена се използва цена на единица продукт, приходите могат да се увеличат при увеличаване на броя на единиците;

* измененията се правят по нареждане на клиента;

Отчитане на Разходите

Разходите за основното производство се обобщават чрез калкулационната сметка 611 Разходи за строителна дейност. Към нея се водят аналитични сметки за всеки конкретен обект . Извършените разходи се отчитат по статии : Разходи за материали ( 601), външни услуги (602 ), амортизация(603), възнаграждение(604), осигуровки (605), провизии (607) и други. Салдото по сметка 611 Разходи за строителната дейност може да бъде само Дебитно и изразява стойността на незавършеното производство.

Разходите, които се отнасят към даден договор , обхващат времето от датата на сключването му до неговото окончателно изпълнение . Те могат да се систематизират в три групи :

* разходи които са пряко свързани с конкретния договор
* разходи които се отнасят към договорната дейност на предприятието
* други разходи

Разходи пряко свързани с конкретния договор включват : разходи за труд, за материали използвани при строителството, строителна дейност, строителна механизация, за наем на техника и оборудване, за проектиране и техническа помощ които са пряко свързани с договора,разходи за амортизация на машините и съоръженията използвани по договора ,разходи за предвижването на машините и съоръженията от и до обекта на работа, разходи за отстраняване на дефектни работи при приемане на обекта в рамките на гаранционния период.

За отразяването на извършените разходи се Дебитират сметките от група 60 Разходи по икономически елементи и се Кредитират различни сметки в зависимост от характера на извършените разходи .
За отнасянето на разходите по функционално предназначение се Дебитира сметка 611 Разходи за строителна дейност срещу Кредитирането на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи и сметка 612 Разходи за спомагателна дейност .
Тези разходи могат да бъдат намалени със "случайни приходи" които не са включени в приходите по договора.
Пример: Приходи от продажба на излишни материали и продажба на машини и съоръжения в края на договора .

Разходи които се отнасят към договорната дейност на предприятието включват : разходи за застраховки , проектиране, техническа помощ, разходи за охрана на обектите и други . Тези разходи се извършват от трети лица , за счетоводното им отчитане се Дебитира сметка 602 Разходи за външни услуги и сметка 4531 Начислен данък за покупките , срещу Кредитирането на сметка 401 Доставчици.
За разпределението между отделните договори се Дебитира сметка 611 Разходи за строителна дейност , аналитична сметка на съответния договор и се Кредитира сметка 602 Разходи за външни услуги.

Група други разходи включва общи административни разходи за изготвянето и обработката на ведомости за заплатите на персонала ангажирани със строителството и разходи за развойна дейност необходима за обекта. Тези разходи се отчитат по дебита на сметките от група 60 Разходи по икономически елементи . За прехвърлянето на съответната част от тези разходи се Дебитира сметка 614 Административни разходи, аналитична сметка Административни разходи по договорна дейност и сметка 611 Разходи за основна дейност и аналитична сметка Разходи за развойна дейност , и се Кредитират сметките от група 60 Разходи по икономически елементи .За отнасянето им към конкретния обект се Дебитира сметка 611 Разходи за строителната дейност , аналитична сметка на съответния договор , и се Кредитира сметка 614 Административни разходи аналитична сметка Административни разходи по договорната дейност и сметка 611 Разходи за основна дейност , аналитична сметка Разходи за развойна дейност .

Разходите които не могат да бъдат отнесени към договорна дейност или не могат да бъдат разпределени към даден договор , се отчитат като текущи разходи. Подобни разходи включват: разходи свързани с продажби, амортизация на машини и съоръжения, които не са били използвани за дадения договор, разходи за развойна и изследователска дейност, за които в договора не се предвижда да бъдат възстановени.
Себестойността на извършената работа по договорите се формира по сметка 611 Разходи за строителна дейност.

Разходите които са понесени във връзка със сключването на договора, също се включват като част от разходите по него, ако могат да бъдат определени поотделно и надеждно оценени. Когато разходите, направени по сключването на договора, се признават за разход за периода, през който са направени, те не се включват в разходите по договора, когато договорът е сключен през следващ период.

Отчитане на Разходите за временно строителство

Дейността по изграждането или приспособяването на временни сгради и съоръжения и извършването на различни други разходи за осигуряване на нормални условия за производствения процес и обслужване на персонала се нарича временно строителство.
За нормалното произтичане на производствения процес се налага на всяка отделна строителна площадка предварително да бъдат създадени подходящи условия за работа . Ако на съответната площадка не са осигурени помещения за складове, канцеларски материали, водопроводи, електрически мрежи и други, не може да се започне изграждането на дадения обект.
За задоволяването на тези нужди могат да бъдат построени нови сгради и съоръжения или да бъдат приспособени съществуващите около строителните площадки. Те се приспособяват само да бъдат използвани временно за обслужване на строителството или за потребностите на персонала през периода на строеж на обекта . След завършването на обекта тези временни сгради и съоръжения се ликвидират или се предават за използване за други нужди .
Изграждането на тези обекти е съпроводено с редица други разходи като: благоустройствени мероприятия около временните сгради, тяхното поддържане, съставянето на работни проекти, изплащането на наеми и други.
Разходите за временно строителство се договарят между клиента и строителното предприятие. Основание за тях е проектът за организация на строителството , изготвен от проектанта, като неразделна част от инвестицията .

С размера на извършените разходи по изграждането на обектите се Дебитират сметките от група 60 Разходи по икономически елементи и се Кредитират различни сметки в зависимост от характера на разхода.

За отнасянето им по предназначение се Дебитира 611 Разходи за строителната дейност с аналитичност сметка Временно строителство, и се Кредитират сметките от група 60 Разходи по икономически елементи . За отразяване завършването на временните сгради се Дебитира сметка 412 Клиенти по аванси и се Кредитира сметка 701 Приход от продажба на продукция.

Държавна политика и регулиране на строителната дейност

Променените икономически условия в страната през последното десетилетие на миналия век формират необходимостта от изграждане на нова система от правни норми, която да определи облика на нова политика и новите регулационни механизми на държавното поведение към строителното предприемачество. Този процес обхваща изработването на закони, подзаконови актове правилници и други .
Строителното предприемачество , както всички останали производства се влияе по различен начин от различните нормативни документи, тъй като всеки нормативен документ има определена сфера и обхват на влияние . Това налага разделяне на нормативните документи, които определят правната рамка на дейността на две групи в зависимост от "обхвата на влияние" - общи и специфични .

Нормативните документи в първата група определят онези правила от нормативната рамка , които регулират отношенията на строителният бранш с останалите икономически браншове, както и с икономиката като цяло. Те формират поведението на строителството с външните за него икономически субекти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.